PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك شهر
بانك شهر ( وشهر ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 12:03:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 7,242 قیمت دیروز 6,964 تعداد معاملات 575 EPS -3037
278     (%3.99) بیشترین قیمت 7,242 ارزش 68,843,885,916 P/E -2.4
قیمت پایانی 7,242 کمترین قیمت 7,242 حجم 9,506,198 حداکثر قیمت مجاز 7,242
278     (%3.99) اولین قیمت 7,242 حجم مبنا 6,229,137 حداقل قیمت مجاز 6,686
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 12:00:01   ارزش بازار (م ر) 112,778,512 تعداد سهام 15,572,840,674
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
912 53,104,288 7,242 0 0 0
1 27,520 7,241 0 0 0
6 39,071 7,240 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 6,964 6,964 6,964 433
11.788M
82.090B
1399/9/2 6,697 6,569 6,829 2,726
32.004M
214.319B
1399/9/1 6,696 6,538 6,804 6,140
109.004M
729.946B
1399/8/28 6,671 6,591 6,850 7,955
109.111M
727.896B
1399/8/27 6,725 6,600 6,725 3,597
75.183M
505.573B
1399/8/26 6,594 6,594 6,600 3,306
84.150M
554.885B
1399/8/25 6,728 6,691 7,050 5,175
92.134M
619.875B
1399/8/24 6,969 6,969 7,000 7,723
275.321M
1,918.728B
1399/8/21 7,111 7,056 7,056 113
3.855M
27.198B
1399/8/20 7,199 7,145 7,145 85
3.895M
27.833B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,710 (2.11%) 73819
2.176B
8,234.850B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,580 (4.79%) 50289
1.057B
3,881.246B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,070 (0.25%) 30472
1.054B
4,401.748B
بانك ملت (وبملت) 5,700 (2.15%) 30072
509.729M
2,813.531B
بانك دي (دي) 45,054 (5.00%) 20474
61.311M
2,726.635B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,910 (4.66%) 10108
175.723M
875.197B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,280 (0.09%) 5885
84.269M
950.709B
پست بانك ايران (وپست) 16,220 (4.98%) 3692
33.512M
542.021B
اعتباري ملل (وملل) 13,619 (2.38%) 2436
14.186M
195.387B
بانك سينا (وسينا) 11,910 (4.93%) 2429
22.592M
268.127B
بانك گردشگري (وگردش) 19,449 (0.01%) 1679
11.409M
221.810B
بانك آينده (وآيند) 24,193 (2.00%) 1549
11.519M
278.676B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,800 (4.85%) 1427
9.454M
101.475B
بانك شهر (وشهر) 7,242 (3.99%) 575
9.506M
68.844B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,680 (1.87%) 561
4.282M
15.706B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 522 (5.95%) 339
10,674
5.954B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 200 (10.71%) 249
15,042
3.052B
بانك سامان (سامان) 10,751 (3.00%) 240
4.487M
48.243B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 350 (6.42%) 234
10,491
3.819B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,090 (10.95%) 232
8,288
9.656B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 200 (5.21%) 220
10,952
2.285B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 350 (6.42%) 161
8,412
3.070B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 780 (11.76%) 146
4,746
3.959B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,401 (2.00%) 145
1.639M
20.323B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 956 (1.95%) 124
3,426
3.315B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,610 (1.47%) 66
1,208
1.915B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 650 (3.70%) 66
2,946
2.016B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 350 (6.67%) 36
1,657
583.550M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,036 (18.62%) 35
422
471.256M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 766 (16.92%) 32
723
569.979M
بانك سرمايه (سمايه) 9,114 (2.99%) 22
85,154
776.094M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,000 (5.88%) 13
57
116.326M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 5
10,100
44.713M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 120 (0%) 4
11
1.300M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (6.98%) 3
300
26.000M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 120 (11.76%) 3
163
22.180M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,350 (12.93%) 3
20
47.000M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 750 (3.45%) 1
1
750,000
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,250 (0.04%) 1
5
11.250M
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- خیابان سپهبد قرنی- بالاتر از بیمارستان آپادانا-نبش کوچه خسرو-ساختمان بانک شهر
تلفن شرکت: 83364000-83364430
نمابر شرکت: 83364111
وب سایت شرکت: http://shahr-bank.ir
مدیر عامل: آقای حسین محمد پورزرندی
تلفن امور سهام: 88658972
مدیر روابط عمومی: مهرداد فخیمی
مدیر مالی: فرهاد نیلی
آدرس شرکت: تهران-میدان فردوسی-برج شهر
تلفن امور سهام: 02126762360
تلفن امور سهام: 26762336
مدیر سهام: 26762311-26762336