PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
معادن‌ بافق‌
معادن‌ بافق‌ ( كبافق ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 18:34:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 32,880 قیمت دیروز 34,610 تعداد معاملات 76 EPS 3
1,730     (%5.00) بیشترین قیمت 32,880 ارزش 3,066,914,880 P/E 11500.0
قیمت پایانی 34,500 کمترین قیمت 32,880 حجم 93,276 حداکثر قیمت مجاز 36,340
110     (%0.32) اولین قیمت 32,880 حجم مبنا 1,410,437 حداقل قیمت مجاز 32,880
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 12:28:32   ارزش بازار (م ر) 41,917,500 تعداد سهام 1,215,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 350 31,090 32,880 1,311,088 411
1 1,000 30,060 32,900 7,348 4
0 0 0 32,950 300 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/5 34,610 33,230 33,230 142
293,059
9.738B
1399/8/3 34,970 33,680 36,990 1,953
2.960M
103.517B
1399/7/30 35,450 34,000 36,130 2,937
4.588M
162.633B
1399/7/29 34,410 32,010 35,030 3,338
7.122M
245.065B
1399/7/28 33,370 34,130 34,130 484
835,483
28.515B
1399/7/27 32,510 33,220 33,220 430
873,192
29.007B
1399/7/23 31,640 32,810 32,810 256
433,535
14.224B
1399/7/22 31,250 32,610 32,610 232
213,686
6.968B
1399/7/21 31,060 31,530 31,530 592
1.178M
37.140B
1399/7/20 30,030 31,090 31,090 290
485,729
15.101B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 9 1395 1268 234 590 442 215
1395/10/22 6 1395 1268 347 -37 442 229
1395/4/30 3 1395 564 498 -16 442 -14
1394/12/19 12 1395 171 507 442 442 517
1394/12/19 12 1394 234 517

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 13,600 (4.02%) 2538
25.660M
347.748B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,440 (4.87%) 2341
19.489M
281.753B
باما (كاما) 161,110 (4.99%) 2307
1.653M
266.622B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 34,740 (4.98%) 413
1.831M
63.617B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 38,485 (5.00%) 360
1.573M
60.555B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 26,790 (5.00%) 352
1.621M
43.426B
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,341 (1.04%) 232
681,290
1.595B
معدني‌ دماوند (كدما) 200,370 (5.00%) 227
74,232
14.874B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 9,890 (5.00%) 168
5.113M
50.571B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 96,874 (3.00%) 127
55,394
5.366B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 32,880 (5.00%) 76
93,276
3.067B
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 2,299 (1.32%) 24
422
952.585M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 101,320 (5.00%) 18
6,485
657.060M
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 898 (25.17%) 17
202
211.596M
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 300 (76.56%) 11
228
253.404M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 990,000 (2.06%) 7
34,019
33.679B
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 800 (71.43%) 6
28
17.153M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 2,500 (77.27%) 5
120
300.050M
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 5,000 (284.62%) 4
237
725.000M
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 1,000 (0%) 4
71
77.300M
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 1 (99.87%) 4
120
300,000
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 1 (99.97%) 4
36
435,000
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 1,500 (50.00%) 3
25
87.000M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 999,990 (3.24%) 3
22
21.755M
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 9 (98.20%) 2
12
110,000
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 2,111 (12.41%) 2
2
4.222M
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 3,100 (59.74%) 1
5
15.500M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 5,000 (23.08%) 1
10
50.000M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 15,850 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 13,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 9 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 325,833 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 200 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 3,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 11 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 3,500 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت خدمات بازرگاني پيمان امير 934,359,174 76.900
شخص حقیقی 18,238,200 1.500

چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اكتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن سرب و روي كوشك و تجزيه مواد معدني. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، مشاركتي، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - خیابان شانزدهم- پلاک 10 طبقه اول زنگ دوم
تلفن شرکت: 88717521-88717520
نمابر شرکت: 88719046
آدرس کارخانه: یزد - شهرستان بافق - کیلومتر 45 جاده بهاباد - مجتمع معدنی کوشک
تلفن کارخانه: 0352-4213301
نمابر کارخانه: 0352-42133300
پست الکترونیک شرکت: info@bmc.co.ir
وب سایت شرکت: http://www.bmc.co.ir
مدیر عامل: آقای محمود علیمحمدی
فعاليت اصلي شركت عبارت است از اكتشاف و استخراج و بهره برداري از معادن سرب و روي كوشك و تجزيه مواد معدني. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، مشاركتي، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
مدیر مالی: آقای رضا بیات
مدیر سهام: آقای جعفر اخلاقی فر
مدیر روابط عمومی: آقای رضا بیات