PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه دارويي سبحان
گروه دارويي سبحان ( دسبحا ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 07:37:31
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 18,540 قیمت دیروز 18,540 تعداد معاملات 0 EPS 1820
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 10.2
قیمت آخرین معامله 17,950 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 19,460
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1,296,400 حداقل قیمت مجاز 17,620
تاریخ آخرین معامله 1400/9/8 - 12:34:17   ارزش بازار (م ر) 60,088,140 تعداد سهام 3,241,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 301 17,840 18,980 1,000 1
1 500 17,700 18,990 279 1
1 302 17,030 19,510 500 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/8 18,540 17,810 18,600 81
177,497
3.229B
1400/9/7 18,590 17,830 18,620 62
142,128
2.597B
1400/9/6 18,630 17,780 18,280 63
44,663
805.759M
1400/9/3 18,650 18,200 19,390 79
155,803
2.866B
1400/9/2 18,690 18,130 19,020 118
282,305
5.321B
1400/9/1 18,640 17,820 19,200 191
474,940
8.857B
1400/8/30 18,630 17,890 19,080 91
102,855
1.868B
1400/8/29 18,670 18,200 18,690 72
68,107
1.247B
1400/8/26 18,690 17,810 19,000 117
401,849
7.507B
1400/8/25 18,690 17,900 19,250 91
202,937
3.706B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/23 6 1396 800 844 -1 1096 46
1396/4/31 3 1396 948 1155 -4 1096 48
1395/12/22 12 1396 948 1117 1096 1096 1147
1395/12/22 12 1395 1021 1147
1395/12/22 9 1395 1021 1040 137 1147 82

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
داروسازي‌ اكسير (دلر) 42,550 (0%) 0
0
0
داروسازي آوه سينا (داوه) 10,070 (0%) 0
0
0
پخش هجرت (هجرت) 27,909 (0%) 0
0
0
سبحان دارو (دسبحان) 14,910 (0%) 0
0
0
توليد و صادرات ريشمك (ريشمك) 29,996 (0%) 0
0
0
داروپخش‌ (هلدينگ‌ (وپخش) 34,500 (0%) 0
0
0
داروسازي‌زهراوي‌ (دزهراوي) 4,740 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ سينا (دسينا) 20,220 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ اسوه‌ (داسوه) 23,790 (0%) 0
0
0
پخش البرز (پخش) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي ره آورد تامين (درهآور) 24,022 (0%) 0
0
0
اختيارف ت بركت-22100-99/12/17 (هبركت912) 117 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) 18,983 (0%) 0
0
0
پخش رازي (درازي) 1,000 (0%) 0
0
0
داروسازي توليد دارو (دتوليد) 9,100 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌ (دفرا) 27,530 (0%) 0
0
0
كيميدارو (دكيمي) 19,090 (0%) 0
0
0
ح . داروسازي شهيد قاضي (دقاضيح) 25,200 (0%) 0
0
0
دارويي‌ رازك‌ (درازك) 35,910 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ كوثر (دكوثر) 3,030 (0%) 0
0
0
صكوك منفعت سينا دارو-3ماهه 19% (صينا205) 1,000,000 (0%) 0
0
0
داروسازي كاسپين تامين (كاسپين) 23,330 (0%) 0
0
0
دارويي‌ لقمان‌ (دلقما) 23,250 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دارويي تامين (تيپيكو) 21,650 (0%) 0
0
0
داروسازي تهران شيمي (شتهران) 7,480 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌ (دجابر) 13,240 (0%) 0
0
0
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌ (دشيمي) 23,720 (0%) 0
0
0
ح . شيرين دارو (دشيريح) 11,966 (0%) 0
0
0
گروه دارويي بركت (بركت) 21,980 (0%) 0
0
0
توليدمواداوليه‌داروپخش‌ (دتماد) 42,450 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري شفادارو (شفا) 15,790 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ روزدارو (دروز) 24,690 (0%) 0
0
0
الحاوي (دحاوي) 4,577 (0%) 0
0
0
گروه دارويي سبحان (دسبحا) 17,950 (0%) 0
0
0
داروسازي سبحان انكولوژي (دسانكو) 14,649 (0%) 0
0
0
آنتي بيوتيك سازي ايران (بيوتيك) 1,000 (0%) 0
0
0
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌ (دعبيد) 19,000 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ امين‌ (دامين) 2,662 (0%) 0
0
0
توليد ژلاتين كپسول ايران (دكپسول) 29,441 (0%) 0
0
0
اختيارف ت دلر-105800-99/12/05 (هلر912) 1 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ فارابي‌ (دفارا) 13,540 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره دعبيد-3ماهه18% (صعبيد312) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌ (والبر) 8,260 (0%) 0
0
0
البرزدارو (دالبر) 12,100 (0%) 0
0
0
داروسازي‌ ابوريحان‌ (دابور) 23,670 (0%) 0
0
0
شركت كي بي سي (كي بي سي) 17,300 (0%) 0
0
0
شيرين دارو (دشيري) 123,149 (0%) 0
0
0
داروسازي شهيد قاضي (دقاضي) 28,724 (0%) 0
0
0
داروسازي زاگرس فارمد پارس (ددام) 9,680 (0%) 0
0
0
توزيع دارو پخش (دتوزيع) 28,510 (0%) 0
0
0
كارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) 29,280 (0%) 0
0
0
ايران‌دارو (ديران) 19,290 (0%) 0
0
0
داروسازي دانا (ددانا) 1,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ دارو (دپارس) 31,740 (0%) 0
0
0
مواد اوليه دارويي البرز بالك (دبالك) 7,863 (0%) 0
0
0


چکیده
علاوه بر امور سرمایه گذاری مشارکت با شرکتهای فرعی عمدتا در زمینه تولید، واردات و عرضه محصولات دارویی،آرایشی و بهداشتی می باشد

پست الکترونیک شرکت: info@sobhanpharma .com
وب سایت شرکت: http://www.sobhanpharma.com
علاوه بر امور سرمایه گذاری مشارکت با شرکتهای فرعی عمدتا در زمینه تولید، واردات و عرضه محصولات دارویی،آرایشی و بهداشتی می باشد
آدرس شرکت: تهران -میدان آرژانتین خیابان الوند کوچه آویز پلاک 5
تلفن شرکت: 88793331-88790104-88799924
نمابر شرکت: 88770881
مدیر عامل: آقای جلال بهارستان
مدیر مالی: آقای سعید قربانی
مدیر سهام: آقای سعید مصطفوی
تلفن امور سهام: 88793331