PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سامان
بانك سامان ( سامان ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:54:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 827 قیمت دیروز 827 تعداد معاملات 0 EPS 11
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 75.2
قیمت آخرین معامله 825 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 909
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 745
تاریخ آخرین معامله 1396/4/25 - 12:30:03   ارزش بازار (م ر) 6,616,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 25,000 640 860 8,000 1
0 0 0 888 4,500 1
0 0 0 925 4,262 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/4/25 827 825 900 38
305,314
252.345M
1396/4/24 916 820 929 184
1.903M
1.744B
1396/4/21 894 828 899 108
863,571
771.684M
1396/4/20 820 790 846 44
482,504
395.586M
1396/4/19 771 727 797 48
507,151
391.051M
1396/4/18 729 701 735 32
304,025
221.662M
1396/4/17 721 713 727 16
37,946
27.354M
1396/4/14 722 701 730 12
180,000
129.927M
1396/4/13 709 690 725 9
72,790
51.584M
1396/4/12 709 701 742 13
124,330
88.205M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 950 (2.06%) 2210
55.307M
52.435B
بانك تجارت (وتجارت) 638 (0.47%) 1639
76.951M
48.861B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 741 (4.96%) 1024
25.842M
19.402B
بانك گردشگري (وگردش) 800 (1.60%) 628
12.951M
9.953B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,023 (4.98%) 439
12.928M
26.148B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 986 (0.31%) 219
4.823M
4.755B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,110 (1.19%) 147
2.321M
2.445B
بانك سينا (وسينا) 976 (2.40%) 89
1.498M
1.496B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 993 (1.78%) 87
810,268
806.641M
بانك انصار (وانصار) 2,199 (0.14%) 42
486,398
1.069B
پست بانك ايران (وپست) 1,520 (2.36%) 39
1.088M
1.633B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 902 (0.22%) 28
266,001
239.407M
اعتباري توسعه (توسعه) 451 (0%) 6
81,000
36.531M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 667 (4.87%) 2
25,000
16.675M
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0


چکیده