PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ( ثشرق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:41:00
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 2,655
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,403
تاریخ آخرین معامله 1393/2/16 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/2/16 2,506 2,461 2,598 436
2.161M
5.414B
1393/2/15 2,529 2,460 2,663 512
3.213M
8.125B
1393/2/14 2,585 2,540 2,625 326
1.820M
4.706B
1393/2/13 2,659 2,628 2,790 592
3.464M
9.211B
1393/2/10 2,766 2,700 2,830 489
2.678M
7.408B
1393/2/9 2,803 2,680 2,898 1,010
5.799M
16.253B
1393/2/8 2,779 2,667 2,860 731
4.415M
12.269B
1393/2/7 2,781 2,660 2,897 803
4.620M
12.849B
1393/2/6 2,767 2,696 2,778 315
2.136M
5.909B
1393/2/3 2,646 2,580 2,698 590
2.977M
7.877B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 2,467 (4.34%) 791
4.678M
11.694B
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 1,995 (3.99%) 261
2.051M
4.103B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 3,392 (2.44%) 233
1.486M
5.058B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,357 (2.76%) 213
991,175
2.348B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 2,825 (4.63%) 177
795,004
2.266B
آ.س.پ (آ س پ) 1,598 (2.98%) 158
887,812
1.422B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 2,030 (1.02%) 143
1.255M
2.553B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 1,715 (2.22%) 117
565,382
973.033M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 1,891 (3.96%) 110
978,101
1.808B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 1,339 (0.67%) 105
411,636
544.749M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 3,113 (3.97%) 94
722,160
2.243B
س. توسعه وعمران استان كرمان (كرمان) 5,200 (2.07%) 76
299,352
1.561B
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 3,159 (2.20%) 57
145,813
467.671M
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 2,084 (0.19%) 43
160,255
330.833M
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 1,810 (2.16%) 35
107,252
195.472M
سخت‌ آژند (ثاژن) 4,800 (1.94%) 16
195,972
940.656M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,636 (3.02%) 12
42,415
69.567M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 702 (0.99%) 9
50,501
35.450M
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 3,160 (2.26%) 3
10,000
31.588M
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (ثخوز) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 10 (0%) 0
0
0
شركت كيسون (كيسون) 3,120 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 803 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي سرمايه‌گذاري‌مسكن (همسكن111) 50 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 999 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,000 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 2,082 (0%) 0
0
0
اختيار ف تبعي س. ساختمان ايران (هساخت310) 1 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 630 (0%) 0
0
0
عمران و سازندگي قزوين35%پرداخت (ثقزوي) 1,600 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

آدرس شرکت: مشهد خیایان کوهسنگی -کوهسنگی 15 مجتمع تجاری کوهسنگی طبقه 2
تلفن شرکت: 8083-0511
وب سایت شرکت: http://www.smaskan.com
پست الکترونیک شرکت: info@smaskan.com
مدیر عامل: آقای مهدی ذاکرالحسینی
مدیر مالی: آقای سید علیرضا سیف زاده عمرانی
مدیر سهام: آقای مصطفی دانایی
تلفن امور سهام: 0511-8083 و 05118083452
نمابر امور سهام: 8083408-0511