PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. بانك آينده
ح. بانك آينده ( وآيندح ) -  وضعیت : ممنوع -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:13:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12 قیمت دیروز 12 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 12
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 12
تاریخ آخرین معامله 1395/5/5 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/5/5 12 1 100 33
4.167B
49.144B
1395/5/4 100 100 100 3
24.770M
2.477B
1395/5/2 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/29 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/28 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/14 100 100 100 1
1,000,000
100.000M
1395/4/13 100 100 100 2
26.010M
2.601B
1395/4/12 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/9 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/8 100 100 100 2
159.060M
15.906B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,790 (0%) 53301
1.679B
6,360.198B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,610 (3.99%) 39916
841.858M
3,106.152B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,150 (2.22%) 25995
953.436M
3,989.303B
بانك ملت (وبملت) 5,460 (2.15%) 21502
333.209M
1,832.201B
بانك دي (دي) 45,054 (5.00%) 19741
59.666M
2,652.494B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,960 (3.69%) 7154
123.073M
616.105B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,290 (0.18%) 4684
66.833M
753.869B
پست بانك ايران (وپست) 16,200 (4.85%) 3048
29.229M
472.561B
بانك سينا (وسينا) 11,850 (4.41%) 1951
14.958M
177.211B
اعتباري ملل (وملل) 13,730 (1.58%) 1739
8.937M
123.660B
بانك آينده (وآيند) 24,193 (2.00%) 1336
11.048M
267.294B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,670 (3.59%) 1153
7.707M
82.637B
بانك گردشگري (وگردش) 19,488 (0.21%) 1112
6.215M
120.818B
بانك شهر (وشهر) 7,242 (3.99%) 505
8.340M
60.396B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,680 (1.87%) 420
3.142M
11.535B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 530 (4.50%) 258
7,922
4.422B
بانك سامان (سامان) 10,751 (3.00%) 188
3.375M
36.288B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 200 (5.21%) 174
8,898
1.857B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,136 (7.19%) 171
6,257
7.388B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 359 (4.01%) 149
6,041
2.210B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,401 (2.00%) 124
1.589M
19.708B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 350 (6.42%) 112
5,411
2.010B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 850 (3.85%) 109
3,558
2.984B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 980 (0.51%) 108
2,896
2.800B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 200 (10.71%) 74
4,232
863.700M
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,580 (3.30%) 57
1,000
1.584B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 699 (3.56%) 54
2,431
1.663B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 370 (1.33%) 31
1,407
492.550M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 799 (13.34%) 21
462
359.889M
بانك سرمايه (سمايه) 9,114 (2.99%) 16
62,317
567.957M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,100 (13.59%) 14
109
133.747M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,000 (5.88%) 13
57
116.326M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 3
7,600
33.645M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 80 (6.98%) 3
300
26.000M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 140 (2.94%) 2
162
22.060M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 750 (3.45%) 1
1
750,000
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (16.67%) 1
1
100,000
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 170 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,126 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 1,580 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,269 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 900 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,699 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,367 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 2,912 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,400 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده