PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
قند مرودشت‌
قند مرودشت‌ ( قمرو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 01:37:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,960 قیمت دیروز 39,260 تعداد معاملات 305 EPS 151
300     (%0.76) بیشترین قیمت 39,880 ارزش 8,619,694,930 P/E 258.0
قیمت آخرین معامله 37,300 کمترین قیمت 37,300 حجم 229,154 حداکثر قیمت مجاز 41,220
1,960     (%4.99) اولین قیمت 39,880 حجم مبنا 1,283,368 حداقل قیمت مجاز 37,300
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 15,584,000 تعداد سهام 400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
5 1,358 37,300 37,300 255 2
0 0 0 37,400 8,950 2
0 0 0 37,900 1,080 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 38,960 37,300 39,880 305
229,154
8.620B
1399/5/21 39,260 37,670 38,500 329
253,305
9.560B
1399/5/20 39,650 38,080 39,990 435
292,942
11.205B
1399/5/19 40,080 38,050 42,000 570
343,763
13.804B
1399/5/15 40,050 39,300 41,000 610
507,148
20.289B
1399/5/14 40,090 39,380 41,990 1,061
1.164M
46.640B
1399/5/13 41,450 40,230 43,000 553
574,406
23.288B
1399/5/12 42,340 39,700 43,860 988
857,924
36.496B
1399/5/11 41,780 40,750 44,500 1,341
1.910M
79.788B
1399/5/8 42,890 41,080 41,080 170
179,653
7.380B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/18 3 1397 374 145 438
1396/5/3 12 1397 332 113 438 438 302
1396/5/3 12 1396 407 302
1395/12/18 6 1396 341 281 122 302 17
1395/9/14 3 1396 145 103 74 302 -11

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
قند ثابت‌ خراسان‌ (قثابت) 130,000 (4.02%) 4690
3.470M
469.914B
فرآوردههاي غذايي وقندتربت‌جام‌ (قجام) 25,460 (0.73%) 1934
7.756M
199.714B
قند شيروان قوچان و بجنورد (قشير) 32,250 (2.41%) 1680
2.436M
79.742B
قنداصفهان‌ (قصفها) 262,100 (5.00%) 1377
378,009
102.964B
قند شيرين خراسان (قشرين) 22,558 (3.00%) 1251
5.821M
131.612B
قند لرستان‌ (قلرست) 33,770 (1.29%) 685
1.347M
46.608B
قند نقش جهان (قنقش) 95,747 (2.00%) 368
653,304
63.294B
قند مرودشت‌ (قمرو) 37,300 (4.99%) 305
229,154
8.620B
كارخانجات‌ قند قزوين‌ (قزوين) 58,520 (4.98%) 300
603,008
36.294B
قند نيشابور (قنيشا) 89,160 (4.99%) 289
587,645
52.394B
قندهكمتان‌ (قهكمت) 70,690 (4.99%) 172
303,262
21.438B
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر (قپيرا) 86,100 (3.62%) 101
44,617
3.872B
شهد (قشهد) 35,650 (4.98%) 92
462,247
16.479B
شكرشاهرود (قشكر) 79,620 (5.00%) 61
502,367
39.998B
ح . قند نقش جهان (قنقشح) 5,300 (0%) 0
0
0
فرآورده هاي غذايي قندي ياسوج (قند ياسوج) 572,724 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/12/09 (جشكر912) 272,789 (0%) 0
0
0
شركت قند بيستون (قيستو) 640 (0%) 0
0
0
قند اروميه (قاروم) 2,741 (0%) 0
0
0
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه (نيشكر هفت تپه) 10,000 (0%) 0
0
0
ح.فرآورده غذايي وقندتربت‌جام (قجامح) 1,000 (0%) 0
0
0
فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال (قچار) 172,924 (0%) 0
0
0
قند تربت حيدريه (قتربت) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه نيشكر و صنايع جانبي (توسعه نيشكر) 10,000 (0%) 0
0
0
آتي ش قند و شكر-1399/06/15 (جشكر906) 247,846 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.

آدرس شرکت: تهران- میدان آرژانتین - بلوار بیهقی - حدفاصل کوچه های دهم ودوازهم غربی پلاک 10
تلفن شرکت: 88518826-7
فعاليت اصلي شركت تاسيس كارخانجات توليدي به ويژه كارخانه تهيه مواد و علوفه از تفاله و ملاس چغندرقند است. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي فني، بازرگاني و مهندسي مرتبط است.
مدیر مالی: آقای بهمن مرادی
نمابر شرکت: 88519577
وب سایت شرکت: http://marvdasht-sugar.ir
وب سایت امور سهام: http://marvdasht-sugar.ir/shareholders.htm
مدیر عامل: آقای محمود ماجدی
تلفن امور سهام: 88519369