PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كارخانه‌فارسيت‌درود
ح . كارخانه‌فارسيت‌درود ( سفارودح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:33:39
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 5
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 5
تاریخ آخرین معامله 1388/11/25 -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1388/11/25 5 5 5 73
2.998M
14.992M
1388/11/21 5 5 11 11
302,000
1.522M
1388/11/17 10 10 10 17
187,000
1.870M
1388/11/14 10 10 10 4
63,600
636,000
1388/11/13 10 10 10 4
72,420
724,200
1388/11/12 10 10 10 3
70,500
705,000
1388/11/11 10 10 10 4
90,500
905,000
1388/11/10 10 10 10 4
150,500
1.505M
1388/11/7 10 10 11 65
847,500
8.776M
1388/11/6 10 9 10 31
572,930
5.530M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 164,000 (0.07%) 14190
5.164M
851.238B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 44,970 (5.00%) 4813
7.007M
314.592B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 148,200 (4.99%) 3610
1.317M
197.097B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 16,100 (2.45%) 2841
10.468M
169.282B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 43,830 (4.98%) 2798
5.193M
226.961B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 63,590 (4.99%) 2761
3.473M
220.528B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 28,100 (0.32%) 1862
2.339M
66.362B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 44,700 (1.30%) 1434
1.405M
63.005B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 16,362 (0.79%) 1212
4.063M
65.726B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 32,660 (4.98%) 1207
2.365M
77.242B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 55,770 (0.66%) 1121
1.152M
63.797B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 66,210 (5.00%) 1056
1.167M
77.228B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 187,973 (5.00%) 951
454,910
85.416B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 7,261 (2.00%) 882
3.187M
23.245B
شيشه سازي مينا (كمينا) 62,588 (3.00%) 839
1.010M
63.228B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 44,700 (4.98%) 736
1.339M
59.868B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 6,336 (2.99%) 462
4.277M
27.102B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 138,050 (5.00%) 305
428,104
59.100B
آذريت‌ (ساذري) 126,000 (1.30%) 127
44,194
5.567B
ايرانيت‌ (سايرا) 35,574 (2.00%) 81
253,491
8.869B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,256 (1.99%) 27
328,057
1.396B
پرميت‌ (سپرمي) 8,291 (1.00%) 16
65,714
544.835M
ايتالران‌ (كايتا) 109,167 (3.00%) 3
179
19.541M
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 1,584 (4.97%) 1
306
484,704
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,134 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده