PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ ( ثمسكن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:18:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,054 قیمت دیروز 4,171 تعداد معاملات 1103 EPS 65
117     (%2.81) بیشترین قیمت 4,350 ارزش 117,204,102,530 P/E 62.4
قیمت آخرین معامله 4,100 کمترین قیمت 3,921 حجم 28,910,933 حداکثر قیمت مجاز 4,421
71     (%1.70) اولین قیمت 4,350 حجم مبنا 3,863,988 حداقل قیمت مجاز 3,921
تاریخ آخرین معامله 1401/3/2 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 22,297,000 تعداد سهام 5,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 39,000 3,980 4,100 103,676 3
2 30,917 3,976 4,108 60,667 1
1 186,579 3,957 4,120 153,626 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/3/2 4,054 3,921 4,350 1,103
28.911M
117.204B
1401/3/1 4,171 4,042 4,207 1,375
23.107M
96.377B
1401/2/31 3,969 3,830 4,100 668
8.607M
34.163B
1401/2/28 3,882 3,812 4,019 636
6.908M
26.812B
1401/2/27 4,021 3,916 4,149 1,050
15.848M
63.728B
1401/2/26 3,978 3,800 4,017 1,249
26.191M
104.176B
1401/2/25 3,790 3,719 3,911 737
10.263M
38.897B
1401/2/24 3,910 3,812 4,090 1,195
22.855M
89.361B
1401/2/21 3,920 3,822 4,000 825
16.879M
66.169B
1401/2/20 3,873 3,802 3,990 1,479
23.715M
91.849B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/30 12 1397 92 98 93 93 80
1396/8/30 12 1396 91 80
1396/7/30 9 1396 91 114 -4 80 3
1396/6/26 6 1396 91 120 -4 80 9
1396/1/30 3 1396 98 264 -4 80 -1

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 960 (5.51%) 9818
475.323M
457.930B
توسعه و عمران اميد (ثاميد) 1,560 (4.99%) 3067
79.416M
124.672B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 107,340 (5.00%) 2905
3.684M
393.449B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 9,020 (5.94%) 2390
23.522M
214.133B
بهساز كاشانه تهران (ثبهساز) 1,547 (4.92%) 2353
30.483M
47.445B
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 6,500 (0.46%) 1808
16.654M
111.724B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 12,380 (6.00%) 1771
11.707M
145.508B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 2,282 (5.00%) 1551
44.397M
102.900B
شركت كيسون (كيسون) 1,684 (0.77%) 1354
55.066M
92.307B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 7,920 (5.88%) 1110
13.875M
107.625B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 4,100 (1.70%) 1103
28.911M
117.204B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 4,795 (5.99%) 1053
34.012M
162.989B
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 7,870 (2.96%) 928
6.076M
48.092B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 4,980 (4.96%) 855
10.288M
51.656B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 8,180 (5.54%) 816
5.832M
47.952B
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 33,250 (2.94%) 744
1.488M
48.297B
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 3,288 (4.97%) 695
12.718M
42.100B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 33,210 (4.98%) 644
1.052M
35.106B
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 4,409 (2.99%) 631
9.627M
42.666B
آ.س.پ (آ س پ) 5,480 (5.84%) 568
4.267M
23.664B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 4,600 (1.56%) 448
7.859M
35.296B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 7,390 (5.98%) 436
5.304M
39.371B
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 15,840 (2.94%) 381
1.340M
21.431B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 8,200 (0.85%) 377
4.859M
39.805B
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 14,400 (4.95%) 349
1.979M
28.746B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 15,160 (2.94%) 262
899,172
13.658B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 6,070 (2.88%) 256
1.313M
8.037B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 3,787 (4.99%) 231
4.676M
18.005B
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 17,390 (2.96%) 128
348,958
6.069B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 33,900 (1.60%) 119
176,227
5.981B
سخت آژند (ثاژن) 4,403 (1.98%) 17
88,288
388.732M
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 11,660 (3.00%) 10
138,802
1.618B
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-2095-01/12/24 (هاميد112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثبهساز-2499-02/01/20 (ظبساز201) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 13,150 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ثاميد-2125-02/01/20 (ظاميد201) 1 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 1,260 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2226-01/03/18 (هبساز103) 569 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شركت كيسون (كيسونح) 700 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 4,585 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 4,100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن جنوب (ثجنوب) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 13,130 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (ثعمسا) 1,000 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثاميد-1928-01/04/20 (هاميد104) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ثبهساز-2458-01/12/20 (هبساز112) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی

تلفن شرکت: 22913590-8
نمابر شرکت: 22913599
تلفن امور سهام: 22913585
آدرس شرکت: ایران - تهران - ميرداماد-ميدان مادر-خيابان شاه نظري-نبش كوچه 6 پلاك 8 طبقه 2 0
وب سایت شرکت: http://www.hic-iran.com
پست الکترونیک شرکت: hic-iran@hic-iran.com
مدیر عامل: آقای ایرج معزی
سرمایه گذاری مسکن و انبوه سازی
نمابر امور سهام: 22913575
مدیر مالی: دکتر نادری
مدیر مالی: آقای آیدین