PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ تاپيكو-36000-99/10/16
اختيارخ تاپيكو-36000-99/10/16 ( ضپيك1027 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 06:44:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
صنعتي دوده فام (شصدف) 22,589 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فسا (فسا) 2,945 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-48000-99/10/14 (طسان1045) 1 (0%) 0
0
0
مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) 238,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-2826-1399/08/06 (طفار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-5326-1399/08/06 (طفار8025) 1 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي جهرم (جهرمح) 17 (0%) 0
0
0
كلر پارس (كلر) 61,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-6370-1399/07/20 (طپيك7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-24000-99/10/16 (طپيك1024) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گلستان (شستان) 3,788 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اروميه (شاروم) 21,695 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي اميركبير (شكبيرح) 1,806 (0%) 0
0
0
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر (شوينده) 37,060 (0%) 0
0
0
ح.كود شيميايي اوره لردگان (شلردح) 721 (0%) 0
0
0
توليددارو (توليددارو) 4,363 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-10370-99/07/20 (طپيك7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8826-1399/11/07 (ضفار1120) 13,500 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-20000-99/10/16 (طپيك1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-18000-99/10/14 (ضسان1038) 13,700 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تندگويان (شگويا) 12,522 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پارس (پارس) 138,260 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-15370-99/07/20 (طپيك7028) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني (ممسني) 8,520 (0%) 0
0
0
پتروشيمي شازند (شاراك) 20,110 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-4870-1399/07/20 (ضپيك7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-23370-99/07/20 (ضپيك7034) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-19826-1399/08/06 (طفار8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-5370-1399/07/20 (طپيك7014) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس147- 3ماهه18% (صفارس147) 1,050,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-12826-1399/08/06 (طفار8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18000-99/10/16 (ضپيك1022) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-17826-1399/11/07 (ضفار1125) 1,905 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي ممسني (ممسنيح) 94 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16370-99/07/20 (طپيك7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-23826-1399/08/06 (ضفار8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9826-1399/08/06 (ضفار8034) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شفن-318060-99/11/26 (هشفن911) 19,175 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-3826-1399/08/06 (طفار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-32000-99/10/14 (ضسان1042) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-20000-99/10/14 (طسان1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-3076-1399/08/06 (ضفار8017) 24,000 (0%) 0
0
0
ح. صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجانح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14000-99/10/16 (طپيك1020) 1 (0%) 0
0
0
پاكسان‌ (شپاكسا) 26,780 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-5326-1399/08/06 (ضفار8025) 12,000 (0%) 0
0
0
صنايع كشاورزي وكود زنجان (زنجان) 6,086 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-4326-1399/08/06 (ضفار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-15826-1399/08/06 (طفار8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-20000-99/10/16 (ضپيك1023) 1,500 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زاگرس (زاگرس) 150,017 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-28000-99/10/14 (ضسان1041) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-4870-1399/07/20 (طپيك7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12000-99/10/16 (ضپيك1019) 11,300 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي فسا (فساح) 17 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-29370-99/07/20 (ضپيك7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-14826-1399/08/06 (طفار8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-14826-1399/08/06 (ضفار8039) 6,960 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشت) 8,527 (0%) 0
0
0
پتروشيمي زنجان (زنجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-6326-1399/08/06 (طفار8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-8870-1399/07/20 (ضپيك7021) 9,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8326-1399/08/06 (طفار8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-21826-1399/08/06 (ضفار8045) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فارابي (شفارا) 5,190 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-32000-99/10/16 (طپيك1026) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كازرون (كازرو) 7,610 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-18370-99/07/20 (ضپيك7031) 1 (0%) 0
0
0
معدني‌ املاح‌ ايران‌ (شاملا) 67,450 (0%) 0
0
0
ح. صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجمح) 7,193 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-7870-1399/07/20 (ضپيك7019) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي كاويان (پتروكاويان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16370-99/07/20 (ضپيك7029) 5,800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ اصفهان‌ (شصفها) 93,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-15826-1399/08/06 (ضفار8040) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-28000-99/10/16 (ضپيك1025) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي نوري (نوري) 164,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-36000-99/10/14 (ضسان1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-15826-1399/11/07 (ضفار1124) 5,000 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع پتروشيمي كوروش (پتروشيمي كوروش) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-8870-1399/07/20 (طپيك7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-13370-99/07/20 (ضپيك7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-3576-1399/08/06 (طفار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-12826-1399/08/06 (ضفار8037) 800 (0%) 0
0
0
پتروشيمي پرديس (شپديس) 88,600 (0%) 0
0
0
پتروشيمي تبريز (پتروشيمي تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-11826-1399/08/06 (طفار8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-5870-1399/07/20 (ضپيك7015) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي غدير (شغدير) 42,964 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-48000-99/10/14 (ضسان1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-21370-99/07/20 (ضپيك7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-7370-1399/07/20 (طپيك7018) 1 (0%) 0
0
0
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين (تاپيكو) 17,220 (0%) 0
0
0
شركت پتروشيمي بوعلي سينا (بوعلي) 142 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-16826-1399/08/06 (ضفار8041) 20 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-6826-1399/08/06 (طفار8028) 1 (0%) 0
0
0
گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) 21,770 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-11826-1399/08/06 (ضفار8036) 6,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-16000-99/10/16 (ضپيك1021) 7,500 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس) 14,380 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-3076-1399/08/06 (طفار8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-6326-1399/08/06 (ضفار8027) 14,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-4826-1399/08/06 (ضفار8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-7826-1399/08/06 (طفار8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-27370-99/07/20 (طپيك7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-4076-1399/08/06 (ضفار8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9826-1399/11/07 (طفار1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-4826-1399/08/06 (طفار8024) 1 (0%) 0
0
0
پلي پروپيلن جم - جم پيلن (جم پيلن) 76,670 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-7326-1399/08/06 (ضفار8029) 12,600 (0%) 0
0
0
پتروشيمي داراب (داراب) 3,096 (0%) 0
0
0
كربن‌ ايران‌ (شكربن) 74,940 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-9370-99/07/20 (ضپيك7022) 11,001 (0%) 0
0
0
توليد مواداوليه الياف مصنوعي (شمواد) 63,002 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-11370-99/07/20 (ضپيك7024) 6,800 (0%) 0
0
0
پلي اكريل ايران (شپلي) 6,647 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-21370-99/07/20 (طپيك7033) 1 (0%) 0
0
0
صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) 602,610 (0%) 0
0
0
توسعه پتروشيمي كوهدشت (پترو كوهدشت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-3576-1399/08/06 (ضفار8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9326-1399/08/06 (طفار8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-3826-1399/08/06 (ضفار8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-10826-1399/08/06 (ضفار8035) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-6870-1399/07/20 (ضپيك7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14000-99/10/16 (ضپيك1020) 10,500 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جم (جم) 42,620 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-16826-1399/08/06 (طفار8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-19370-99/07/20 (طپيك7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شيراز-73480-99/11/27 (هشير911) 14,263 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-8370-1399/07/20 (ضپيك7020) 10,655 (0%) 0
0
0
سيماب رزين (شسيماب) 1,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي گچساران (پترو گچساران) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-6870-1399/07/20 (طپيك7017) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي باختر (پتروباختر) 1,000 (0%) 0
0
0
س. صنايع‌شيميايي‌ايران (شيران) 38,650 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-29370-99/07/20 (طپيك7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-9370-99/07/20 (طپيك7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-11826-1399/11/07 (طفار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-25370-99/07/20 (طپيك7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-4576-1399/08/06 (طفار8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-19826-1399/08/06 (ضفار8044) 323 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-17826-1399/08/06 (طفار8042) 1 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا) 37,740 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-18826-1399/08/06 (طفار8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-4076-1399/08/06 (طفار8021) 1 (0%) 0
0
0
توكا رنگ فولاد سپاهان (شتوكا) 26,199 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌شيراز (شيراز) 50,550 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-5826-1399/08/06 (طفار8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-13826-1399/11/07 (ضفار1123) 5,000 (0%) 0
0
0
لعابيران‌ (شلعاب) 7,980 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-32000-99/10/14 (طسان1042) 1 (0%) 0
0
0
پديده شيمي قرن (قرن) 54,250 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-20000-99/10/14 (ضسان1039) 11,110 (0%) 0
0
0
شيميايي رنگين (شرنگي) 114,896 (0%) 0
0
0
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص) 20,160 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره خليج فارس- 3ماهه16% (صفارس412) 867,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-4576-1399/08/06 (ضفار8023) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-21826-1399/08/06 (طفار8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-36000-99/10/16 (ضپيك1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-23826-1399/08/06 (طفار8046) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي خراسان (خراسان) 75,870 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-7370-1399/07/20 (ضپيك7018) 1 (0%) 0
0
0
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌ (شفارس) 40,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9326-1399/08/06 (ضفار8033) 5,000 (0%) 0
0
0
گلتاش‌ (شگل) 25,390 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پاكشو-10730-99/02/28 (هكشو902) 1 (0%) 0
0
0
پارس پامچال (شپمچا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-40000-99/10/14 (ضسان1044) 1 (0%) 0
0
0
پلي نار (پلينار) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-17826-1399/08/06 (ضفار8042) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-4326-1399/08/06 (طفار8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-18000-99/10/14 (طسان1038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ پارسان-24000-99/10/14 (ضسان1040) 3,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-17370-99/07/20 (ضپيك7030) 2,650 (0%) 0
0
0
ح.پتروشيمي داراب (دارابح) 96 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-13826-1399/11/07 (طفار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پاكشو-10785-99/03/07 (ظكشو903) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-40000-99/10/14 (طسان1044) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس307- 3ماهه18% (صفارس307) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-32000-99/10/16 (ضپيك1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-19370-99/07/20 (ضپيك7032) 740 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-7870-1399/07/20 (طپيك7019) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي فارابي (شفاراح) 12,501 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-24000-99/10/16 (ضپيك1024) 3,500 (0%) 0
0
0
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد (شجم) 8,785 (0%) 0
0
0
پتروشيمي جهرم (جهرم) 3,255 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12370-99/07/20 (طپيك7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-6370-1399/07/20 (ضپيك7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-13370-99/07/20 (طپيك7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-5870-1399/07/20 (طپيك7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-23826-1399/11/07 (ضفار1127) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-18826-1399/08/06 (ضفار8043) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت فارس-14576-99/12/13 (هفارس912) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-24000-99/10/14 (طسان1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت جم-50050-99/11/28 (هجم911) 810 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مارون (مارون) 127,945 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18370-99/07/20 (طپيك7031) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي دهدشت-پذيره (پترو دهدشت) 350 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-2826-1399/08/06 (ضفار8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-17370-99/07/20 (طپيك7030) 1 (0%) 0
0
0
پليمر آريا ساسول (آريا) 158,334 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-27370-99/07/20 (ضپيك7036) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-6826-1399/08/06 (ضفار8028) 21,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-19826-1399/11/07 (طفار1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارس-215730-00/05/20 (ظپارس405) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-13826-1399/08/06 (طفار8038) 1 (0%) 0
0
0
كود شيميايي اوره لردگان (شلرد) 9,449 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-15370-99/07/20 (ضپيك7028) 6,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي اميركبير (شكبير) 57,492 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-23826-1399/11/07 (طفار1127) 17,231 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-5370-1399/07/20 (ضپيك7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-3326-1399/08/06 (طفار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-8370-1399/07/20 (طپيك7020) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش شيميايي-1399/12/17 (جشيمي912) 94,058 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-7826-1399/08/06 (ضفار8030) 19,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرجان (پتروشيمي مرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-31370-99/07/20 (ضپيك7038) 1 (0%) 0
0
0
پذيره-پتروشيمي بيستون (پذيره-ستون) 1,000 (0%) 0
0
0
كف (شكف) 70,259 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره فارس037- 3ماهه18% (صفارس037) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8326-1399/08/06 (ضفار8031) 13,500 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌ (وپترو) 15,830 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-17826-1399/11/07 (طفار1125) 1 (0%) 0
0
0
توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم) 84,058 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي اصفهان (شصفهاح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-12000-99/10/16 (طپيك1019) 1 (0%) 0
0
0
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) 15,270 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-36000-99/10/14 (طسان1043) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره پارسيان-6ماهه16% (پارسا306) 947,001 (0%) 0
0
0
نيروكلر (شكلر) 50,200 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-18000-99/10/16 (طپيك1022) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي پاكشو (پاكشو) 81,430 (0%) 0
0
0
ح . پلي اكريل ايران (شپليح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-15826-1399/11/07 (طفار1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف پارسان-28000-99/10/14 (طسان1041) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف پلي اتيلن ايلام3 (عيلام3) 127,496 (0%) 0
0
0
ح. پتروشيمي كازرون (كازروح) 90 (0%) 0
0
0
صنايع بهداشتي ساينا (ساينا) 181,679 (0%) 0
0
0
ح.صنايع پتروشيمي دهدشت (دهدشتح) 100 (0%) 0
0
0
پتروشيمي فناوران (شفن) 266,330 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-7326-1399/08/06 (طفار8029) 1 (0%) 0
0
0
ح . پتروشيمي آبادان (شپتروح) 7,882 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-16000-99/10/16 (طپيك1021) 1 (0%) 0
0
0
تولي‌پرس‌ (شتولي) 21,717 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-25370-99/07/20 (ضپيك7035) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-10826-1399/08/06 (طفار8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-8826-1399/08/06 (ضفار8032) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-28000-99/10/16 (طپيك1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-10370-99/07/20 (ضپيك7023) 9,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-9826-1399/11/07 (ضفار1121) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-5826-1399/08/06 (ضفار8026) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-11826-1399/11/07 (ضفار1122) 12,300 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-31370-99/07/20 (طپيك7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-9826-1399/08/06 (طفار8034) 1 (0%) 0
0
0
توليدات پتروشيمي قائد بصير (شبصير) 110,192 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8826-1399/08/06 (طفار8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارس-212500-00/04/22 (هپارس404) 8,560 (0%) 0
0
0
اختيارف فارس-8826-1399/11/07 (طفار1120) 1 (0%) 0
0
0
گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) 13,320 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-3326-1399/08/06 (ضفار8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-14370-99/07/20 (ضپيك7027) 5,800 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-36000-99/10/16 (طپيك1027) 1 (0%) 0
0
0
مشاركت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) 985,760 (0%) 0
0
0
پتروشيمي مرواريد (پترومرواريد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-13826-1399/08/06 (ضفار8038) 8,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فارس-19826-1399/11/07 (ضفار1126) 1,308 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-14370-99/07/20 (طپيك7027) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي‌ خارك‌ (شخارك) 39,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ تاپيكو-12370-99/07/20 (ضپيك7025) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ممسني-پذيره نويسي (پتروممسني) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. كف (شكفح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-23370-99/07/20 (طپيك7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف تاپيكو-11370-99/07/20 (طپيك7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پترول-14730-99/11/15 (هترول911) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي آبادان (شپترو) 4,850 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده