PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17%
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% ( صگل411 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:10
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000,000 قیمت دیروز 971,001 تعداد معاملات 1 EPS
28,999     (%2.99) بیشترین قیمت 1,000,000 ارزش 6,000,000 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 1,000,000 حجم 6 حداکثر قیمت مجاز 1,456,501
28,999     (%2.99) اولین قیمت 1,000,000 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 485,501
تاریخ آخرین معامله 1400/1/22 - 12:12:07   ارزش بازار (م ر) 1,000,000 تعداد سهام 1,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 895 971,001 1,000,000 25 1
1 1,000 971,000 1,010,000 19,979 2
3 30,000 960,785 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/22 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
6
6.000M
1400/1/21 971,001 971,001 971,001 1
100
97.100M
1399/12/27 971,001 971,001 971,001 1
5
4.855M
1399/12/26 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
5
5.000M
1399/12/25 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2
6
6.000M
1399/11/19 980,000 980,000 980,000 1
2,690
2.636B
1399/10/27 980,000 980,000 980,000 1
23
22.540M
1399/10/22 980,001 980,001 980,001 1
6,320
6.194B
1399/10/16 980,000 980,000 980,000 1
1
980,000
1399/10/14 980,000 980,000 980,000 2
14
13.720M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 17,020 (1.96%) 16949
35.831M
610.193B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 22,810 (1.21%) 1450
5.377M
122.048B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,680 (0.54%) 1069
5.678M
82.770B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,680 (1.93%) 887
10.144M
118.492B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 47,998 (0.61%) 341
407,294
19.457B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,630 (1.94%) 220
9.087M
96.596B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 46,590 (2.00%) 172
636,948
29.676B
باما (كاما) 13,160 (1.94%) 131
510,267
6.715B
معدني‌ دماوند (كدما) 148,880 (1.99%) 24
3,861
574.826M
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 49,210 (1.99%) 21
16,535
813.687M
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 29,010 (1.99%) 20
305,739
8.869B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,460 (1.99%) 13
3,519
307.772M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 123,949 (2.00%) 2
157
19.460M
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 900 (50.00%) 2
2
1.400M
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 88 (20.72%) 2
2
187,000
اختيارخ كچاد-28000-1400/07/04 (ضچاد7035) 1,000 (99,900.00%) 1
1
1,000,000
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,000,000 (2.99%) 1
6
6.000M
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,400 (0.20%) 1
2
8.800M
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,100,000 (2.33%) 1
1,000
1.100B
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,509 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/07/04 (ضچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18163-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-27244-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/07/04 (طچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/07/04 (طچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/07/04 (ضچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13622-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 965,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15136-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21190-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/07/04 (طچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18163-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24217-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/07/04 (ضچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10595-1400/03/23 (ضگل3001) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12109-1400/03/23 (ضگل3002) 3,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9082-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/07/04 (طچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/07/04 (طچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21190-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/07/04 (ضچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/07/04 (طچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10595-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13622-1400/03/23 (ضگل3003) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12109-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/07/04 (طچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-27244-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/07/04 (طچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9082-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15136-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/07/04 (ضچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/07/04 (ضچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/07/04 (ضچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24217-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0


چکیده