PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آلوميناي ايران
آلوميناي ايران ( آلومينا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,000 قیمت دیروز 10,000 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 10,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,600
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 9,800
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 1,019,882 تعداد سهام 101,988,221
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 17,300 (1.98%) 8630
29.619M
514.207B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 23,000 (1.96%) 1307
6.095M
140.740B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 14,620 (1.95%) 1217
6.765M
99.635B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 47,703 (0%) 694
860,509
41.065B
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 11,730 (1.92%) 242
2.157M
25.302B
باما (كاما) 13,190 (1.93%) 173
536,086
7.071B
معدني‌ دماوند (كدما) 149,010 (2.00%) 70
14,890
2.219B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 10,670 (1.93%) 66
2.212M
23.601B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 46,860 (1.99%) 59
335,575
15.725B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 121,513 (4.00%) 14
3,069
372.923M
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 49,210 (1.99%) 11
4,940
243.097M
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 87,460 (1.99%) 8
1,351
118.158M
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 29,010 (1.99%) 7
1,856
53.843M
اختيارخ كچاد-20000-1400/02/05 (ضچاد2004) 2,600 (1.56%) 1
1
2.600M
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 971,001 (0%) 1
100
97.100M
اختيارف كچاد-12000-1400/02/05 (طچاد2000) 1 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/07/04 (طچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/07/04 (ضچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/07/04 (طچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9082-1400/03/23 (طگل3000) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/02/05 (طچاد2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21190-1400/03/23 (ضگل3006) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,010 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1400/07/04 (طچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18163-1400/03/23 (طگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24217-1400/03/23 (طگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/07/04 (ضچاد7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10595-1400/03/23 (ضگل3001) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/02/05 (طچاد2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1400/02/05 (طچاد2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1400/02/05 (ضچاد2007) 120 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13622-1400/03/23 (طگل3003) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 965,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15136-1400/03/23 (ضگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/02/05 (ضچاد2003) 4,600 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/02/05 (طچاد2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 3,509 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1400/07/04 (ضچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18163-1400/03/23 (ضگل3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-27244-1400/03/23 (طگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1400/07/04 (طچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,075,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/07/04 (طچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-27244-1400/03/23 (ضگل3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21190-1400/03/23 (طگل3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-36000-1400/02/05 (ضچاد2008) 100 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1400/07/04 (ضچاد7033) 1 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-36000-1400/07/04 (طچاد7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10595-1400/03/23 (طگل3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-13622-1400/03/23 (ضگل3003) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/02/05 (طچاد2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12109-1400/03/23 (طگل3002) 1 (0%) 0
0
0
پويا زركان آق دره (فزر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/02/05 (ضچاد2006) 111 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1400/07/04 (ضچاد7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/07/04 (طچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1400/02/05 (ضچاد2000) 12,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1400/02/05 (طچاد2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1400/02/05 (طچاد2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/02/05 (ضچاد2005) 601 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15136-1400/03/23 (طگل3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/07/04 (ضچاد7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1400/07/04 (ضچاد7034) 1 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/07/04 (ضچاد7030) 1 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-24217-1400/03/23 (ضگل3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12109-1400/03/23 (ضگل3002) 3,800 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,026,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9082-1400/03/23 (ضگل3000) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1400/02/05 (ضچاد2001) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1400/07/04 (طچاد7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1400/02/05 (ضچاد2002) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1400/02/05 (طچاد2004) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده