PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
صنعتي و معدني ستبران
صنعتي و معدني ستبران ( ستبرا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 01:32:59
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,000 قیمت دیروز 1,000 تعداد معاملات 0 EPS 1523
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 0.7
قیمت آخرین معامله 1,000 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,050
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 950
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 20,000 تعداد سهام 20,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 17,940 (4.97%) 1398
7.788M
139.692B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 20,830 (4.97%) 1179
5.095M
106.159B
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 25,350 (4.99%) 967
2.319M
58.873B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 33,000 (2.96%) 554
950,049
31.481B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 59,780 (3.50%) 275
114,234
6.793B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 23,560 (9.97%) 206
331,302
7.805B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 39,670 (4.98%) 169
164,796
6.775B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 52,730 (4.99%) 130
59,568
3.141B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 41,839 (5.00%) 108
134,927
5.645B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 22,437 (3.00%) 94
918,106
20.600B
ايرانيت‌ (سايرا) 36,610 (1.98%) 59
333,894
12.124B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,510 (1.99%) 35
1.211M
5.462B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 10,394 (3.00%) 19
84,767
881.068M
آذريت‌ (ساذري) 184,310 (3.00%) 14
32,675
6.022B
شيشه سازي مينا (كمينا) 32,424 (3.00%) 9
34,616
1.122B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 143,199 (5.00%) 7
971
139.046M
سايپاشيشه‌ (كساپا) 20,010 (4.99%) 2
1,250
25.013M
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 6,928 (1.99%) 2
3,440
23.832M
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (99.99%) 0
0
0
پرميت‌ (سپرمي) 8,292 (2.00%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (0%) 0
0
0
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 6,830 (0%) 0
0
0
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 11,354 (2.97%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (2.92%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 9,627 (4.49%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (500.00%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت صنايع سرماآفرين ايران-سهامي عام- 13,494,500 67.470
شخص حقیقی 1,068,144 5.340
شخص حقیقی 888,928 4.440
شخص حقیقی 648,144 3.240
شخص حقیقی 419,284 2.090
شخص حقیقی 263,072 1.310
شخص حقیقی 206,928 1.030

چکیده