PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنعتي‌ بهشهر
صنعتي‌ بهشهر ( غبشهر ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 25,040 قیمت دیروز 25,130 تعداد معاملات 1260 EPS 915
90     (%0.36) بیشترین قیمت 26,150 ارزش 77,838,791,210 P/E 27.4
قیمت آخرین معامله 24,630 کمترین قیمت 24,630 حجم 3,108,456 حداکثر قیمت مجاز 26,630
500     (%1.99) اولین قیمت 24,630 حجم مبنا 1,989,654 حداقل قیمت مجاز 24,630
تاریخ آخرین معامله 1400/1/21 - 12:29:27   ارزش بازار (م ر) 75,120,000 تعداد سهام 3,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 22,500 24,630 181,864 57
0 0 0 24,740 3,613 2
0 0 0 24,750 5,480 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/21 25,040 24,630 26,150 1,260
3.108M
77.839B
1400/1/18 25,130 24,420 26,300 2,618
7.484M
188.063B
1400/1/17 24,910 23,710 25,040 1,430
6.504M
162.001B
1400/1/16 23,630 23,120 24,300 755
2.294M
54.202B
1400/1/15 23,590 23,590 24,100 299
2.292M
54.067B
1400/1/14 24,070 23,840 25,300 1,339
5.841M
140.569B
1400/1/11 24,320 23,040 24,410 572
4.264M
103.698B
1400/1/10 23,030 22,210 23,060 1,085
4.523M
104.186B
1400/1/8 21,760 21,000 22,150 746
5.014M
109.073B
1400/1/7 20,900 20,560 21,490 448
2.165M
45.403B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/20 12 1397 454 582 384 384 372
1396/9/20 12 1396 473 372
1396/7/29 9 1396 473 416 299 372 293
1396/5/17 6 1396 525 416 221 372 118
1396/1/30 3 1396 582 1704 132 372 71

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
لبنيات‌ پاك‌ (غپاك) 31,870 (5.99%) 6788
25.301M
797.251B
اقتصادي و خودكفايي آزادگان (خودكفا) 22,600 (0.86%) 3115
8.950M
205.926B
شيرپاستوريزه پگاه گيلان (غگيلا) 24,216 (6.00%) 1906
48,045
1.163B
صنعتي‌ بهشهر (غبشهر) 24,630 (1.99%) 1260
3.108M
77.839B
گلوكوزان‌ (غگل) 3,300 (1.79%) 130
951,975
3.142B
زعفران0008نگين زرين(پ) (زعف0008پ05) 122,520 (0.83%) 87
78,119
9.567B
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ (وبشهر) 11,760 (1.92%) 76
1.254M
14.747B
زعفران0008نگين وحدت جام(پ) (زعف0008پ20) 122,000 (1.86%) 72
43,729
5.271B
زعفران0008نگين سحرخيز(پ) (زعف0008پ11) 126,000 (1.93%) 62
102,793
13.118B
شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس) 18,074 (2.00%) 55
387,376
7.001B
كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (غشهداب) 3,919 (1.98%) 45
459,939
1.803B
سالمين‌ (غسالم) 4,290 (1.83%) 44
183,910
788.974M
زعفران0008نگين طلاي سرخ(پ) (زعف0008پ10) 123,900 (1.57%) 38
24,959
3.087B
زعفران0008نگين روستا(پ) (زعف0008پ08) 123,000 (0.98%) 37
10,440
1.270B
صنعتي زر ماكارون (غزر) 26,330 (1.97%) 33
73,373
1.932B
پارس‌ مينو (غپينو) 6,410 (1.99%) 25
443,526
2.843B
صنعتي مينو (غصينو) 66,638 (2.00%) 25
19,987
1.332B
لبنيات‌ كالبر (غالبر) 19,850 (1.98%) 20
18,986
376.872M
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (غگلپا) 69,134 (2.00%) 18
12,843
887.888M
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين (غچين) 19,610 (2.00%) 17
240,264
4.712B
برنج طارم0003تجارت مازندران(پ) (برن0003پ01) 273,000 (0.63%) 15
2,129
578.484M
زعفران0008نگين بيرجند(پ) (زعف0008پ16) 122,300 (1.42%) 14
11,000
1.335B
دشت‌ مرغاب‌ (غدشت) 283,110 (2.00%) 14
2,323
657.665M
زعفران0008نگين نوين(پ) (زعف0008پ09) 123,000 (1.61%) 13
3,243
396.136M
ويتانا (غويتا) 17,833 (1.99%) 13
15,066
268.672M
كشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار) 32,856 (4.00%) 12
12,986
426.668M
نوش‌ مازندران‌ (غنوش) 56,100 (1.99%) 11
4,721
264.848M
زعفران0008پوشالمعمول سحرخيز(پ) (زعف0008پ12) 90,000 (1.90%) 11
1,420
129.545M
صنعتي بهپاك (بهپاك) 43,589 (2.00%) 10
20,301
884.900M
مارگارين‌ (غمارگ) 30,920 (2.00%) 9
35,592
1.101B
پسته بادامي30-28مه ولات0008(پ) (پست0008پ09) 1,670,002 (4.57%) 8
151
263.390M
گروه كارخانجات صنعتي تبرك (تبرك) 19,554 (2.00%) 7
2,650
51.818M
زعفران0008نگين تروند قاينات(پ) (زعف0008پ19) 122,779 (1.55%) 7
3,943
480.962M
شركت صنايع غذايي مينو شرق (غمينو) 11,210 (1.99%) 7
20,929
234.614M
خوراك‌ دام‌ پارس‌ (غدام) 387,100 (2.00%) 7
633
245.034M
زعفران0008نگين بهرامن(پ) (زعف0008پ18) 124,340 (2.53%) 7
2,192
272.100M
شهد ايران ‌ (غشهد) 7,130 (1.93%) 6
39,823
283.938M
پاكديس (غديس) 13,192 (2.00%) 6
4,483
59.140M
شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا) 28,036 (2.00%) 6
205,200
5.753B
پسته فندقي32-30مه ولات0008(پ) (پست0008پ08) 1,579,000 (3.42%) 5
44
69.391M
بهنوش‌ ايران‌ (غبهنوش) 70,220 (2.00%) 5
3,825
268.592M
زيره سبز0003 دانش(پ) (زير0003پ02) 528,518 (3.60%) 4
200
105.704M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌ (غشان) 7,540 (1.95%) 4
7,301
55.050M
كشت‌وصنعت‌پياذر (غاذر) 54,850 (1.98%) 3
192
10.531M
زيره سبز0003كيميابذر(پ) (زير0003پ01) 528,518 (5.98%) 3
26
13.725M
بيسكويت‌ گرجي‌ (غگرجي) 18,500 (1.96%) 3
26,186
484.441M
شوكو پارس (غشوكو) 39,120 (2.00%) 3
1,302
50.934M
نوش پونه مشهد (غپونه) 19,163 (2.00%) 2
817
15.656M
پسته فندقي32-30طلاسبززرند0008 (پست0008پ02) 1,429,077 (5.86%) 2
5
7.747M
زيره سبز0003شركت مينوبذر(پ) (زير0003پ04) 528,518 (12.44%) 2
22
11.403M
رطب مضافتي0002افشارتعاون بم(پ) (رطب0002پ01) 161,500 (5.00%) 1
32
5.168M
پسته فندقي32-30سبزدانه0008(پ) (پست0008پ04) 1,460,000 (2.21%) 1
50
73.000M
توليدي‌مهرام‌ (غمهرا) 119,550 (1.99%) 1
50
5.978M
كشمش تيزابي0006تاكستان(پ) (كشم0006پ02) 220,000 (0.00%) 1
1,463
321.860M
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌ (غشاذر) 9,800 (2.00%) 1
511
5.008M
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌ (غشصفا) 27,440 (2.00%) 1
448
12.293M
صنعت غذايي كورش (غكورش) 1,000 (0%) 0
0
0
گز سكه (غگز) 20,200 (0%) 0
0
0
ح.روغن‌ نباتي‌ ناب (غنابح) 1,000 (0%) 0
0
0
كيوان (غيوان) 15,657 (0%) 0
0
0
شير پگاه آذربايجان شرقي (غپآذر) 64,428 (0%) 0
0
0
روغن‌ نباتي‌ ناب (غناب) 1,000 (0%) 0
0
0
آرد تجارت (آرد تجارت) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع تبديلي گلستان (صنايع گلستان) 1,000 (0%) 0
0
0
صنايع شير سرو بي خزان (صنايع شير) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت بين الملل چين چين (چين چين) 1,000 (0%) 0
0
0
رطب مضافتي0002اتحاديه كرمان(پ) (رطب0002پ02) 164,707 (0%) 0
0
0
كولاك‌ شرق‌ (غكولاك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شوكو پارس (غشوكوح) 35,865 (0%) 0
0
0
ح.كيوان (غيوانح) 1,000 (0%) 0
0
0
كشمش سبز0001خليل آباد(پ) (كشم0001پ01) 542,887 (0%) 0
0
0
زعفران0008پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف0008پ15) 90,101 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيليح) 1,000 (0%) 0
0
0
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان (غنيلي) 5,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت صافولابهشهر-سهامي خاص- 2,396,999,989 79.890
شركت سرمايه گذاري پارس توشه-سهامي عام- 53,467,049 1.780

چکیده
ایجاد وتاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغن کشی ، تصفیه روغن و ....

وب سایت شرکت: http://www.behshahr-ind.com
آدرس امور سهام: تهران- کیلومتر 8 بزرگراه فتح-بین سه راهی تهرانسر و کمربندی آزادگان
ایجاد وتاسیس و بهره برداری از کارخانجات پنبه پاک کنی ، روغن کشی ، تصفیه روغن و ....
تلفن امور سهام: 63962511-63962512و گویا 63969784و63969785
نمابر امور سهام: 66186648
پست الکترونیک شرکت: info@behshahr-ind.com
تلفن شرکت: 40-66250435
مدیر عامل: آقای محسن کهین پور
مدیر مالی: آقای محمود شهرضایی
مدیر مالی: محمود شه رضایی
مدیر عامل: محمود شهرضايي