PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ بپاس-42667-14001224
اختيارخ بپاس-42667-14001224 ( ضبپاس1203 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 10:50:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,500
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,759 (0.45%) 496
16.652M
29.077B
بيمه دانا (دانا) 910 (1.94%) 401
26.733M
24.026B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,600 (1.12%) 381
2.027M
53.532B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 276
7.116M
18.187B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,921 (2.95%) 236
6.348M
12.181B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,640 (2.98%) 193
5.026M
13.291B
بيمه آسيا (آسيا) 1,590 (0.19%) 182
3.073M
4.827B
بيمه البرز (البرز) 1,990 (2.79%) 171
3.167M
6.298B
بيمه دي (ودي) 4,250 (0.59%) 156
1.557M
6.540B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,650 (0.53%) 135
280,138
2.164B
بيمه ملت (ملت) 1,155 (0.60%) 131
3.618M
4.148B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 127
1.539M
19.344B
بيمه كوثر (كوثر) 3,253 (3.27%) 122
2.686M
8.762B
بيمه نوين (نوين) 1,350 (0.15%) 95
1.593M
2.123B
بيمه معلم (ومعلم) 1,253 (1.49%) 82
1.494M
1.863B
بيمه سينا (وسين) 1,780 (0.34%) 68
545,410
959.935M
بيمه آرمان (آرمان) 3,920 (1.01%) 62
1.954M
7.509B
بيمه سامان (بساما) 10,220 (0%) 61
309,171
3.127B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,090 (1.65%) 47
388,724
807.481M
بيمه ما (ما) 4,007 (0.82%) 44
228,685
918.681M
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,326 (0.72%) 32
133,757
448.947M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 16
547,108
647.776M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده