PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
نفت ايرانول
نفت ايرانول ( شرانل ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 18:34:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 36,107 قیمت دیروز 36,133 تعداد معاملات 31 EPS 4447
26     (%0.07) بیشترین قیمت 35,411 ارزش 1,743,318,941 P/E 8.1
قیمت آخرین معامله 35,411 کمترین قیمت 35,411 حجم 49,231 حداکثر قیمت مجاز 38,300
722     (%2.00) اولین قیمت 35,411 حجم مبنا 1,376,652 حداقل قیمت مجاز 35,411
تاریخ آخرین معامله 1399/12/10 - 12:27:04   ارزش بازار (م ر) 72,214,000 تعداد سهام 2,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 35,411 655,512 98
0 0 0 36,200 2,115 2
0 0 0 36,500 3,100 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/12/10 36,107 35,411 35,411 31
49,231
1.743B
1399/12/9 36,133 35,594 35,594 99
354,172
12.606B
1399/12/6 36,320 35,750 37,820 454
390,778
14.275B
1399/12/5 36,234 35,662 37,300 503
660,103
23.814B
1399/12/4 36,389 36,099 36,790 275
808,546
29.188B
1399/12/3 36,835 36,432 36,840 188
613,939
22.369B
1399/12/2 37,175 0 0 602
757,743
28.006B
1399/11/28 37,230 36,918 38,800 1,704
2.216M
82.494B
1399/11/27 37,671 37,566 38,798 544
1.431M
53.907B
1399/11/26 38,332 38,120 39,000 351
1.074M
41.024B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/4/12 2 1396 961 2025
1395/12/26 12 1396 1922 1829 2025 2025 1386
1395/12/26 12 1395 1946 1386
1395/12/16 9 1395 1946 1112 1386 1150
1394/12/12 12 1395 1829 3562 1386 1386 2722

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
پالايش نفت تبريز (شبريز) 26,730 (1.98%) 1173
5.274M
141.011B
پالايش نفت اصفهان (شپنا) 11,690 (1.93%) 620
8.343M
97.535B
پالايش نفت تهران (شتران) 8,530 (1.95%) 619
11.247M
95.937B
نفت‌ بهران‌ (شبهرن) 52,980 (2.00%) 569
978,407
51.849B
نفت سپاهان (شسپا) 14,700 (2.00%) 526
6.989M
102.736B
پالايش نفت لاوان (شاوان) 75,446 (2.00%) 273
1.144M
86.341B
پالايش نفت بندرعباس (شبندر) 23,460 (1.96%) 161
2.258M
52.979B
نفت پاسارگاد (شپاس) 20,900 (2.00%) 100
931,770
19.474B
نفت ايرانول (شرانل) 35,411 (2.00%) 31
49,231
1.743B
پالايش نفت شيراز (شراز) 102,533 (2.00%) 22
24,938
2.557B
اختيارخ شپنا-10000-1400/02/27 (ضشنا2001) 2,300 (10.05%) 21
336
807.934M
نفت‌ پارس‌ (شنفت) 49,380 (1.98%) 21
59,735
2.950B
اختيارخ شپنا-12000-1400/02/27 (ضشنا2002) 1,157 (23.63%) 19
587
674.915M
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌ (ونفت) 16,520 (1.96%) 14
16,605
274.315M
تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگ) 231,490 (2.00%) 8
1,319
305.335M
سلف موازي استاندارد سميعا002 (سميعا002) 1,259,955 (0.18%) 5
636,000
802.374B
اختيارخ شپنا-9000-1400/02/27 (ضشنا2000) 3,350 (4.29%) 4
288
965.900M
اختيارف شتران-9000-1400/03/09 (طترا3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-12000-1400/03/09 (ضترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-20000-1400/02/27 (طشنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-28000-1400/03/30 (طبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-16000-1400/02/27 (طشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ.تبعي شپاس001228 (شپاس ت.خ0012) 28,403 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شبهرن-74590-99/12/02 (هبهرن912) 2,329 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-24000-1400/03/30 (ضبدر3004) 3,500 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت004 (سنفت004) 1,026,797 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-8000-1400/03/09 (طترا3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-16000-1400/02/27 (ضشنا2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-7000-1400/02/27 (طشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت شسپا-8873-99/03/26 (هشسپا903) 1 (0%) 0
0
0
ح.تجهيزنيروي‌زنگان‌ (شزنگح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-12000-1400/03/09 (طترا3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-20000-1400/03/09 (ضترا3009) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1400/06/02 (جنفت006) 3,957,014 (1.74%) 0
0
0
اختيارخ شتران-10000-1400/03/09 (ضترا3004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-40000-1400/03/30 (ضبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-10000-1400/02/27 (طشنا2001) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت002 (سنفت002) 944,622 (0%) 0
0
0
آتي ش فرآورده نفتي-1399/12/03 (جنفت912) 3,962,418 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پتروشيمي همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-14000-1400/03/09 (طترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-8000-1400/03/09 (ضترا3002) 1,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-16000-1400/03/30 (ضبدر3001) 9,110 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت003 (سنفت003) 944,622 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا102 (سميعا102) 1,125,591 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-28000-1400/02/27 (طشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-8000-1400/02/27 (ضشنا2010) 4,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت شسپا-8482-99/05/26 (ظشسپا905) 1,000 (0%) 0
0
0
پالايش نفت كرمانشاه (شرمان) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-14000-1400/03/09 (ضترا3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-14000-1400/02/27 (طشنا2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-24000-1400/02/27 (ضشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه شنفت311-3ماهه18% (صنفت311) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-20000-1400/03/30 (طبدر3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-9000-1400/03/09 (ضترا3003) 819 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي شپاس001128 (شپاس ت.ف0011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-10000-1400/03/09 (طترا3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-24000-1400/03/30 (طبدر3004) 1 (0%) 0
0
0
پتروشيمي ابن سينا همدان (پترو همدان) 10,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد ساذر991 (ساذر991) 956,500 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-20000-1400/03/09 (طترا3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-7000-1400/03/09 (طترا3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-36000-1400/03/30 (ضبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2997 (سنفت2997) 902,700 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا992 (سميعا992) 873,119 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-18000-1400/03/30 (ضبدر3002) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-14000-1400/02/27 (ضشنا2003) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-6000-1400/03/09 (طترا3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-18000-1400/03/09 (طترا3008) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري نفت قشم (نفت قشم) 10,000 (0%) 0
0
0
پتروشيمي سلمان فارسي (پتروشيمي سلمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا101 (سميعا101) 1,053,952 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-18000-1400/03/09 (ضترا3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت نفت-15330-99/12/04 (هنفت912) 2,638 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت001 (سنفت001) 1,119,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-12000-1400/02/27 (طشنا2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-20000-1400/02/27 (ضشنا2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-40000-1400/03/30 (طبدر3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-16000-1400/03/09 (ضترا3007) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت101 (سنفت101) 1,289,278 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-24000-1400/02/27 (طشنا2007) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2994 (سنفت2994) 714,783 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2991 (سنفت2991) 822,320 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت006 (سنفت006) 1,013,578 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-9000-1400/02/27 (طشنا2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-16000-1400/03/30 (طبدر3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-14000-1400/03/30 (طبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
شركت نفت جي (شجي) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-32000-1400/03/30 (طبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-20000-1400/03/30 (ضبدر3003) 6,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-28000-1400/03/30 (ضبدر3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-28000-1400/02/27 (ضشنا2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-14000-1400/03/30 (ضبدر3000) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2995 (سنفت2995) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-18000-1400/02/27 (ضشنا2005) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف شتران-16000-1400/03/09 (طترا3007) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2993 (سنفت2993) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-36000-1400/03/30 (طبدر3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-7000-1400/03/09 (ضترا3001) 2,400 (0%) 0
0
0
اختيارف شبندر-18000-1400/03/30 (طبدر3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-18000-1400/02/27 (طشنا2005) 1 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي 2996 (سنفت2996) 705,833 (0%) 0
0
0
اختيارف شپنا-8000-1400/02/27 (طشنا2010) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سميعا001 (سميعا001) 1,089,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ شپنا-7000-1400/02/27 (ضشنا2009) 1 (0%) 0
0
0
قير60/70 شركت قيرآكام0004(ن) (قير0004ن01) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ شبندر-32000-1400/03/30 (ضبدر3006) 1 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت005 (سنفت005) 1,041,799 (0%) 0
0
0
سلف موازي استاندارد سنفت102 (سنفت102) 1,236,583 (0%) 0
0
0
سلف نفت خام سبك داخلي2992 (سنفت2992) 714,783 (0%) 0
0
0
اختيارخ شتران-6000-1400/03/09 (ضترا3000) 3,800 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک - خیابان ملاصدرا-بعد از تقاطع شیخ بهایی -شماره 197 - کدپستی 1993643114
تلفن شرکت: 88041650-88039556
نمابر شرکت: 88600418
تلفن امور سهام: 88603607
نمابر امور سهام: 88601913
پست الکترونیک شرکت: info@iranol.ir
وب سایت شرکت: http://www.iranol.ir
مدیر مالی: آقای علی اصغر نامی
مدیر سهام: اقای علی رحیمی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد علی ناصری
وب سایت امور سهام: http://46.32.10.22/
مدیر عامل: آقای عیسی اسحاقی
تلفن شرکت: 02188600426