PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك دي
بانك دي ( دي ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 10:58:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 40,101 قیمت دیروز 38,192 تعداد معاملات 19321 EPS -5796
1,909     (%5.00) بیشترین قیمت 40,101 ارزش 2,468,889,627,334 P/E -6.9
قیمت پایانی 40,004 کمترین قیمت 38,230 حجم 61,715,667 حداکثر قیمت مجاز 40,101
1,812     (%4.74) اولین قیمت 40,101 حجم مبنا 2,560,000 حداقل قیمت مجاز 36,283
تاریخ آخرین معامله 1399/4/17 - 10:22:20   ارزش بازار (م ر) 256,025,600 تعداد سهام 6,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
4827 16,333,756 40,101 0 0 0
72 120,230 40,100 0 0 0
9 7,542 40,099 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/16 38,192 38,192 38,192 5,378
16.597M
633.867B
1399/4/15 36,374 33,850 37,345 32,257
93.730M
3,409.282B
1399/4/14 35,567 35,000 35,712 10,620
44.198M
1,572.002B
1399/4/10 34,012 34,012 34,012 4,570
14.095M
479.405B
1399/4/9 32,393 31,100 32,655 13,271
67.563M
2,188.559B
1399/4/7 27,687 27,687 27,687 2,046
10.858M
300.612B
1399/4/4 26,369 24,700 26,618 7,668
36.887M
972.686B
1399/4/3 25,351 24,216 25,408 9,683
50.488M
1,279.911B
1399/4/2 24,199 23,550 24,216 7,490
46.239M
1,118.941B
1399/4/1 23,063 21,420 23,667 25,404
100.864M
2,326.236B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/22 12 1394 251 361
1394/12/22 12 1395 275 518 260 260 361
1394/10/26 6 1394 251 157 361 124
1394/7/6 3 1394 422 15 361 48
1394/3/3 12 1393 463

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,450 (4.86%) 57834
1.356B
4,641.995B
بانك ملت (وبملت) 26,770 (0.34%) 39439
112.477M
3,024.908B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,630 (4.28%) 32139
487.840M
2,221.433B
بانك دي (دي) 40,101 (5.00%) 19321
61.716M
2,468.890B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,690 (4.83%) 16137
919.472M
3,392.852B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 7,080 (4.89%) 10961
87.491M
611.678B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 15,300 (0.20%) 10820
68.270M
1,043.161B
اعتباري ملل (وملل) 11,730 (0.50%) 6791
46.366M
550.583B
بانك سامان (سامان) 17,450 (1.70%) 6486
40.711M
705.101B
بانك سينا (وسينا) 14,840 (4.95%) 5081
50.939M
755.256B
پست بانك ايران (وپست) 21,240 (4.73%) 4407
12.806M
268.911B
بانك خاورميانه (وخاور) 17,010 (0.83%) 3951
18.190M
310.641B
بانك گردشگري (وگردش) 26,421 (5.00%) 3089
27.880M
736.618B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 17,460 (3.43%) 1310
7.432M
129.348B
بانك ايران زمين (وزمين) 11,150 (1.99%) 1085
34.231M
381.667B
بانك شهر (وشهر) 7,092 (2.00%) 279
8.485M
60.177B
بانك سرمايه (سمايه) 7,103 (2.99%) 167
5.259M
37.357B
بانك آينده (وآيند) 13,202 (3.99%) 68
1.619M
21.369B
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1,550 (154,900.00%) 56
1,363
2.167B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 1,400 (3.86%) 50
1,499
2.097B
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 1,540 (2.65%) 47
1,500
2.287B
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 1,550 (0.58%) 46
961
1.491B
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 1,300 (11.21%) 21
535
689.863M
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 1,750 (2.51%) 19
336
557.980M
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 1,900 (15.01%) 13
220
411.800M
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1,681 (29.81%) 11
360
628.130M
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 2,879 (10.69%) 10
66
138.966M
اختيارخ وبملت-34000-1399/08/28 (ضملت8037) 8,000 (7.76%) 10
35
280.226M
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 1,750 (11.39%) 9
237
405.758M
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 2,000 (1.42%) 6
119
247.860M
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 1,601 (24.11%) 6
45
69.821M
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 1,950 (5.06%) 6
121
234.520M
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 2,000 (16.96%) 5
51
97.000M
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1,580 (10.10%) 4
100
158.000M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 1,400 (13.63%) 4
30
40.050M
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 2,000 (0.60%) 3
18
35.105M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 2,000 (7.45%) 3
30
60.000M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,337 (3.98%) 3
4,300
18.649M
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 10,000 (16.67%) 2
2
27.500M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 2,222 (26.11%) 2
56
95.722M
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 2,000 (0%) 2
100
200.000M
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 1,490 (0.07%) 2
43
64.070M
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 4,150 (7.78%) 1
2
8.300M
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1,799 (32.57%) 1
1
1.799M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 19,000 (2.55%) 1
1
19.000M
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 11,990 (0.55%) 1
2
23.980M
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 2,000 (11.11%) 1
15
30.000M
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 2,800 (16.67%) 1
2
5.600M
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 1,310 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 1,111 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 10,500 (3.49%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 2,140 (2.68%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/07/22 (طجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-30000-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4200-1399/07/22 (ضجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3800-1399/07/22 (طجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 20,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-32000-1399/08/28 (ضملت8036) 8,100 (10.26%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-30000-1399/08/28 (ضملت8035) 8,600 (2.28%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 2,080 (0.58%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4200-1399/07/22 (طجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 11,100 (0.05%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4600-1399/07/22 (ضجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4400-1399/07/22 (طجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3800-1399/07/22 (ضجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1,370 (0.07%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 2,390 (8.00%) 0
0
0
اختيارف وبملت-34000-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-28000-1399/08/28 (ضملت8034) 9,760 (8.66%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 9,296 (4.69%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 7,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-32000-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/07/22 (ضجار7028) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4400-1399/07/22 (ضجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 11,132 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 2,200 (0.32%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-28000-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4600-1399/07/22 (طجار7031) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
BFMصندوق سرمايه گذاري.ا.بازارگرداني گروه دي 74,221,554 1.150
شركت آتيه سازان دي-سهامي خاص- 64,100,000 1.000

چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر -روبروی جام جم نبش کوچه پروین شماره 45 - ساختمان مرکزی بانک دی
تلفن امور سهام: 28931888
نمابر امور سهام: 26218659
تلفن شرکت: 28930
وب سایت شرکت: http://www.bank-day.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bank-day.ir
مدیر عامل: آقای محمود افضلی
مدیر مالی: آقای حسین رحمتی
مدیر سهام: آقای علی ذکریا پور
مدیر روابط عمومی: آقای غلامحسین ابراهیمی