PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سامان
بانك سامان ( سامان ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:16:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,120 قیمت دیروز 10,285 تعداد معاملات 1817 EPS 390
165     (%1.60) بیشترین قیمت 10,500 ارزش 215,819,589,151 P/E 25.9
قیمت آخرین معامله 10,199 کمترین قیمت 10,080 حجم 21,326,506 حداکثر قیمت مجاز 10,593
86     (%0.84) اولین قیمت 10,500 حجم مبنا 4,600,000 حداقل قیمت مجاز 10,080
تاریخ آخرین معامله 1399/12/13 - 12:51:49   ارزش بازار (م ر) 116,380,000 تعداد سهام 11,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10,000 10,200 10,200 31,532 2
1 1,172 10,130 10,220 42,000 2
2 50,497 10,113 10,250 20,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/13 10,120 10,080 10,500 1,817
21.327M
215.820B
1399/12/12 10,285 9,907 10,322 2,741
34.177M
351.524B
1399/12/11 10,022 9,801 10,170 1,707
22.065M
221.136B
1399/12/10 9,925 9,700 10,037 2,682
26.271M
260.728B
1399/12/9 9,763 9,500 9,979 3,048
33.071M
322.888B
1399/12/6 9,693 9,420 9,701 1,403
23.616M
228.905B
1399/12/5 9,419 9,070 9,499 2,063
26.046M
245.318B
1399/12/4 9,223 9,145 9,450 2,391
27.711M
255.577B
1399/12/3 9,331 9,190 9,362 3,778
53.556M
499.734B
1399/12/2 9,090 0 0 2,128
19.908M
180.959B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,520 (1.95%) 10176
393.658M
993.946B
بانك ملت (وبملت) 3,570 (1.92%) 4961
108.560M
389.588B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,300 (1.71%) 2966
100.640M
231.965B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,840 (1.29%) 2687
88.703M
339.080B
پست بانك ايران (وپست) 17,180 (5.98%) 2307
26.413M
447.006B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,910 (0.08%) 2003
39.687M
472.254B
بانك سامان (سامان) 10,199 (0.84%) 1817
21.327M
215.820B
بانك دي (دي) 21,077 (2.00%) 501
879,349
18.534B
اعتباري ملل (وملل) 13,437 (2.00%) 484
4.740M
63.835B
بانك سينا (وسينا) 3,220 (1.83%) 448
5.545M
17.871B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,210 (1.83%) 402
34.057M
109.322B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,740 (0.46%) 286
1.959M
16.946B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 304 (5.30%) 152
7,827
2.344B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (10.54%) 57
3,891
1.952B
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 520 (17.46%) 54
2,770
1.547B
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 850 (10.34%) 40
1,366
1.386B
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 840 (16.00%) 25
679
601.804M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 424 (13.65%) 24
490
220.389M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,460 (1.99%) 22
263,444
648.072M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 199 (1.49%) 14
513
103.034M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 270 (8.16%) 13
440
119.151M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 660 (17.50%) 11
70
46.969M
بانك گردشگري (وگردش) 17,405 (2.00%) 10
35,038
609.836M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 235 (21.40%) 9
227
52.640M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 660 (5.58%) 9
155
101.151M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 150 (25.37%) 5
91
13.660M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 5
39,397
542.615M
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 200 (0.50%) 4
124
25.626M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 44 (80.53%) 4
35
2.035M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 770 (22.77%) 4
136
105.127M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 144 (51.84%) 2
14
2.029M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,220 (0.74%) 1
2
2.440M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 155 (6.06%) 1
1
155,000
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 188 (6.00%) 1
1
188,000
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,013 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,049 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 44 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,390 (1.18%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 91 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 331 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 021-23095100
آدرس شرکت: خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - نبش کوچه ترکش دوز -پلاک 2
تلفن امور سهام: 230951415
نمابر امور سهام: 26210915
نمابر شرکت: 26211043
مدیر عامل: آقای دکتر احمد طاهری بهبهانی
مدیر مالی: خانم زیبنده مهتدی
مدیر عامل: آقای سید احمد طاهری بهبهانی
وب سایت شرکت: http://www.sb24.com/