PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
توليدي پلاستيك‌ شاهين
توليدي پلاستيك‌ شاهين ( پشاهن ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 21:00:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,446 قیمت دیروز 7,446 تعداد معاملات 0 EPS 859
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 8.7
قیمت آخرین معامله 7,669 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 7,818
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 2,686,006 حداقل قیمت مجاز 7,074
تاریخ آخرین معامله 1399/3/12 - 9:09:54   ارزش بازار (م ر) 448,941 تعداد سهام 60,292,960
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
12 96,544 7,818 0 0 0
1 3,000 7,815 0 0 0
1 1,000 7,670 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/3/12 7,446 7,669 7,669 1
532
4.080M
1399/3/7 7,446 7,817 7,817 2
6,760
52.843M
1399/3/6 7,445 7,668 7,668 1
1,377
10.559M
1399/2/30 7,445 7,817 7,817 2
1,558
12.179M
1399/2/24 7,445 7,816 7,816 2
3,874
30.279M
1399/2/20 7,444 7,816 7,816 1
1,240
9.692M
1399/1/27 7,444 7,816 7,816 1
788
6.159M
1399/1/19 7,444 7,667 7,667 3
3,974
30.469M
1398/12/25 7,443 7,666 7,666 1
1,725
13.224M
1398/12/21 7,443 7,666 7,666 1
244
1.871M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1391/5/18 3 1391 13 -56 -44 -316 -19
1390/12/1 12 1390 -182 -51
1390/11/30 12 1391 13 -56 -316 -316 -51
1390/11/30 9 1390 -182 -58 -149 -51 0
1390/11/26 6 1390 -182 0 -161 -51 -43

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كوير تاير (پكوير) 20,368 (5.00%) 6110
11.791M
243.481B
مجتمع صنايع لاستيك يزد (پيزد) 44,950 (5.00%) 6006
82,796
3.722B
گروه‌ صنعتي‌ بارز (پكرمان) 30,450 (4.89%) 3743
8.277M
252.922B
پلاسكوكار (پلاسك) 9,890 (1.15%) 3002
11.976M
118.783B
ايران‌ياساتايرورابر (پاسا) 23,874 (3.34%) 2353
4.814M
115.615B
مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاير (پارتا) 40,376 (0.97%) 1645
2.737M
108.022B
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند (پسهند) 48,072 (5.00%) 900
1.661M
79.533B
ايران‌ تاير (پتاير) 76,690 (5.00%) 887
1.792M
137.307B
كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاست) 30,805 (1.77%) 636
575,812
17.224B
درخشان‌ تهران‌ (پدرخش) 110,897 (5.00%) 358
514,961
57.108B
گازلوله‌ (پلوله) 14,261 (1.00%) 15
16,112
229.773M
ح.كارخانجات توليدي پلاستيران (پلاستح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع‌صنعتي‌آرتاويل‌تاي (پارتاح) 100 (0%) 0
0
0
ح.توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهنح) 1,000 (0%) 0
0
0
توليدي پلاستيك‌ شاهين (پشاهن) 7,669 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 17,992,429 29.840
شخص حقیقی 7,649,806 12.680
شخص حقیقی 7,575,547 12.560
شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 5,988,601 9.930
شخص حقیقی 5,723,020 9.490
شخص حقیقی 2,960,730 4.910
شخص حقیقی 2,960,729 4.910
شخص حقیقی 2,444,101 4.050

چکیده