PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سامان
بانك سامان ( سامان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:14:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,934 قیمت دیروز 10,865 تعداد معاملات 227 EPS 476
69     (%0.64) بیشترین قیمت 11,190 ارزش 10,939,153,770 P/E 23.0
قیمت آخرین معامله 11,190 کمترین قیمت 11,190 حجم 977,583 حداکثر قیمت مجاز 11,190
325     (%2.99) اولین قیمت 11,190 حجم مبنا 4,600,000 حداقل قیمت مجاز 10,540
تاریخ آخرین معامله 1399/9/10 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 125,741,000 تعداد سهام 11,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
614 68,585,192 11,190 0 0 0
8 27,210 11,069 0 0 0
1 3,335 11,030 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/10 10,934 11,190 11,190 227
977,583
10.939B
1399/9/9 10,865 11,069 11,069 214
1.683M
18.625B
1399/9/8 10,747 10,751 10,751 261
4.538M
48.783B
1399/9/5 10,438 10,495 10,495 263
4.078M
42.803B
1399/9/4 9,996 9,996 9,996 202
5.368M
53.658B
1399/9/3 9,705 9,705 9,705 212
6.234M
60.499B
1399/9/2 9,423 9,443 9,443 225
4.263M
40.259B
1399/9/1 9,168 9,168 9,168 241
5.199M
47.666B
1399/8/28 8,732 8,877 8,877 152
2.019M
17.927B
1399/8/27 8,619 8,777 8,777 147
1.742M
15.287B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 4,000 (4.99%) 62834
2.224B
8,886.231B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,770 (3.86%) 37226
902.304M
3,399.883B
بانك ملت (وبملت) 5,750 (2.50%) 25177
415.146M
2,412.084B
بانك آينده (وآيند) 23,398 (2.00%) 13901
68.855M
1,662.505B
پست بانك ايران (وپست) 16,120 (4.95%) 11425
80.436M
1,310.951B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,650 (2.73%) 4373
40.932M
476.196B
بانك سينا (وسينا) 12,750 (4.42%) 3252
26.833M
337.624B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,310 (4.94%) 3251
102.532M
543.723B
بانك دي (دي) 49,087 (5.00%) 2981
7.954M
390.435B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,300 (4.12%) 1931
44.183M
188.215B
بانك خاورميانه (وخاور) 11,250 (2.18%) 1362
8.490M
94.646B
اعتباري ملل (وملل) 14,696 (4.99%) 1067
7.875M
115.611B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,663 (2.00%) 1023
14.589M
184.680B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 430 (16.53%) 712
33,440
14.666B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 605 (7.65%) 529
17,464
10.981B
بانك شهر (وشهر) 7,832 (4.00%) 395
7.570M
59.284B
بانك گردشگري (وگردش) 19,969 (3.00%) 394
5.343M
106.662B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 226 (8.65%) 307
15,821
3.742B
بانك سامان (سامان) 11,190 (2.99%) 227
977,583
10.939B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,080 (6.82%) 213
6,342
6.856B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,110 (4.85%) 209
8.176M
33.605B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 715 (5.30%) 208
7,763
5.630B
بانك سرمايه (سمايه) 9,054 (3.00%) 122
559,219
5.063B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 260 (16.07%) 110
4,248
1.069B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 400 (13.96%) 85
2,562
1.084B
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 250 (0%) 78
3,317
874.891M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 999 (18.36%) 74
1,889
1.929B
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,300 (6.30%) 60
1,998
2.767B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 850 (3.16%) 17
414
380.980M
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 450 (28.94%) 10
408
183.545M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 179 (27.86%) 10
355
56.247M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (15.25%) 8
518
51.882M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,995 (20.47%) 7
111
221.459M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 175 (8.85%) 6
352
70.280M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,350 (17.50%) 5
10
23.394M
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,400 (19.45%) 4
100
139.837M
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,690 (9.95%) 4
56
95.004M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,513 (11.69%) 3
11
27.634M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,487 (2.84%) 3
114
175.818M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,475 (16.42%) 3
11
26.775M
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1,077 (28.06%) 3
100
107.673M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (11.11%) 2
100
8.000M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (13.13%) 2
35
83.000M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,965 (26.17%) 2
4
11.860M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 500 (49,900.00%) 1
10
5.000M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,513 (4.98%) 1
1,300
5.867M
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,730 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,300 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,406 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 021-23095100
آدرس شرکت: خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - نبش کوچه ترکش دوز -پلاک 2
تلفن امور سهام: 230951415
نمابر امور سهام: 26210915
نمابر شرکت: 26211043
مدیر عامل: آقای دکتر احمد طاهری بهبهانی
مدیر مالی: خانم زیبنده مهتدی
مدیر عامل: آقای سید احمد طاهری بهبهانی
وب سایت شرکت: http://www.sb24.com/