PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح.بانك تات
ح.بانك تات ( تاتح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:54:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,260 قیمت دیروز 1,260 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,260 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,386
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,134
تاریخ آخرین معامله 1390/6/6 -   ارزش بازار (م ر) 2,520,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1390/6/6 1,260 1,260 1,260 1,481
140.116M
176.546B
1390/6/5 1,200 1,200 1,205 982
9.772M
11.727B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 950 (2.06%) 2210
55.307M
52.435B
بانك تجارت (وتجارت) 638 (0.47%) 1639
76.951M
48.861B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 741 (4.96%) 1024
25.842M
19.402B
بانك گردشگري (وگردش) 800 (1.60%) 628
12.951M
9.953B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,023 (4.98%) 439
12.928M
26.148B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 986 (0.31%) 219
4.823M
4.755B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,110 (1.19%) 147
2.321M
2.445B
بانك سينا (وسينا) 976 (2.40%) 89
1.498M
1.496B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 993 (1.78%) 87
810,268
806.641M
بانك انصار (وانصار) 2,199 (0.14%) 42
486,398
1.069B
پست بانك ايران (وپست) 1,520 (2.36%) 39
1.088M
1.633B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 902 (0.22%) 28
266,001
239.407M
اعتباري توسعه (توسعه) 451 (0%) 6
81,000
36.531M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 667 (4.87%) 2
25,000
16.675M
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده