PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق ( ثشرق ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:40:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 2,655
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,403
تاریخ آخرین معامله 1393/2/16 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 600,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/2/16 2,506 2,461 2,598 436
2.161M
5.414B
1393/2/15 2,529 2,460 2,663 512
3.213M
8.125B
1393/2/14 2,585 2,540 2,625 326
1.820M
4.706B
1393/2/13 2,659 2,628 2,790 592
3.464M
9.211B
1393/2/10 2,766 2,700 2,830 489
2.678M
7.408B
1393/2/9 2,803 2,680 2,898 1,010
5.799M
16.253B
1393/2/8 2,779 2,667 2,860 731
4.415M
12.269B
1393/2/7 2,781 2,660 2,897 803
4.620M
12.849B
1393/2/6 2,767 2,696 2,778 315
2.136M
5.909B
1393/2/3 2,646 2,580 2,698 590
2.977M
7.877B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/1/30 6 1395 336 310 -71 314 183
1394/10/29 3 1395 336 468 -7 314 170
1394/8/3 12 1394 318 310
1394/8/3 12 1395 336 468 314 314 310
1394/4/29 9 1394 310 315 183 310 68

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري مسكن تهران (ثتران) 870 (2.35%) 1165
13.304M
11.647B
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌ (ثنوسا) 1,611 (1.45%) 1019
9.883M
16.292B
سخت‌ آژند (ثاژن) 2,267 (1.89%) 896
6.388M
14.313B
شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب (ثغرب) 933 (4.99%) 802
7.803M
7.393B
عمران و توسعه شاهد (ثعمرا) 1,236 (0%) 717
7.779M
9.739B
شركت كيسون (كيسون) 1,340 (2.33%) 674
4.621M
6.253B
س ساختماني ب نام آوران مهندسي (ثنام) 1,155 (3.02%) 561
3.506M
4.178B
توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد) 2,236 (2.90%) 533
6.804M
15.449B
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ (وساخت) 2,106 (0.05%) 502
4.820M
10.341B
ح . شركت كيسون (كيسونح) 480 (6.07%) 346
4.178M
2.052B
شهر سازي و خانه سازي باغميشه (ثباغ) 2,088 (2.48%) 283
2.354M
4.822B
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد (ثشاهد) 1,165 (0.87%) 265
3.433M
4.022B
س. توسعه و عمران استان كرمان (كرمان) 5,170 (2.10%) 190
866,713
4.534B
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌ (ثمسكن) 834 (4.91%) 163
3.837M
3.175B
سرمايه گذاري مسكن الوند (ثالوند) 2,056 (4.99%) 150
696,293
1.481B
س.توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) 1,672 (3.63%) 147
657,030
1.106B
سرمايه گذاري مسكن پرديس (ثپرديس) 1,133 (2.33%) 135
979,255
1.144B
سرمايه گذاري و توسعه خوزستان (وثخوز) 6,200 (8.78%) 123
395,289
2.481B
آ.س.پ (آ س پ) 814 (4.91%) 111
986,876
817.389M
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق (ثشرق) 858 (3.05%) 111
826,293
709.359M
عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس) 1,890 (2.73%) 108
772,731
1.484B
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان (ثاخت) 790 (2.83%) 101
875,256
706.996M
شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزوي) 3,789 (0.05%) 96
557,090
2.096B
سرمايه‌گذاري مسكن زاينده رود (ثرود) 1,137 (1.81%) 76
339,656
384.113M
سرمايه گذاري كوه نور (ثنور) 1,428 (0.97%) 66
359,939
511.115M
س. ساختماني نظام مهندسي ايران (ثنظام) 2,512 (1.64%) 34
178,826
448.847M
توسعه‌شهري‌توس‌گستر (وتوس) 1,456 (4.97%) 23
227,830
331.720M
س. ساختماني اعتماد گستر (ثعتما) 3,945 (1.55%) 22
46,931
188.233M
سامان‌ گستراصفهان‌ (ثامان) 1,621 (4.99%) 9
18,207
29.514M
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌ (وآذر) 4,196 (4.98%) 5
9,500
42.478M
تامين مسكن نوين (ثنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ايجاد محيط (ايجاد محيط) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت‌ ساختمان‌ اصفهان‌ (ثاصفا) 1,070 (0%) 0
0
0
بين المللي ساختمان و صنعت ملي (ثملي) 1,000 (0%) 0
0
0
خدمات غير صنعتي گاز ايران (غيرصنعتي ) 100,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان شمالغرب (مسكن شمالغرب) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن‌سازان منطقه شرق (عمران شرق) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ساختماني اعتماد گستر (ثعتماح) 100 (0%) 0
0
0
ساختماني عمران تكلار (عمران تكلار) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران (مسكنسا) 1,000 (0%) 0
0
0
عمران و مسكن سازان ايران-يكجا (مسكن ايران) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس (ثزاگرس) 2,570 (0%) 0
0
0
ح . سرمايه گذاري كوه نور (ثنورح) 269 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري بانك كارآفرين (سكارآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين مسكن جوانان (ثجوان) 270 (0%) 0
0
0
گسترش سازه بناآفرين ايرانيان (بناآفرين) 1,000 (0%) 0
0
0
ساختماني واوان (واوان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شركت عمران و سازندگي قزوين (ثقزويح) 1,500 (0%) 0
0
0
مديريت پروژههاي ساختماني ايران (مپسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده

آدرس شرکت: مشهد خیایان کوهسنگی -کوهسنگی 15 مجتمع تجاری کوهسنگی طبقه 2
تلفن شرکت: 8083-0511
وب سایت شرکت: http://www.smaskan.com
پست الکترونیک شرکت: info@smaskan.com
مدیر عامل: آقای مهدی ذاکرالحسینی
مدیر مالی: آقای سید علیرضا سیف زاده عمرانی
مدیر سهام: آقای مصطفی دانایی
تلفن امور سهام: 0511-8083 و 05118083452
نمابر امور سهام: 8083408-0511