PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 ( افاد73 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 21:57:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 776,967 قیمت دیروز 776,967 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 776,967 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 815,815
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 738,119
تاریخ آخرین معامله 1399/4/31 - 11:29:10   ارزش بازار (م ر) 7,769,670 تعداد سهام 10,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 300 815,800 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/31 776,967 776,967 776,967 1
10,000
7.770B
1399/4/29 817,860 817,000 860,000 2
10,000
8.179B
1399/2/22 860,000 860,000 860,000 1
500
430.000M
1399/2/20 900,000 900,000 900,000 1
1,000
900.000M
1399/2/6 940,000 940,000 940,000 1
2,200
2.068B
1399/2/3 960,000 960,000 960,000 1
5,000
4.800B
1399/1/31 992,000 990,000 1,000,000 2
10,000
9.920B
1398/12/28 955,000 955,000 955,000 1
1,800
1.719B
1398/11/26 910,000 910,000 910,000 1
10,000
9.100B
1398/11/21 940,000 940,000 940,000 2
50,000
47.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مشاركت دولتي10-شرايط خاص001226 (اشاد10) 967,000 (0.42%) 3
1,100
1.063B
منفعت دولت8-ش.خاص تمدن0205 (افاد83) 735,000 (2.00%) 1
500
367.500M
مرابحه عام دولت2-ش.خ تمدن0212 (اراد23) 735,000 (2.00%) 1
500
367.500M
مظنه پذيره نويسي اوراق دولتي (مظنه) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0105 (اراد38) 965,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0007 (اراد44) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص لوتوس0205 (افاد82) 762,000 (0%) 0
0
0
مرابحه گندم2-واجدشرايط خاص1400 (گندم2) 931,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي4-شرايط خاص980730 (اشاد4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0005 (اراد37) 979,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص ساير0205 (افاد84) 840,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0106 (اراد42) 949,200 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره3- اوراق منفعت دولت (مظنه3) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ لوتوس0206 (اراد11) 825,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي2-شرايط خاص001227 (اشاد2) 873,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي2-شرايط خاص14000626 (افاد2) 958,650 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0103 (اراد35) 978,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص بيمه0204 (افاد71) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0104 (اراد36) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0305 (اراد34) 999,970 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص لوتوس0108 (افاد54) 820,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص سپهر0108 (افاد52) 890,886 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0207 (اراد40) 933,200 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0205 (اراد43) 934,500 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991118 (اجاد3) 803,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0107 (اراد45) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي8-شرايط خاص981030 (اشاد8) 991,007 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2ش.خ صادرات0212 (اراد21) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت8-ش.خاص مهر0205 (افاد81) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص ساير0108 (افاد55) 923,650 (0%) 0
0
0
مظنه پذيره4- اوراق منفعت دولت (مظنه4) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص نوين0204 (افاد73) 776,967 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي1-شرايط خاص001026 (اشاد1) 981,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي3-شرايط خاص980713 (اشاد3) 999,122 (0.06%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص سپهر0204 (افاد72) 642,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ0211 (اراد32) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي7-شرايط خاص981227 (اشاد7) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ملت0206 (اراد12) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه سلامت6واجدشرايط خاص1400 (سلامت6) 970,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي6-شرايط خاص981201 (اشاد6) 999,120 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص140109 (افاد61) 887,300 (0.03%) 0
0
0
مظنه پذيره5- اوراق منفعت دولت (مظنه5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت-با شرايط خاص140006 (افاد1) 1,001,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0208 (اراد31) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولتي4-شرايط خاص14010729 (افاد4) 910,000 (0%) 0
0
0
اجاره دولت-واجدشرايط خاص991224 (اجاد42) 980,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ لوتوس0212 (اراد22) 765,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاريزما0108 (افاد53) 746,872 (1.04%) 0
0
0
مشاركت دولتي9-شرايط خاص990909 (اشاد9) 991,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت6-ش.خاص ملت0109 (افاد62) 1,000,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0303 (اراد33) 930,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت4-ش.خ 0006 (اراد41) 970,800 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت1-ش.خ ساير0206 (اراد13) 885,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت7-ش.خاص ساير0204 (افاد74) 840,000 (0%) 0
0
0
مشاركت دولتي5-شرايط خاص980922 (اشاد5) 1,000,000 (0%) 0
0
0
منفعت دولت5-ش.خاص كاردان0108 (افاد51) 920,000 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت2-ش.خ ساير0212 (اراد24) 828,450 (0%) 0
0
0
مرابحه عام دولت3-ش.خ 0204 (اراد39) 1,000,000 (0%) 0
0
0


چکیده