PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . دارويي‌ رازك‌
ح . دارويي‌ رازك‌ ( درازكح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 13:08:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,001 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 11,000
1     (%0.01) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,000
تاریخ آخرین معامله 1397/7/29 - 12:06:46   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/7/29 10,000 10,000 10,200 157
2.882M
28.820B
1397/7/28 9,413 9,300 10,000 105
2.137M
20.113B
1397/7/25 10,000 10,000 10,000 13
320,000
3.200B
1397/7/24 10,000 10,000 10,000 13
260,015
2.600B
1397/7/23 10,000 10,000 10,000 5
40,900
409.000M
1397/7/21 11,000 11,000 11,000 1
244
2.684M
1397/7/18 11,500 11,500 11,500 1
10,000
115.000M
1397/7/17 11,850 11,850 11,850 1
83
983,550
1397/7/16 11,850 11,850 11,850 3
55,000
651.750M
1390/10/27 11,000 11,000 11,000 2
108
1.188M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 81,657 (5.00%) 13955
18.836M
1,610.644B
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 58,049 (4.37%) 8759
13.262M
807.429B
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 24,700 (5.00%) 8259
15.355M
385.502B
ايران‌دارو (ديران) 34,240 (0.03%) 5282
11.761M
412.019B
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 25,460 (4.96%) 4158
11.254M
288.144B
داروسازي آوه سينا (داوه) 33,431 (5.00%) 3930
5.123M
171.927B
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 36,120 (5.00%) 2745
4.164M
151.347B
سبحان دارو (دسبحان) 32,040 (4.98%) 2615
4.365M
141.363B
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 23,930 (4.96%) 2537
3.904M
94.615B
البرزدارو (دالبر) 37,670 (4.99%) 2536
3.274M
125.017B
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 98,090 (5.00%) 2163
974,528
96.021B
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 70,640 (4.99%) 2158
3.217M
227.729B
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 30,250 (5.00%) 2085
4.083M
124.449B
پخش هجرت (هجرت) 114,353 (5.00%) 1977
4.821M
571.996B
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 41,370 (4.98%) 1677
3.499M
148.314B
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 104,230 (4.99%) 1557
1.197M
124.935B
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 46,035 (5.00%) 1508
1.272M
60.327B
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 45,600 (4.98%) 1450
1.265M
57.915B
پخش البرز (پخش) 52,464 (5.00%) 1383
1.793M
94.344B
كيميدارو (دكيمي) 34,880 (4.99%) 1346
2.274M
79.992B
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 152,720 (5.00%) 1339
690,429
108.985B
شركت كي بي سي (كي بي سي) 39,755 (5.00%) 1306
1.209M
48.155B
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 33,727 (5.00%) 1230
1.875M
63.301B
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 49,772 (5.00%) 1225
1.925M
99.023B
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 50,933 (5.00%) 1133
1.371M
69.958B
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 60,130 (4.99%) 1116
1.016M
61.590B
الحاوي (دحاوي) 39,268 (3.00%) 1039
1.381M
54.990B
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 50,410 (4.99%) 975
934,331
47.357B
داروسازي‌ اكسير (دلر) 118,940 (4.99%) 914
652,068
78.250B
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 56,880 (4.99%) 858
937,586
53.335B
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 69,180 (5.00%) 735
451,022
31.254B
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 110,541 (3.00%) 710
613,268
69.984B
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 37,010 (6.89%) 505
1.300M
48.207B
داروسازي‌ سينا (دسينا) 47,940 (4.99%) 403
366,580
17.574B
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 85,040 (4.99%) 354
190,091
16.165B
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 25,500 (4.98%) 328
733,976
18.716B
پارس‌ دارو (دپارس) 136,870 (5.00%) 261
174,752
23.930B
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 35,920 (5.00%) 253
234,644
8.429B
شيرين دارو (دشيري) 134,224 (2.93%) 174
36,388
5.154B
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,020,000 (1.56%) 12
158
162.390M
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 8,346 (1.99%) 1
1,500
12.519M
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 51,980 (2.59%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 27,900 (4.18%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 25,510 (0.20%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 19,583 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 57,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 45,530 (3.31%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 33,900 (0.47%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده