PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 ( ضملت2021 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 15:46:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,150 قیمت دیروز 1,150 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,150 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 20,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/1/5 - 11:26:12   ارزش بازار (م ر) 1 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 991 2,000 50 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/5 1,150 1,150 1,150 2
100
115.000M
1398/12/26 1,200 1,200 1,200 1
31
37.200M
1398/12/20 1,200 1,200 1,200 2
117
140.400M
1398/12/14 1,035 930 1,150 12
817
845.350M
1398/12/13 923 900 1,000 9
390
359.844M
1398/12/11 1,280 1,280 1,280 1
2
2.560M
1398/12/10 850 850 850 5
100
85.000M
1398/12/7 1,000 1,000 1,000 2
50
50.000M
1398/12/6 1,216 1,200 1,355 4
223
271.165M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 869 (4.95%) 66269
2.117B
1,815.257B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 870 (1.28%) 27246
672.918M
575.762B
بانك ملت (وبملت) 9,870 (0.65%) 16265
112.822M
1,099.022B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,043 (5.00%) 9302
139.461M
695.919B
بانك دي (دي) 6,249 (0.43%) 7833
71.143M
433.080B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 4,259 (2.92%) 5661
63.373M
263.755B
اعتباري ملل (وملل) 9,645 (5.00%) 3741
50.295M
475.620B
بانك سامان (سامان) 7,359 (3.00%) 3539
31.468M
231.217B
بانك سينا (وسينا) 5,629 (2.40%) 2665
31.186M
172.237B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,922 (1.99%) 2045
28.749M
83.974B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,070 (5.00%) 1624
24.049M
194.064B
پست بانك ايران (وپست) 8,424 (5.00%) 1449
10.139M
83.808B
بانك شهر (وشهر) 2,525 (4.00%) 567
7.023M
17.733B
بانك سرمايه (سمايه) 2,244 (1.41%) 480
2.674M
5.932B
بانك آينده (وآيند) 3,570 (2.00%) 270
3.902M
13.931B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 6,071 (5.00%) 89
1.228M
7.454B
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 290 (11.54%) 50
2,203
626.375M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 209 (10.58%) 42
1,601
330.275M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 460 (8.75%) 27
569
271.920M
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 90 (8.43%) 27
570
50.054M
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 140 (13.82%) 23
545
74.079M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,795 (0.99%) 20
31,883
89.113M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 399 (25.87%) 19
1,123
420.564M
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 1,000 (10.50%) 18
546
514.941M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 63 (21.25%) 8
220
17.052M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 595 (2.59%) 1
58
34.510M
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 987 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 4,123 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 2,609 (10.80%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 98 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 954 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 40 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,270 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 3,497 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده