PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
تامين سرمايه دماوند
تامين سرمايه دماوند ( تماوند ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 18:02:58
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,342 قیمت دیروز 5,317 تعداد معاملات 169 EPS 92
25     (%0.47) بیشترین قیمت 5,460 ارزش 10,248,342,136 P/E 58.1
قیمت آخرین معامله 5,391 کمترین قیمت 5,201 حجم 1,914,488 حداکثر قیمت مجاز 5,476
74     (%1.39) اولین قیمت 5,263 حجم مبنا 2,800,000 حداقل قیمت مجاز 5,158
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:26:00   ارزش بازار (م ر) 37,394,000 تعداد سهام 7,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 20,000 5,253 5,400 9,000 1
2 7,472 5,251 5,409 5,000 1
1 200,000 5,250 5,429 5,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 5,342 5,201 5,460 169
1.914M
10.248B
1400/9/7 5,317 5,270 5,500 269
10.610M
56.413B
1400/9/6 5,432 5,413 5,550 99
1.091M
5.960B
1400/9/3 5,413 5,393 5,614 277
4.600M
24.897B
1400/9/2 5,559 5,547 5,790 217
3.192M
17.744B
1400/9/1 5,718 5,645 5,814 169
1.817M
10.460B
1400/8/30 5,645 5,533 5,750 230
1.383M
7.890B
1400/8/29 5,588 5,587 5,800 253
11.651M
65.104B
1400/8/26 5,759 5,616 5,846 144
1.531M
8.779B
1400/8/25 5,789 5,722 5,839 125
1.887M
10.827B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سايراشخاص بورس انرژي (انرژي3) 101,270 (4.89%) 10529
6.618M
687.585B
بورس اوراق بهادار تهران (بورس) 12,550 (5.00%) 6205
39.425M
497.763B
فرابورس ايران (فرابورس) 20,242 (5.00%) 4207
13.477M
274.367B
بورس كالاي ايران (كالا) 27,580 (4.99%) 3619
8.976M
248.952B
تامين سرمايه امين (امين) 12,270 (0.25%) 3125
3.624M
44.436B
تامين سرمايه لوتوس پارسيان (لوتوس) 5,680 (0.53%) 285
1.890M
10.883B
تامين سرمايه اميد (اميد) 7,420 (0.41%) 241
1.378M
10.255B
تامين سرمايه نوين (تنوين) 5,140 (0.96%) 181
1.251M
6.386B
تامين سرمايه دماوند (تماوند) 5,391 (1.39%) 169
1.914M
10.248B
كارگزاران بورس اوراق بهادار (كبورس) 12,550 (5.00%) 5
500,000
6.275B
اختيارخ فرابورس-25000-14001218 (ضفرابورس1202) 1 (0%) 0
0
0
ح . تامين سرمايه دماوند (تماوندح) 7,084 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-19000-14001218 (ضفرابورس1200) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-22000-14001218 (طفرابورس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-31000-14001218 (طفرابورس1204) 1 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي دلار (گواهي2) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-28000-14001218 (طفرابورس1203) 1 (0%) 0
0
0
گواهي صادراتي يورو (گواهي1) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-19000-14001218 (طفرابورس1200) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس كالاي ايران (نكالا) 29,030 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه بانك ملت (تملت) 3,730 (0%) 0
0
0
فعالان بورس انرژي (انرژي2) 106,480 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-25000-14001218 (طفرابورس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-22000-14001218 (ضفرابورس1201) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار (نبورس) 13,210 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-37000-14001218 (طفرابورس1206) 1 (0%) 0
0
0
كارگزاران بورس كالاي ايران (اكالا) 29,030 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه خليج فارس (تفارس) 1,000 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه دماوند-پذيره (تماوند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-34000-14001218 (ضفرابورس1205) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فرابورس-34000-14001218 (طفرابورس1205) 1 (0%) 0
0
0
نهادهاي مالي بورس انرژي (انرژي1) 106,480 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-31000-14001218 (ضفرابورس1204) 1 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه (سپرده) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه تمدن (تمدن) 10 (0%) 0
0
0
توليدكنندگان بورس كالاي ايران (تكالا) 29,030 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-28000-14001218 (ضفرابورس1203) 1 (0%) 0
0
0
تامين سرمايه سپهر (تامين سپهر) 1,000 (0%) 0
0
0
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار (سپرده گذاري) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فرابورس-37000-14001218 (ضفرابورس1206) 1 (0%) 0
0
0


چکیده