PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
شركت اعتباري كوثر مركزي
شركت اعتباري كوثر مركزي ( وكوثر ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:05:23
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS -3955
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -0.3
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,060
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 50,000,000 حداقل قیمت مجاز 980
تاریخ آخرین معامله 1398/3/22 - 13:52:21   ارزش بازار (م ر) 6,000,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/3/22 1,000 1,000 1,000 733
3.161M
3.161B
1398/3/21 1,000 1,000 1,000 207
1.548M
1.548B
1398/3/20 1,000 1,000 1,000 803
3.632M
3.632B
1398/3/19 1,000 1,000 1,000 195
1.380M
1.380B
1398/3/18 1,000 1,000 1,000 159
1.356M
1.356B
1398/3/13 1,000 1,000 1,000 826
3.354M
3.354B
1398/3/12 1,000 1,000 1,000 262
1.034M
1.034B
1398/3/11 1,000 1,000 1,000 905
3.436M
3.436B
1398/3/8 1,000 1,000 1,000 213
1.358M
1.358B
1398/3/7 1,000 1,000 1,000 2,187
9.214M
9.214B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/2/2 12 1395 120 61
1396/2/2 12 1396 144 200 118 118 61
1395/12/15 9 1395 120 71 61 70
1395/11/25 6 1395 200 68 61 51
1395/2/11 12 1394 134 232

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,360 (0.90%) 12352
525.343M
1,749.002B
بانك تجارت (وتجارت) 2,690 (1.82%) 5775
172.729M
466.520B
بانك ملت (وبملت) 3,760 (1.83%) 5596
125.042M
473.044B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 12,250 (1.53%) 4463
85.126M
1,039.046B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,450 (2.00%) 3858
102.323M
251.364B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,750 (1.83%) 3142
55.395M
208.974B
بانك سامان (سامان) 9,701 (2.99%) 1403
23.616M
228.905B
بانك شهر (وشهر) 5,714 (3.97%) 1359
13.241M
74.934B
بانك دي (دي) 22,084 (2.00%) 1268
2.854M
63.034B
اعتباري ملل (وملل) 13,860 (1.80%) 875
2.778M
38.679B
بانك سينا (وسينا) 3,420 (1.72%) 630
13.310M
45.574B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,960 (0.11%) 618
3.952M
35.705B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 530 (8.62%) 109
3,112
1.756B
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 300 (10.18%) 107
4,518
1.405B
پست بانك ايران (وپست) 16,860 (1.98%) 99
1.851M
31.209B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 630 (6.11%) 65
6,010
3.795B
بانك گردشگري (وگردش) 17,507 (2.00%) 64
1.286M
22.510B
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 645 (1.57%) 61
4,813
3.118B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,480 (1.98%) 42
478,219
1.186B
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 215 (16.67%) 37
1,556
329.367M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 300 (14.53%) 24
1,453
452.460M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 901 (11.67%) 17
489
487.365M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 400 (7.62%) 17
743
300.664M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 250 (0.40%) 9
591
154.223M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 760 (37.43%) 9
333
265.801M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 960 (8.57%) 8
232
241.659M
بانك سرمايه (سمايه) 7,056 (1.99%) 7
6,870
48.475M
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 185 (44.28%) 5
122
24.260M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 5
2,110
29.061M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 229 (182.72%) 4
16
3.624M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,202 (25.20%) 2
6
7.265M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 110 (8.91%) 2
50
5.500M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 850 (1.51%) 2
10
8.500M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,080 (1.41%) 1
1
1.080M
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (20.55%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 55 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,743 (1.28%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 166 (0%) 0
0
0


چکیده

تلفن شرکت: 54654
وب سایت شرکت: www.kosarfci.ir
مدیر عامل: آقای عیسی رضایی
پست الکترونیک شرکت: info@kosarfci.ir
تلفن شرکت: 021-88960385
وب سایت امور سهام: http://www.kosarfci.ir/saham
وب سایت شرکت: www.kosarfci.ir