PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
حمل و نقل ايران و روسيه
حمل و نقل ايران و روسيه ( ايرسوتر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 09:11:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 315 تعداد سهام 315,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 16,000 (3.65%) 906
6.222M
98.683B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 4,930 (2.97%) 452
4.036M
19.997B
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 20,699 (2.95%) 372
952,880
19.731B
ريل سير كوثر (حسير) 9,990 (1.64%) 213
1.028M
10.155B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 18,875 (5.00%) 162
388,339
7.330B
آسيا سير ارس (حآسا) 16,835 (5.00%) 160
1.552M
26.121B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 11,462 (1.42%) 149
414,171
4.799B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 30,000 (2.62%) 148
103,583
3.190B
توکاريل (توريل) 12,378 (0.78%) 128
316,801
3.921B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 22,072 (5.00%) 123
437,604
9.633B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 35,936 (5.00%) 63
124,486
4.474B
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
ريل پردازسير (حريل) 5,033 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 26,137 (0%) 0
0
0
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 300,000 95.230
سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي-معاف ازماليات 15,000 4.760

چکیده