PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت ايرانول
نفت ايرانول ( شرانل ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:03:05
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 33,287 قیمت دیروز 31,971 تعداد معاملات 1110 EPS 2008
1,316     (%4.12) بیشترین قیمت 33,569 ارزش 96,233,866,894 P/E 16.6
قیمت آخرین معامله 33,569 کمترین قیمت 30,450 حجم 2,891,007 حداکثر قیمت مجاز 33,569
1,598     (%5.00) اولین قیمت 31,280 حجم مبنا 1,502,088 حداقل قیمت مجاز 30,373
تاریخ آخرین معامله 1399/9/5 - 12:28:14   ارزش بازار (م ر) 66,574,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
66 4,131,175 33,569 0 0 0
1 170 33,000 0 0 0
2 25,200 32,999 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/5 33,287 30,450 33,569 1,110
2.891M
96.234B
1399/9/4 31,971 30,530 32,634 1,406
4.474M
143.036B
1399/9/3 31,080 29,100 31,232 466
1.525M
47.482B
1399/9/2 29,745 29,332 30,700 777
1.871M
55.660B
1399/9/1 30,875 29,851 32,500 1,161
2.336M
72.136B
1399/8/28 31,422 29,710 31,787 1,327
3.807M
119.632B
1399/8/27 30,274 28,648 31,250 1,106
2.174M
65.824B
1399/8/26 29,930 28,282 30,700 1,032
2.279M
68.220B
1399/8/25 29,770 29,770 29,770 452
3.608M
107.408B
1399/8/24 28,353 29,347 29,347 57
515,902
15.140B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/12 2 1396 961 2025
1395/12/26 12 1396 1922 1829 2025 2025 1386
1395/12/26 12 1395 1946 1386
1395/12/16 9 1395 1946 1112 1386 1150
1394/12/12 12 1395 1829 3562 1386 1386 2722

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 18,150 (4.97%) 75325
514.534M
9,152.056B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 27,630 (3.66%) 52973
195.261M
5,456.187B
پالايش نفت تهران (شتران) 14,460 (4.93%) 38228
214.139M
3,042.796B
پالايش نفت تبريز (شبريز) 29,030 (2.35%) 13401
38.177M
1,103.972B
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 14,140 (3.29%) 2283
10.990M
151.607B
نفت سپاهان (شسپا) 22,900 (3.48%) 1950
6.506M
145.861B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 62,090 (0.21%) 1517
2.602M
160.085B
نفت ايرانول (شرانل) 33,569 (5.00%) 1110
2.891M
96.234B
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 59,160 (4.72%) 1016
909,379
54.517B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 101,929 (5.00%) 892
2.263M
227.817B
پالايش نفت شيراز (شراز) 93,493 (5.00%) 687
957,786
88.738B
نفت پاسارگاد (شپاس) 18,395 (0.72%) 658
1.427M
26.258B
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 150,789 (5.00%) 356
340,161
51.293B
اختيارخ شتران-12000-1399/11/14 (ضترا1118) 3,650 (34.34%) 59
489
1.616B
اختيارخ شپنا-14000-1399/10/23 (ضشنا1035) 5,125 (15.04%) 52
239
1.167B
اختيارخ شپنا-16000-1399/10/23 (ضشنا1036) 3,600 (17.46%) 50
375
1.268B
اختيارخ شتران-10000-1399/11/14 (ضترا1117) 5,330 (29.59%) 25
85
425.621M
اختيارخ شپنا-18000-1399/10/23 (ضشنا1037) 3,000 (17.88%) 3
10
29.950M
اختيارخ شبندر-28000-1399/11/19 (ضبدر1149) 4,058 (4.52%) 1
4
16.232M
اختيارخ شتران-14000-1399/11/14 (ضترا1119) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1399/10/23 (طشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1399/11/19 (طبدر1150) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 873,119 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1399/11/14 (ضترا1127) 6,838 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-32000-1399/11/14 (طترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1399/11/19 (ضبدر1152) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-36000-1399/10/23 (طشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1399/11/19 (طبدر1151) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-28000-1399/11/14 (ضترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1399/11/19 (طبدر1157) 1 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-64000-1399/11/19 (طبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-24000-1399/11/14 (ضترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-32000-1399/10/23 (ضشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1399/10/23 (طشنا1045) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,200,549 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-40000-1399/10/23 (طشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-48000-1399/11/19 (طبدر1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1399/11/19 (طبدر1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1399/11/14 (ضترا1128) 5,832 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-10000-1399/10/23 (ضشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-40000-1399/10/23 (ضشنا1043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1399/11/19 (طبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1399/11/14 (طترا1121) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1399/10/23 (طشنا1036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1399/11/19 (ضبدر1160) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1399/11/19 (ضبدر1159) 9,734 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-56000-1399/11/19 (طبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,065,736 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1399/10/23 (طشنا1044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1399/11/14 (ضترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1399/11/14 (طترا1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1399/11/14 (طترا1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1399/11/19 (ضبدر1157) 10,855 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1399/11/19 (ضبدر1150) 8,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1399/11/14 (طترا1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-12000-1399/10/23 (ضشنا1045) 6,011 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,008,159 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1399/11/14 (طترا1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-32000-1399/10/23 (طشنا1041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1399/10/23 (طشنا1037) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1399/11/14 (طترا1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-28000-1399/11/14 (طترا1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-56000-1399/11/19 (ضبدر1154) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1399/10/23 (ضشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1399/11/19 (طبدر1152) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 862,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-72000-1399/11/19 (ضبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-24000-1399/11/14 (طترا1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-36000-1399/10/23 (ضشنا1042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1399/10/23 (ضشنا1040) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,236,583 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1399/11/19 (طبدر1158) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1399/11/19 (ضبدر1158) 7,957 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1399/10/23 (طشنا1038) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-9000-1399/11/14 (طترا1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1399/10/23 (طشنا1035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1399/11/19 (طبدر1159) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1399/11/14 (ضترا1121) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1399/11/14 (طترا1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1399/11/19 (ضبدر1151) 4,200 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 902,700 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1399/10/23 (طشنا1039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-72000-1399/11/19 (طبدر1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1399/11/14 (طترا1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-32000-1399/11/14 (ضترا1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-64000-1399/11/19 (ضبدر1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1399/11/14 (ضترا1126) 7,804 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-48000-1399/11/19 (ضبدر1153) 3,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1399/11/14 (ضترا1120) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/12/03 (جنفت912) 5,113,592 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1399/10/23 (ضشنا1038) 2,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا-بعد از تقاطع شیخ بهایی -شماره 197 - کدپستی 1993643114
تلفن شرکت: 88041650-88039556
نمابر شرکت: 88600418
تلفن امور سهام: 88603607
نمابر امور سهام: 88601913
پست الکترونیک شرکت: info@iranol.ir
وب سایت شرکت: http://www.iranol.ir
مدیر مالی: آقای علی اصغر نامی
مدیر سهام: اقای علی رحیمی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد علی ناصری
وب سایت امور سهام: http://46.32.10.22/
مدیر عامل: آقای عیسی اسحاقی
تلفن شرکت: 02188600426