PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . شهد
ح . شهد ( قشهدح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:36:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,100
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 900
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 112,940 (4.99%) 8943
6.872M
750.112B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 43,653 (5.00%) 3873
5.405M
233.772B
شكرشاهرود (قشكر) 46,330 (2.69%) 2676
3.172M
145.144B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 16,700 (0.46%) 1758
6.170M
102.089B
قنداصفهان‌ (قصفها) 177,970 (5.00%) 1297
712,808
121.001B
قند لرستان‌ (قلرست) 35,070 (3.51%) 1230
2.234M
77.294B
قند نيشابور (قنيشا) 48,400 (4.99%) 1014
3.559M
171.162B
قند نقش جهان (قنقش) 85,020 (0.93%) 1000
833,433
70.007B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 35,810 (4.98%) 848
1.542M
54.462B
شهد (قشهد) 29,050 (1.82%) 524
734,189
21.039B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,326 (3.00%) 503
1.337M
29.839B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 48,890 (4.98%) 479
1.513M
73.298B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 92,800 (2.23%) 479
205,748
18.894B
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 99,528 (5.00%) 410
441,902
43.830B
قند مرودشت‌ (قمرو) 87,080 (4.99%) 300
135,559
11.804B
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
قتربت (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 190,535 (1.16%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده