PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه اتكايي ايرانيان
بيمه اتكايي ايرانيان ( اتكاي ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار فرابورس 07:54:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 9,980 قیمت دیروز 9,980 تعداد معاملات 0 EPS 795
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 12.6
قیمت آخرین معامله 10,030 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,470
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 2,080,000 حداقل قیمت مجاز 9,490
تاریخ آخرین معامله 1400/10/27 - 12:28:56   ارزش بازار (م ر) 51,896,000 تعداد سهام 5,200,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,400 9,480 10,150 2,500 1
1 10,000 9,130 10,170 500 1
1 2,000 9,120 10,240 1,500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/27 9,980 9,510 10,030 404
3.663M
36.547B
1400/10/26 9,560 9,400 9,780 399
2.004M
19.167B
1400/10/25 9,600 9,500 9,920 348
3.549M
34.058B
1400/10/22 9,760 9,710 9,940 309
2.335M
22.802B
1400/10/21 9,690 9,490 9,950 554
18.583M
180.108B
1400/10/20 9,520 9,310 9,690 416
12.266M
116.831B
1400/10/19 9,750 9,510 9,990 390
10.122M
98.652B
1400/10/18 9,970 9,830 10,200 285
2.387M
23.804B
1400/10/15 10,074 9,940 10,290 267
2.473M
24.910B
1400/10/14 10,131 10,000 10,640 336
2.257M
22.868B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/10/4 12 1397 212 211 218 218 201
1396/10/4 12 1396 211 201
1395/9/20 12 1396 211 261 201 201 256
1395/9/20 12 1395 210 256
1395/8/8 9 1395 210 148 256 188

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه حافظ (وحافظ) 6,340 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,234 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون (وتعاون) 1,587 (0%) 0
0
0
بيمه معلم (ومعلم) 1,802 (0%) 0
0
0
بيمه پارسيان (پارسيان) 8,160 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,900 (0%) 0
0
0
بيمه ملت (ملت) 1,250 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كارآفرين (وآفري) 4,052 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه كوثر (كوثر) 3,539 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه ميهن (ميهن) 2,345 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 4,029 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 4,926 (0%) 0
0
0
بيمه ما (ما) 4,550 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,030 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 22,260 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 5,434 (0%) 0
0
0
بيمه دي (ودي) 4,033 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 2,669 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,739 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آسيا (آسيا) 1,619 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پاسارگاد (بپاس) 35,050 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 5,710 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سينا (وسين) 3,245 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه نوين (نوين) 3,529 (0%) 0
0
0
بيمه رازي (ورازي) 1,208 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
بيمه البرز (البرز) 1,678 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تامين آتيه سرمايه انساني پاسارگاد-س.خ- 656,353,613 12.620
شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام- 411,728,100 7.910
شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد-سهامي عام- 240,347,278 4.620
شركت سرمايه گذاري فرهنگيان-سهامي خاص- 207,591,787 3.990
شركت سام گروه-سهامي خاص- 203,257,324 3.900
شركت بازرگاني همقدم-سهامي خاص- 203,257,324 3.900
شركت توسعه مديريت پارس حافظ-سهامي خاص- 180,305,754 3.460
شركت سرمايه گذاري پارس آريان-سهامي عام- 154,430,264 2.960
شركت داناگستركاسپين-سهامي خاص- 137,361,090 2.640
شركت آرمان گسترخردمند-سهامي خاص- 133,141,522 2.560
شركت تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد-سهامي خاص- 113,848,660 2.180
شركت پيام آوران مديريت ايرانيان-سهامي خاص- 103,221,998 1.980
شركت ليزينگ پاسارگاد-سهامي خاص- 101,628,662 1.950
شركت تجارت وتوسعه مهرآفرينان سرآمد-سهامي خاص- 101,015,447 1.940
شركت تجارت پيشگان ميهن نگرپارس-سهامي خاص- 96,785,080 1.860
شركت راديس-سهامي خاص- 95,998,046 1.840
شركت بيمه دانا-سهامي عام- 84,176,400 1.610
شركت آرمان گسترظفرمند-سهامي خاص- 81,052,006 1.550
شركت آرمان نگرخاورميانه-سهامي خاص- 75,938,888 1.460
شركت مدبران ساخت آريان-سهامي خاص- 68,321,254 1.310
شركت دانش گستران آتي سازپويا-سهامي خاص- 67,338,842 1.290
شركت پديده تابان تجارت-سهامي خاص- 59,782,822 1.140

چکیده

وب سایت امور سهام: http://www.iranianre.com/
پست الکترونیک شرکت: info@iranianre.com
مدیر عامل: آقای محمد آسوده
تلفن شرکت: 12-88628611
نمابر شرکت: 88628617
آدرس شرکت: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیراز شمالی - خیابان زاینده رود- پلاک 5 - کدپستی 1991634491