PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
موسسه اعتباري نور
موسسه اعتباري نور ( ونور ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:25:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله 1392/12/19 -   ارزش بازار (م ر) 1,500,000 تعداد سهام 1,500,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1392/12/19 1,000 1,000 1,000 1,645
43.069M
43.069B
1392/12/18 1,000 1,000 1,000 2,092
1.457B
1,456.931B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 1,089 (0.09%) 605
10.538M
11.567B
بانك تجارت (وتجارت) 669 (0.59%) 331
4.075M
2.728B
بانك انصار (وانصار) 2,179 (0.14%) 198
2.383M
5.192B
اعتباري ملل (وملل) 1,394 (0%) 195
833,866
1.163B
پست بانك ايران (وپست) 1,558 (5.00%) 156
1.326M
2.075B
بانك قوامين (وقوام) 619 (32.55%) 138
2.957M
1.825B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,600 (1.60%) 109
1.120M
1.865B
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 804 (15.02%) 60
303,732
243.969M
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,260 (0.24%) 28
188,099
236.698M
بانك خاورميانه (وخاور) 2,450 (0.28%) 18
268,103
637.763M
بانك آينده (وآيند) 1,100 (0%) 6
60,000
66.008M
اعتباري توسعه (توسعه) 925 (10.19%) 2
2,100
1.943M
بانك سامان (سامان) 1,094 (0.37%) 1
3,500
3.829M
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0.41%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (3.00%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (1.00%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 1,033 (1.47%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0.24%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0.94%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
موسسه اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,539 (4.98%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (2.59%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (2.18%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0.08%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت تامين سرمايه بانك ملت-سهامي خاص- 149,500,000 4.980
شركت تامين سرمايه امين-سهامي خاص- 64,750,000 2.150
شخص حقیقی 45,430,000 1.510
شخص حقیقی 35,270,000 1.170

چکیده

وب سایت شرکت: http://www.cinoor.ir