PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . حمل‌ونقل‌توكا
ح . حمل‌ونقل‌توكا ( حتوكاح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پیش از گشایش  -  بازار بورس 12:33:47
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,152 قیمت دیروز 1,152 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,171 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,270
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,040
تاریخ آخرین معامله 1395/10/28 - 11:08:03   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/10/28 1,152 1,150 1,180 356
5.776M
6.657B
1395/10/27 1,180 1,180 1,200 59
1.199M
1.414B
1395/10/26 1,180 1,180 1,180 18
359,000
423.620M
1395/10/25 1,159 1,150 1,250 238
4.824M
5.592B
1395/10/22 1,198 1,180 1,250 72
1.917M
2.296B
1395/7/19 949 933 993 369
3.395M
3.224B
1395/7/18 999 983 1,066 243
1.788M
1.787B
1395/7/17 1,071 1,050 1,150 138
1.020M
1.092B
1395/7/14 1,123 1,113 1,162 53
291,100
326.906M
1395/7/13 1,197 1,140 1,240 81
611,275
731.616M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توکاريل (توريل) 30,000 (1.59%) 7471
17.826M
513.464B
حمل و نقل بين المللي خليج فارس (حفارس) 9,220 (4.89%) 7437
45.092M
404.660B
تايدواترخاورميانه (حتايد) 27,280 (4.96%) 6052
21.121M
555.910B
حمل‌ونقل‌توكا (حتوكا) 24,640 (4.99%) 4005
8.264M
196.871B
توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان (حپارسا) 70,000 (4.71%) 2514
3.991M
272.973B
ريل سير كوثر (حسير) 19,719 (0.53%) 2172
5.287M
102.235B
آسيا سير ارس (حآسا) 23,917 (5.00%) 1435
2.597M
61.826B
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام (حپترو) 38,420 (2.18%) 1047
1.163M
43.962B
توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا) 75,907 (5.00%) 1017
2.880M
218.556B
ريل پردازسير (حريل) 9,267 (5.00%) 940
5.246M
48.610B
رهشاد سپاهان (سهامي عام (حرهشا) 63,332 (1.21%) 625
796,742
48.915B
ريل پرداز نوآفرين (ريل پرداز) 10,000 (0%) 0
0
0
راه آهن حمل ونقل (حرآهن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر (حبندرح) 2,532 (0%) 0
0
0
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران (حكشتي) 41,790 (0%) 0
0
0
مجتمع ترابري رهنورد (حرهور) 1,000 (0%) 0
0
0
دريايي و کشتيراني خط دريابندر (حبندر) 33,878 (0%) 0
0
0
خدمات کشتيراني ستاره قشم (قشم) 1 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ريلي گسترش (ريل گستر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ريل سيركوثر970808 (حسيرتبعي9708) 50 (0%) 0
0
0
حمل و نقل ايران و روسيه (ايرسوتر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده