PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . جام‌دارو
ح . جام‌دارو ( فجامح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله 1391/5/16 -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1391/5/16 1,000 1,000 1,000 1
12,569
12.569M
1391/5/15 1,000 1,000 1,000 75
1.500M
1.500B
1390/12/16 1,372 1,372 1,372 7
10,600
14.543M
1390/12/15 1,271 1,271 1,271 21
14,467
18.388M
1390/12/14 1,177 1,177 1,177 1
100
117,700
1390/12/10 1,090 1,090 1,090 2
890
970,100
1390/12/9 1,010 1,010 1,010 2
1,089
1.100M
1390/12/8 1,029 903 1,058 4
10,907
11.220M
1390/12/7 980 980 980 2
3,030
2.969M
1390/11/26 1,167 1,167 1,167 1
5
5,835

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ماشين‌ سازي‌ اراك‌ (فاراك) 15,680 (4.97%) 16886
69.411M
1,101.177B
صنايع‌ آذرآب‌ (فاذر) 38,700 (4.98%) 2610
4.230M
163.707B
بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيرا) 5,690 (2.98%) 1920
11.851M
67.812B
صنعتي‌ آما (فاما) 35,490 (4.98%) 1792
4.712M
167.441B
لاميران‌ (فلامي) 124,100 (4.29%) 1617
749,552
92.893B
توليدي چدن سازان (چدن) 34,090 (1.47%) 794
1.433M
49.787B
گسترش صنايع انرژي آذرآب (فنرژي) 11,605 (1.99%) 341
1.360M
15.810B
جام‌دارو (فجام) 66,590 (5.00%) 283
438,356
29.190B
ح.بسته‌ بندي‌ ايران‌ (فبيراح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سوليران‌ (فسليرح) 50 (0%) 0
0
0
كيا الكترود شرق (كيا) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع ‌بسته‌بندي‌ مشهد (فبستم) 2,174 (0%) 0
0
0
ماشين سازي پارس (ماشين پارس) 1,000 (0%) 0
0
0
ماشين سازي تبريز (تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
جوش‌ و اكسيژن‌ ايران‌ (فجوش) 1,607 (0%) 0
0
0
سوليران‌ (فسلير) 27,150 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده