PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك دي
بانك دي ( دي ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار فرابورس 19:10:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,195 قیمت دیروز 1,216 تعداد معاملات 23654 EPS 292
21     (%1.73) بیشترین قیمت 1,240 ارزش 660,644,204,712 P/E 4.1
قیمت آخرین معامله 1,191 کمترین قیمت 1,168 حجم 552,652,345 حداکثر قیمت مجاز 1,276
25     (%2.06) اولین قیمت 1,222 حجم مبنا 54,000,000 حداقل قیمت مجاز 1,156
تاریخ آخرین معامله 1400/6/24 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 161,325,000 تعداد سهام 135,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 19,350 1,191 1,191 443,833 6
4 159,861 1,189 1,192 460,036 5
3 60,755 1,188 1,193 210,000 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/24 1,195 1,168 1,240 23,654
552.652M
660.644B
1400/6/23 1,216 1,200 1,218 10,379
433.197M
526.898B
1400/6/22 1,160 1,141 1,217 29,477
901.681M
1,045.704B
1400/6/21 1,201 1,197 1,230 17,404
461.091M
553.852B
1400/6/20 1,260 1,238 1,332 27,110
858.859M
1,082.391B
1400/6/17 1,303 1,288 1,339 24,794
518.325M
675.503B
1400/6/16 1,307 1,279 1,347 25,429
705.801M
922.187B
1400/6/15 1,331 1,296 1,379 40,606
1.227B
1,633.119B
1400/6/14 1,364 1,301 1,397 36,474
1.211B
1,651.750B
1400/6/13 1,340 1,303 1,349 41,692
1.676B
2,246.711B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1394/12/22 12 1395 275 518 330 330 361
1394/12/22 12 1394 251 361
1394/10/26 6 1394 251 157 361 124
1394/7/6 3 1394 422 15 361 48
1394/3/3 12 1394 518 361 361 270

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,191 (2.06%) 23654
552.652M
660.644B
بانك ملت (وبملت) 3,940 (0.38%) 10504
152.574M
608.914B
بانك تجارت (وتجارت) 2,420 (1.87%) 9218
218.141M
535.591B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,351 (0.42%) 6633
101.110M
239.741B
بانك آينده (وآيند) 10,350 (1.34%) 5652
39.677M
403.348B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,975 (3.31%) 4045
70.926M
213.330B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,499 (0.18%) 2096
23.793M
106.823B
پست بانك ايران (وپست) 24,510 (4.97%) 1938
9.582M
233.728B
بانك سامان (سامان) 9,100 (2.03%) 1727
21.494M
196.157B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,970 (0%) 1659
26.403M
395.253B
بانك سينا (وسينا) 3,010 (2.49%) 935
13.508M
40.863B
بانك سرمايه (سمايه) 4,777 (0.42%) 931
3.620M
17.539B
بانك خاورميانه (وخاور) 6,070 (2.25%) 801
10.198M
63.011B
اعتباري ملل (وملل) 11,799 (1.85%) 776
1.404M
16.590B
بانك شهر (وشهر) 6,130 (1.59%) 735
5.304M
32.644B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,789 (4.97%) 321
4.863M
13.629B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,200 (2.34%) 136
258,354
3.183B
اختيارخ وپارس-3000-1400/07/28 (ضپاس7030) 280 (37.08%) 95
2,274
799.103M
اختيارخ وبملت-3934-1400/08/19 (ضملت8042) 500 (5.48%) 87
1,853
967.143M
اختيارخ وبملت-4434-1400/08/19 (ضملت8043) 272 (5.88%) 74
2,923
845.383M
اختيارخ وپارس-2500-1400/07/28 (ضپاس7029) 630 (9.35%) 13
116
68.685M
اختيارخ وتجارت-2997-1400/07/21 (ضجار7041) 21 (70.00%) 12
295
13.267M
اختيارخ وبملت-4934-1400/08/19 (ضملت8044) 160 (0%) 11
240
36.575M
اختيارخ وبصادر-2489-1400/08/12 (ضصاد8033) 260 (8.77%) 7
435
123.420M
اختيارخ وتجارت-2497-1400/07/21 (ضجار7040) 188 (26.85%) 6
31
5.090M
اختيارخ وبصادر-1789-1400/08/12 (ضصاد8031) 770 (20.31%) 3
52
40.410M
اختيارخ وبملت-1934-1400/08/19 (ضملت8038) 2,002 (10.62%) 2
2
4.003M
اختيارخ وبصادر-2989-1400/08/12 (ضصاد8034) 120 (47.37%) 2
16
2.315M
اختيارخ وبصادر-1189-1400/08/12 (ضصاد8038) 1,281 (17.35%) 2
10
12.808M
اختيارخ وتجارت-1797-1400/07/21 (ضجار7038) 700 (20.27%) 2
3
1.800M
اختيارخ وتجارت-1597-1400/07/21 (ضجار7037) 880 (2.44%) 1
2
1.760M
اختيارخ وبملت-5934-1400/08/19 (ضملت8045) 65 (18.75%) 1
20
1.300M
اختيارخ وبصادر-1389-1400/08/12 (ضصاد8039) 1,200 (11.11%) 1
1
1.200M
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/07/28 (طپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,167 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/07/28 (طپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/07/28 (ضپاس7033) 90 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/07/28 (طپاس7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3934-1400/08/19 (طملت8042) 170 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2989-1400/08/12 (طصاد8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1389-1400/08/12 (طصاد8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2497-1400/07/21 (طجار7040) 100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/07/28 (ضپاس7027) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5934-1400/08/19 (طملت8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/07/28 (ضپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1989-1400/08/12 (طصاد8032) 50 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1989-1400/08/12 (ضصاد8032) 540 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2434-1400/08/19 (ضملت8039) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3997-1400/07/21 (طجار7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1997-1400/07/21 (ضجار7039) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/07/28 (طپاس7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/07/28 (طپاس7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3489-1400/08/12 (طصاد8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1934-1400/08/19 (طملت8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/07/28 (طپاس7033) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 14,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3997-1400/07/21 (ضجار7043) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3489-1400/08/12 (ضصاد8035) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2489-1400/08/12 (طصاد8033) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2934-1400/08/19 (ضملت8040) 1,350 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3497-1400/07/21 (طجار7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4497-1400/07/21 (طجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4497-1400/07/21 (ضجار7044) 24 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/07/28 (ضپاس7028) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4489-1400/08/12 (ضصاد8037) 25 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1589-1400/08/12 (ضصاد8030) 760 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1997-1400/07/21 (طجار7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4434-1400/08/19 (طملت8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/07/28 (طپاس7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3989-1400/08/12 (ضصاد8036) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2434-1400/08/19 (طملت8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4489-1400/08/12 (طصاد8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/07/28 (ضپاس7026) 1,650 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1789-1400/08/12 (طصاد8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2997-1400/07/21 (طجار7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/07/28 (طپاس7027) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1189-1400/08/12 (طصاد8038) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3497-1400/07/21 (ضجار7042) 10 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 8,073 (0.19%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/07/28 (ضپاس7031) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1589-1400/08/12 (طصاد8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3989-1400/08/12 (طصاد8036) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4934-1400/08/19 (طملت8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2934-1400/08/19 (طملت8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1797-1400/07/21 (طجار7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1597-1400/07/21 (طجار7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/07/28 (طپاس7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/07/28 (ضپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3434-1400/08/19 (طملت8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3434-1400/08/19 (ضملت8041) 869 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران-خیابان ولیعصر -روبروی جام جم نبش کوچه پروین شماره 45 - ساختمان مرکزی بانک دی
تلفن امور سهام: 28931888
نمابر امور سهام: 26218659
تلفن شرکت: 28930
وب سایت شرکت: http://www.bank-day.ir
پست الکترونیک امور سهام: saham@bank-day.ir
مدیر عامل: آقای احمد شفیع زاده
مدیر مالی: آقای حسین رحمتی
مدیر سهام: آقای علی ذکریا پور
مدیر روابط عمومی: آقای ابراهیم صفر لکی
تلفن امور سهام: 28931670
تلفن شرکت: 26930000
مدیر عامل: آقای دکتر احمد شفیع زاده
ارایه خدمات پولی و مالی در قالب بانکداری اسلامی
نمابر شرکت: 26218659