PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ( ثمسكن ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:12:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,470 قیمت دیروز 5,210 تعداد معاملات 1685 EPS 311
260     (%4.99) بیشترین قیمت 5,520 ارزش 100,327,648,850 P/E 17.6
قیمت آخرین معامله 5,520 کمترین قیمت 5,180 حجم 18,353,005 حداکثر قیمت مجاز 5,520
310     (%5.95) اولین قیمت 5,290 حجم مبنا 9,560,229 حداقل قیمت مجاز 5,110
تاریخ آخرین معامله 1399/12/18 - 12:29:57   ارزش بازار (م ر) 30,085,000 تعداد سهام 5,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 930 5,510 5,520 7,151 5
2 65,074 5,500 5,660 1,000 1
1 5,000 5,470 5,750 55,143 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/18 5,470 5,180 5,520 1,685
18.353M
100.328B
1399/12/17 5,210 5,090 5,420 1,080
7.202M
37.565B
1399/12/16 5,180 5,130 5,280 463
5.341M
27.445B
1399/12/13 5,230 5,220 5,480 661
10.821M
56.541B
1399/12/12 5,320 5,240 5,500 531
3.889M
20.561B
1399/12/11 5,340 5,330 5,440 630
9.042M
48.261B
1399/12/10 5,430 5,390 5,460 383
5.771M
31.139B
1399/12/9 5,490 5,470 5,650 757
8.852M
48.588B
1399/12/6 5,580 5,430 5,730 1,925
12.600M
70.357B
1399/12/5 5,490 5,380 5,600 1,590
9.923M
54.474B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/30 12 1397 92 98 93 93 80
1396/8/30 12 1396 91 80
1396/7/30 9 1396 91 114 -4 80 3
1396/6/26 6 1396 91 120 -4 80 9
1396/1/30 3 1396 98 264 -4 80 -1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,590 (1.85%) 8514
64.888M
103.455B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,620 (0.76%) 4833
76.223M
198.313B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 63,700 (2.37%) 2058
2.851M
179.403B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 46,800 (2.56%) 1693
2.962M
135.856B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 5,520 (5.95%) 1685
18.353M
100.328B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 72,739 (5.00%) 880
1.195M
86.995B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 22,910 (1.97%) 595
1.244M
28.541B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 54,561 (2.00%) 589
950,289
51.849B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 41,669 (4.00%) 480
1.164M
48.515B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 14,550 (1.95%) 441
1.908M
27.756B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 2,320 (1.69%) 175
1.511M
3.505B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 18,960 (1.96%) 125
205,822
3.902B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 10,080 (1.95%) 66
338,897
3.416B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 85,170 (1.99%) 52
134,786
11.480B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 17,650 (2.00%) 44
120,117
2.120B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 14,982 (2.00%) 41
181,802
2.724B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 9,842 (1.99%) 32
384,553
3.785B
آ.س.پ (آ س پ) 16,152 (2.00%) 30
141,483
2.285B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 6,850 (1.86%) 30
441,916
3.027B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 12,880 (1.99%) 26
289,713
3.732B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 33,958 (2.00%) 23
15,749
534.805M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 13,060 (1.95%) 21
100,461
1.312B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 54,130 (1.99%) 19
27,475
1.487B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 10,064 (2.00%) 14
38,715
389.628M
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 11,253 (1.99%) 9
19,151
215.506M
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 7,855 (2.00%) 6
10,608
83.326M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 66,920 (2.00%) 4
1,425
95.361M
ص دين مسكن جنوب-ماهانه16درصد (صمسكن912) 48,804 (0.99%) 3
1,406
68.817M
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 16,412 (1.99%) 1
310
5.088M
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 4,827 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 27,859 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 31,289 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 14,435 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
سخت آژند (ثاژن) 10,089 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 47,282 (1.65%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی

تلفن شرکت: 22913590-8
نمابر شرکت: 22913599
تلفن امور سهام: 22913585
آدرس شرکت: ایران - تهران - ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-نبش كوچه 6 پلاك 8 طبقه 2 0
وب سایت شرکت: http://www.hic-iran.com
پست الکترونیک شرکت: hic-iran@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای ایرج معزی
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی
نمابر امور سهام: 22913575
مدیر مالی: دکتر نادری
مدیر مالی: آقای آیدین