PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح. بانك آينده
ح. بانك آينده ( وآيندح ) -  وضعیت : ممنوع -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:35:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12 قیمت دیروز 12 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 13
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 11
تاریخ آخرین معامله 1395/5/5 - 12:29:24   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 0
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1395/5/5 12 1 100 33
4.167B
49.144B
1395/5/4 100 100 100 3
24.770M
2.477B
1395/5/2 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/29 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/28 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/14 100 100 100 1
1,000,000
100.000M
1395/4/13 100 100 100 2
26.010M
2.601B
1395/4/12 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/9 100 100 100 1
159.000M
15.900B
1395/4/8 100 100 100 2
159.060M
15.906B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 623 (0.16%) 1363
87.297M
54.287B
بانك ملت (وبملت) 910 (0.66%) 362
8.998M
8.123B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 945 (0.11%) 239
3.254M
3.073B
بانك تجارت (وتجارت) 635 (0%) 234
8.627M
5.478B
بانك انصار (وانصار) 2,198 (0.37%) 92
361,024
791.400M
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 670 (2.76%) 77
883,639
594.321M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,100 (4.93%) 51
770,625
847.779M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,830 (0.38%) 42
788,965
1.434B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 900 (0%) 35
267,989
241.197M
بانك سينا (وسينا) 893 (3.77%) 34
470,563
422.624M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,105 (0.09%) 11
97,892
108.229M
اعتباري توسعه (توسعه) 450 (0%) 11
33,900
15.255M
پست بانك ايران (وپست) 1,455 (3.51%) 1
4,600
6.693M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,130 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 850 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده