PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت اعتباري كوثر مركزي
شركت اعتباري كوثر مركزي ( وكوثر ) -  وضعیت : مجاز -  پیش از گشایش  -  بازار فرابورس 14:22:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 1,000 قیمت دیروز 988 تعداد معاملات 210 EPS 200
12     (%1.21) بیشترین قیمت 1,014 ارزش 5,929,510,119 P/E 5.0
قیمت پایانی 1,004 کمترین قیمت 984 حجم 5,907,121 حداکثر قیمت مجاز 1,037
16     (%1.62) اولین قیمت 985 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 939
تاریخ آخرین معامله 1395/10/28 - 12:28:57   ارزش بازار (م ر) 6,024,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 37,000 999 1,000 54,342 2
1 33,000 998 1,005 116,700 4
1 36,000 997 1,020 4,700 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/10/27 988 983 1,000 86
645,560
637.955M
1395/10/26 1,000 984 1,010 123
2.063M
2.062B
1395/10/25 996 982 1,008 138
2.130M
2.122B
1395/10/22 996 981 1,002 97
1.282M
1.278B
1395/10/20 1,003 985 1,010 96
1.851M
1.857B
1395/10/19 1,002 982 1,010 133
1.528M
1.532B
1395/10/18 999 985 1,000 81
815,398
814.209M
1395/10/15 1,000 980 1,003 156
2.188M
2.187B
1395/10/14 1,000 990 1,009 158
1.663M
1.664B
1395/10/13 998 982 1,000 170
2.147M
2.142B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/2/11 12 1394 134 232
1395/2/11 12 1395 200 137 61 61 232
1394/3/25 12 1394 137 232 232 180
1394/3/25 12 1393 319

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (1.21%) 210
5.907M
5.930B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,203 (0%) 87
683,521
818.990M
بانك سينا (وسينا) 1,030 (1.34%) 84
978,840
1.003B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,250 (2.13%) 51
585,844
1.316B
بانك انصار (وانصار) 1,765 (0.68%) 51
352,555
620.142M
بانك قوامين (وقوام) 579 (2.85%) 42
2.867M
1.660B
بانك شهر (وشهر) 700 (0.99%) 22
1.236M
865.495M
شركت اعتباري ملل (وملل) 1,185 (3.67%) 15
879,800
1.050B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 700 (0.99%) 9
143,986
100.790M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 5
125,000
137.500M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,741 (4.89%) 2
452
1.239M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,170 (11.63%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك تجارت (هتجار310) 159 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0.24%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (1.00%) 0
0
0
بانك ملت (وبملت) 2,370 (22.80%) 0
0
0
اختيار ف. بانك صادرات ايران (هصادر310) 146 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 1,150 (0.09%) 0
0
0
اختيار ف. بانك‌اقتصادنوين‌ (هنوين310) 231 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك ملت (هبملت310) 82 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0.94%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 2,239 (1.59%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (2.59%) 0
0
0
اختيارف. فروش تبعي بانك ملت (هبملت303) 10 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (2.18%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك‌پارسيان‌ (هپارس310) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 833 (13.80%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
ح.شركت اعتباري ملل (ومللح) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك ملت (هبملت203) 46 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 1,002 (0.20%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0.08%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا310) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ومديريت سهام امير-سهامي عام- 597,365,145 9.950
صندوق بيمه عمرپرسنل سپاه 374,522,192 6.240
صندوق بيمه عمرپرسنل آجا 374,522,190 6.240
صندوق بيمه عمرپرسنل ناجا 374,522,190 6.240
شركت گروه راهبردمبين كوثر-سهامي خاص- 304,022,046 5.060
شركت بزرگ سيمرغ-سهامي خاص- 300,000,000 5.000
شركت خدمات فناوري صنام الكترونيك-سهامي خاص- 299,737,245 4.990
شركت سرمايه گذاري اعتضادغدير-سهامي خاص- 211,700,000 3.520
شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- 210,100,000 3.500
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم 209,456,423 3.490
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي نيروهاي مسلح-س 180,000,000 3.000
شركت بيمه كوثر-سهامي عام- 180,000,000 3.000
صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح 90,693,000 1.510
صندوق هاي بيمه نيروهاي مسلح 89,499,000 1.490
موسسه بنيادتعاون وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي 78,873,801 1.310
موسسه رشدهمكاري هاي سامان يافته ايثار 72,586,849 1.200
مؤسسه بنيادتعاون بسيج 61,700,000 1.020
شخص حقیقی 60,001,000 1.000
شخص حقیقی 60,000,000 1.000

چکیده