PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك دي
بانك دي ( دي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 20:22:08
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 51,915 قیمت دیروز 50,717 تعداد معاملات 40224 EPS 4326
1,198     (%2.36) بیشترین قیمت 53,252 ارزش 4,180,701,057,672 P/E 12.0
قیمت آخرین معامله 53,252 کمترین قیمت 48,502 حجم 80,529,549 حداکثر قیمت مجاز 53,252
2,535     (%5.00) اولین قیمت 49,990 حجم مبنا 1,926,226 حداقل قیمت مجاز 48,182
تاریخ آخرین معامله 1399/9/12 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 332,256,000 تعداد سهام 6,400,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
13 38,077 53,252 53,252 3,536,516 1313
5 3,777 53,251 0 0 0
21 54,915 53,250 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/12 51,915 48,502 53,252 40,224
80.530M
4,180.701B
1399/9/11 50,717 47,510 51,541 64,627
150.046M
7,609.937B
1399/9/10 49,087 49,087 49,087 2,981
7.954M
390.435B
1399/9/9 46,750 46,750 46,750 2,872
7.650M
357.631B
1399/9/8 44,524 42,200 45,054 21,350
67.326M
2,997.604B
1399/9/5 42,909 42,597 44,500 33,203
73.219M
3,141.724B
1399/9/4 44,838 43,005 46,996 35,909
81.155M
3,638.863B
1399/9/3 45,268 44,001 47,000 29,797
61.817M
2,798.352B
1399/9/2 45,098 44,592 46,900 32,630
78.346M
3,533.218B
1399/9/1 46,938 45,961 50,799 31,212
104.098M
4,886.112B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/22 12 1394 251 361
1394/12/22 12 1395 275 518 330 330 361
1394/10/26 6 1394 251 157 361 124
1394/7/6 3 1394 422 15 361 48
1394/3/3 12 1393 463

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,840 (4.24%) 74706
1.904B
7,430.149B
بانك دي (دي) 53,252 (5.00%) 40224
80.530M
4,180.701B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,560 (4.56%) 38786
924.064M
3,326.337B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,370 (2.58%) 26446
889.279M
3,952.513B
بانك ملت (وبملت) 5,480 (4.86%) 26037
410.133M
2,288.700B
بانك سرمايه (سمايه) 8,889 (0.68%) 16348
112.776M
1,015.226B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,480 (0.18%) 10046
191.741M
1,063.695B
بانك شهر (وشهر) 8,399 (3.12%) 8813
122.432M
1,010.569B
پست بانك ايران (وپست) 17,880 (4.99%) 5908
66.446M
1,185.970B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,710 (0.34%) 5637
89.302M
1,045.624B
بانك گردشگري (وگردش) 21,173 (3.00%) 2390
13.833M
292.830B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,050 (4.26%) 1457
20.165M
83.481B
بانك آينده (وآيند) 23,190 (2.00%) 1251
4.955M
114.896B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,730 (2.81%) 1053
6.840M
74.052B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,685 (1.99%) 917
8.855M
111.122B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 412 (10.24%) 399
17,244
7.448B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,420 (1.57%) 355
11,068
16.343B
بانك سامان (سامان) 11,796 (2.99%) 327
1.106M
13.045B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 470 (4.44%) 272
14,005
6.678B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 580 (6.45%) 248
8,252
4.947B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 980 (9.01%) 205
6,745
6.922B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 992 (8.82%) 147
3,617
3.864B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 221 (7.92%) 143
7,522
1.695B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 870 (2.79%) 122
6,335
5.543B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 370 (10.41%) 118
4,985
1.939B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 682 (10.14%) 101
2,936
2.095B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 1,901 (18.44%) 94
3,503
6.730B
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 821 (13.21%) 64
2,124
1.767B
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 241 (9.06%) 51
2,509
600.325M
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 290 (6.75%) 48
1,576
463.101M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 710 (19.33%) 32
886
651.894M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,130 (18.00%) 19
469
584.399M
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 141 (2.76%) 17
383
84.604M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,380 (17.65%) 9
203
482.300M
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 70 (12.50%) 5
500
39.000M
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (0%) 4
203
22.300M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,590 (6.93%) 4
114
168.770M
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 300 (0%) 2
100
32.500M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 2
11,300
50.025M
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,500 (6.88%) 2
5
12.400M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 2,700 (7.48%) 2
18
26.100M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 103 (48.50%) 1
80
8.240M
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 5 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 15,415 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,475 (1.68%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 13,680 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 2,000 (0.05%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 13,200 (1.38%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,690 (0.35%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,729 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (20.00%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 550 (2.23%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,800 (37.86%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (2.99%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر -روبروی جام جم نبش کوچه پروین شماره 45 - ساختمان مرکزی بانک دی
تلفن امور سهام: 28931888
نمابر امور سهام: 26218659
تلفن شرکت: 28930
وب سایت شرکت: http://www.bank-day.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bank-day.ir
مدیر عامل: آقای احمد شفیع زاده
مدیر مالی: آقای حسین رحمتی
مدیر سهام: آقای علی ذکریا پور
مدیر روابط عمومی: آقای ابراهیم صفر لکی
تلفن امور سهام: 28931670
تلفن شرکت: 26930000
مدیر عامل: آقای دکتر احمد شفیع زاده
ارایه خدمات پولی و مالی در قالب بانکداری اسلامی
نمابر شرکت: 26218659