PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18%
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% ( صملي404 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 10:31:12
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000,000 قیمت دیروز 1,000,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950,000
تاریخ آخرین معامله 1400/9/24 - 11:56:29   ارزش بازار (م ر) 7,000,000 تعداد سهام 7,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
3 21,000 990,000 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/24 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
1,000
1,000.000M
1400/9/23 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1
1,000
1,000.000M
1400/9/15 990,000 990,000 990,000 1
10
9.900M
1400/8/24 990,000 990,000 990,000 1
10
9.900M
1400/8/22 990,000 990,000 990,000 1
19
18.810M
1400/5/6 1,000,000 1,000,000 1,000,000 510
5.000M
5,000.000B
1400/5/5 1,000,000 1,000,000 1,000,000 200
2.000M
2,000.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير) 12,670 (0%) 576
3.081M
38.603B
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (وبانك) 7,370 (1.34%) 370
4.753M
34.683B
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (واميد) 13,330 (4.99%) 210
2.392M
32.600B
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌ (وصندوق) 10,350 (4.87%) 166
3.399M
35.174B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 8,730 (3.75%) 100
318,787
2.785B
اختيارف وغدير-20000-1400/11/20 (طغدر1135) 8,874 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1400/11/20 (طغدر1130) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره غدير408-بدون ضامن (صغدير408) 1,005,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-9000-1400/10/29 (ضستا1002) 2,881 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1400/11/20 (ضغدر1133) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1401/03/25 (طغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-10000-1401/02/12 (ضستا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1401/03/25 (ضغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1401/03/25 (ضغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-10000-1401/03/25 (طغدر3010) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا112-6ماهه18% (صشستا112) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1400/10/29 (طستا1002) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره شستا311-بدون ضامن (صشستا311) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1401/03/25 (طغدر3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1401/02/12 (طستا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1400/10/29 (طستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1401/02/12 (طستا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-18000-1400/11/20 (طغدر1134) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1400/10/29 (طستا1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1400/11/20 (طغدر1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-14000-1400/10/29 (طستا1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-10000-1400/10/29 (طستا1003) 90 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-18000-1401/02/12 (ضستا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1401/02/12 (طستا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1400/11/20 (ضغدر1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1401/02/12 (طستا2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1400/11/20 (ضغدر1132) 1,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1400/10/29 (ضستا1001) 3,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-12000-1401/02/12 (ضستا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1401/03/25 (طغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1400/10/29 (ضستا1000) 4,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-10000-1400/10/29 (ضستا1003) 1,480 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1400/11/20 (ضغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-18000-1400/10/29 (ضستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-20000-1401/03/25 (طغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-20000-1400/10/29 (ضستا1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1401/03/25 (طغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-7000-1401/02/12 (ضستا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1401/02/12 (ضستا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1400/10/29 (طستا1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1401/03/25 (ضغدر3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-18000-1400/11/20 (ضغدر1134) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-12000-1400/10/29 (ضستا1004) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-14000-1401/03/25 (طغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-9000-1401/02/12 (ضستا2002) 1 (0%) 0
0
0
بين المللي توسعه ص. معادن غدير (وكغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-24000-1401/03/25 (ضغدر3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-14000-1400/10/29 (ضستا1005) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1401/02/12 (طستا2004) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره صملي404-6ماهه18% (صملي404) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-9000-1400/11/20 (طغدر1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-16000-1401/03/25 (ضغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-8000-1400/10/29 (طستا1001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-14000-1401/03/25 (ضغدر3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-16000-1400/10/29 (ضستا1006) 2 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) 950 (0%) 0
0
0
مالي و سرمايه گذاري سينا (سينا) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-12000-1400/10/29 (طستا1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-10000-1400/11/20 (ضغدر1130) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-20000-1401/02/12 (ضستا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-18000-1400/10/29 (طستا1007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1400/11/20 (طغدر1133) 1 (0%) 0
0
0
گروه سرمايه گذاري تدبير (تدبير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-16000-1401/03/25 (طغدر3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-24000-1400/11/20 (طغدر1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شستا-10338-01/03/08 (هشستا103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-12000-1400/11/20 (ضغدر1131) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وغدير-12000-1400/11/20 (طغدر1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-8000-1401/02/12 (ضستا2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-7000-1401/02/12 (طستا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-9000-1401/02/12 (طستا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1401/03/25 (ضغدر3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-20000-1401/02/12 (طستا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شستا-14000-1401/02/12 (ضستا2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-9000-1400/11/20 (ضغدر1129) 5,990 (0%) 0
0
0
اختيارخ وغدير-20000-1401/03/25 (ضغدر3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شستا-16000-1401/02/12 (طستا2006) 1 (0%) 0
0
0


چکیده