PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي ايرانيان
بيمه اتكايي ايرانيان ( اتكاي ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 17:32:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 11,550 قیمت دیروز 11,550 تعداد معاملات 0 EPS 699
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 16.5
قیمت آخرین معامله 11,590 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12,120
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 10,980
تاریخ آخرین معامله 1401/5/10 - 12:29:45   ارزش بازار (م ر) 92,400,000 تعداد سهام 8,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 11,620 40 1
0 0 0 12,240 1,516 1
0 0 0 12,400 1,350 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1401/5/10 11,550 11,310 11,720 136
417,151
4.817B
1401/5/9 11,660 11,150 11,770 176
569,749
6.641B
1401/5/8 11,730 11,600 11,970 67
144,597
1.696B
1401/5/5 11,830 11,750 11,990 107
394,797
4.672B
1401/5/4 11,830 11,720 11,990 180
507,048
5.996B
1401/5/3 11,770 11,190 12,230 253
872,987
10.278B
1401/5/2 11,770 11,670 11,980 152
498,184
5.863B
1401/5/1 11,820 11,710 11,970 167
525,820
6.217B
1401/4/29 11,970 11,880 12,100 76
237,599
2.843B
1401/4/28 11,940 11,700 12,080 104
939,811
11.220B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 12 1397 212 211 218 218 201
1396/10/4 12 1396 211 201
1395/9/20 12 1396 211 261 201 201 256
1395/9/20 12 1395 210 256
1395/8/8 9 1395 210 148 256 188

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه ميهن (ميهن) 2,269 (1.98%) 470
6.865M
15.331B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,740 (2.96%) 424
14.134M
24.496B
بيمه معلم (ومعلم) 1,302 (1.29%) 423
9.914M
12.843B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 25,600 (4.70%) 401
2.119M
53.429B
بيمه رازي (ورازي) 1,790 (2.93%) 384
9.521M
16.812B
بيمه ملت (ملت) 1,198 (4.17%) 320
9.269M
10.956B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 1,970 (2.67%) 293
7.537M
15.162B
بيمه سينا (وسين) 1,811 (2.53%) 289
5.128M
9.270B
بيمه دي (ودي) 4,251 (1.09%) 241
2.344M
10.180B
بيمه سامان (بساما) 10,370 (3.26%) 233
813,807
8.501B
بيمه كوثر (كوثر) 3,296 (0.84%) 223
4.158M
13.689B
بيمه البرز (البرز) 1,870 (2.19%) 215
3.636M
6.795B
بيمه نوين (نوين) 1,338 (3.72%) 213
3.899M
5.179B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,910 (2.95%) 201
2.408M
31.036B
بيمه آسيا (آسيا) 1,424 (3.49%) 179
3.218M
4.543B
بيمه ما (ما) 4,051 (0.47%) 159
1.235M
5.008B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,710 (2.96%) 72
3.664M
9.929B
بيمه تعاون (وتعاون) 1,136 (4.99%) 68
2.454M
2.787B
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,430 (0.62%) 55
646,876
2.215B
بيمه آرمان (آرمان) 4,139 (0.36%) 50
1.252M
5.162B
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,599 (1.47%) 23
306,666
1.067B
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,091 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 11,590 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 900 (0.44%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- 414,220,632 7.960
شركت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد-سهامي خاص- 302,879,363 5.820
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 273,817,501 5.260
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- 240,347,278 4.620
شركت سام گروه-سهامي خاص- 203,257,324 3.900
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 203,257,324 3.900
شركت مدبران ساخت آريان-سهامي خاص- 184,221,198 3.540
شركت توسعه مديريت پارس حافظ-سهامي خاص- 180,305,754 3.460
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 162,931,787 3.130
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 154,430,264 2.960
شركت داناگستركاسپين-سهامي خاص- 137,361,090 2.640
شركت آرمان نگرخاورميانه-سهامي خاص- 133,458,165 2.560
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص- 133,141,522 2.560
شركت داراگسترفردا-سهامي خاص- 128,786,582 2.470
شركت پيام آوران مديريت ايرانيان-سهامي خاص- 103,221,998 1.980
شركت ليزينگ پاسارگاد-سهامي خاص- 101,628,662 1.950
شركت گسترش تجارت وتوسعه تامين آتيه-سهامي خاص- 100,000,000 1.920
شركت تجارت پيشگان ميهن نگرپارس-سهامي خاص- 96,785,080 1.860
شركت راديس-سهامي خاص- 95,388,046 1.830
شركت نوآوران توسعه وتجارت خاورميانه-سهامي خاص 92,897,558 1.780
شركت سامان ساخت آريان-سهامي خاص- 90,753,448 1.740
شركت ايماژآفتاب-سهامي خاص- 90,278,029 1.730
شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد-سهامي خاص- 88,848,660 1.700
شركت آرمان گسترظفرمند-سهامي خاص- 81,052,006 1.550
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 67,338,842 1.290
شركت مهرآوران نيكوپايدارماندگار-سهامي خاص- 62,948,033 1.210
شركت پديده تابان تجارت-سهامي خاص- 60,268,048 1.150
شركت نيك انديشان ارغوان پايدار-سهامي خاص- 56,763,403 1.090
شركت سپهرخردايرانيان-سهامي خاص- 54,045,549 1.030
شركت بارقه اميدايرانيان-سهامي خاص- 53,290,275 1.020

چکیده

وب سایت امور سهام: http://www.iranianre.com/
پست الکترونیک شرکت: info@iranianre.com
مدیر عامل: آقای محمد آسوده
تلفن شرکت: 12-88628611
نمابر شرکت: 88628617
آدرس شرکت: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده رود- پلاک 5 - کدپستی 1991634491