PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وتجارت-5500-1399/07/22
اختيارخ وتجارت-5500-1399/07/22 ( ضجار7034 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,830 (4.93%) 62235
2.228B
8,436.566B
بانك دي (دي) 42,598 (5.00%) 33203
73.219M
3,141.724B
بانك ملت (وبملت) 5,660 (2.35%) 29715
515.265M
2,875.409B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,800 (4.97%) 29078
736.810M
2,772.538B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,090 (4.87%) 8607
428.801M
1,740.524B
بانك آينده (وآيند) 24,596 (2.00%) 8487
65.766M
1,623.521B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,150 (0.19%) 8389
161.562M
832.119B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,360 (3.37%) 4981
52.049M
586.511B
پست بانك ايران (وپست) 15,480 (4.95%) 3898
35.292M
545.421B
اعتباري ملل (وملل) 14,110 (0.66%) 3253
26.700M
372.494B
بانك گردشگري (وگردش) 19,745 (2.99%) 2138
11.430M
222.293B
بانك سينا (وسينا) 11,470 (4.94%) 1962
16.696M
189.473B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,640 (1.99%) 1263
12.350M
156.273B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,510 (5.00%) 1224
23.907M
246.216B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 560 (10.67%) 516
16,362
9.082B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 392 (13.95%) 500
20,824
7.778B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,710 (1.59%) 493
6.850M
25.606B
بانك شهر (وشهر) 6,964 (3.99%) 433
11.788M
82.090B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 220 (4.76%) 362
15,102
3.180B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,015 (7.18%) 288
7,831
7.637B
بانك سامان (سامان) 10,495 (4.99%) 263
4.078M
42.803B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 231 (16.08%) 194
10,773
2.416B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,201 (3.18%) 172
6,328
7.745B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 390 (7.73%) 166
7,581
2.833B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 698 (13.31%) 115
4,986
3.366B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 906 (4.98%) 90
2,989
2.644B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 929 (10.99%) 82
2,470
2.277B
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,261 (0.24%) 73
1,434
1.826B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,600 (6.10%) 53
713
1.165B
بانك سرمايه (سمايه) 8,955 (5.00%) 49
138,435
1.240B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 381 (14.76%) 35
1,344
504.473M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (3.95%) 28
1,117
195.316M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 149 (5.67%) 28
1,412
191.893M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,100 (1.45%) 12
78
165.740M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 630 (0.48%) 12
335
242.933M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 120 (44.58%) 11
531
63.907M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (15.38%) 8
140
123.960M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 88 (72.55%) 7
414
35.752M
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (66.67%) 3
150
45.000M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (3.45%) 3
5
7.000M
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,699 (11.81%) 2
12
32.388M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (10.44%) 1
3
6.378M
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,504 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,269 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (1.09%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,129 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده