PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.بانك سرمايه
ح.بانك سرمايه ( سمايهح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,513 قیمت دیروز 1,513 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,513 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,558
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,483
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,310 (0.15%) 2723
39.324M
522.952B
اعتباري ملل (وملل) 13,359 (0.20%) 1494
29.942M
399.252B
بانك سامان (سامان) 9,797 (1.99%) 757
9.056M
89.162B
بانك ملت (وبملت) 3,870 (1.78%) 748
21.643M
83.759B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,730 (1.80%) 481
14.424M
39.379B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,340 (1.81%) 333
7.023M
30.484B
بانك شهر (وشهر) 5,862 (4.00%) 291
5.182M
30.378B
بانك سينا (وسينا) 3,170 (1.86%) 290
11.926M
37.843B
بانك تجارت (وتجارت) 2,690 (1.82%) 185
3.034M
8.162B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,990 (1.96%) 182
2.693M
24.211B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,440 (1.61%) 131
1.337M
3.263B
بانك سرمايه (سمايه) 5,465 (3.99%) 81
3.099M
16.937B
بانك آينده (وآيند) 15,910 (3.99%) 75
464,765
7.394B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 270 (24.16%) 23
496
135.397M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 524 (23.28%) 22
1,343
730.730M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 106 (38.01%) 21
708
83.205M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 290 (33.18%) 14
1,055
345.457M
پست بانك ايران (وپست) 22,880 (1.97%) 14
28,054
641.876M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 62 (26.19%) 13
422
25.763M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,520 (1.95%) 11
89,199
224.781M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 220 (26.91%) 9
139
30.592M
بانك گردشگري (وگردش) 17,095 (2.00%) 6
2,535
43.336M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 640 (20.00%) 4
25
16.000M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 750 (14.77%) 3
23
17.250M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (90.00%) 3
11
120,000
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 80 (28.57%) 2
13
1.026M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 2
41,149
47.856M
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 44 (12.00%) 2
12
528,000
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 22 (37.14%) 1
10
220,000
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 870 (20.84%) 1
5
4.350M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (33.33%) 1
10
220,000
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 440 (19.85%) 1
20
8.800M
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (50.00%) 1
10
220,000
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 750 (17.94%) 1
3
2.250M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 560 (33.33%) 1
55
30.800M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 60 (15.49%) 1
1
60,000
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (37.50%) 1
10
150,000
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 40 (14.89%) 1
8
320,000
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 13,452 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 50 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,664 (0.58%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 166 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 310 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده