PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سينا
بانك سينا ( وسينا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:13
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,090 قیمت دیروز 3,090 تعداد معاملات 0 EPS 172
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 18.0
قیمت آخرین معامله 3,100 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 3,270
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 16,181,230 حداقل قیمت مجاز 3,030
تاریخ آخرین معامله 1400/1/24 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 78,436,097 تعداد سهام 25,383,850,188
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/24 3,090 3,020 3,180 2,131
68.157M
210.823B
1400/1/23 3,080 3,070 3,100 783
27.394M
84.241B
1400/1/22 3,130 3,130 3,190 668
22.337M
69.949B
1400/1/21 3,190 3,170 3,230 290
11.926M
37.843B
1400/1/18 3,230 3,230 3,280 1,099
24.284M
78.536B
1400/1/17 3,290 3,270 3,370 966
18.808M
61.876B
1400/1/16 3,330 3,330 3,380 1,233
31.683M
105.604B
1400/1/15 3,390 3,380 3,430 304
12.432M
42.022B
1400/1/14 3,440 3,440 3,490 457
15.912M
54.747B
1400/1/11 3,510 3,510 3,580 1,689
39.574M
139.039B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 151 61 131 68
1396/4/31 3 1396 151 264 26 131 66
1395/11/28 12 1396 151 271 131 131 225
1395/11/28 12 1395 264 225
1395/10/30 9 1395 264 249 124 225 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,620 (1.87%) 9617
330.414M
872.025B
بانك ملت (وبملت) 4,040 (0.25%) 6265
167.273M
676.037B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,350 (1.67%) 5466
209.795M
494.781B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,680 (1.83%) 3545
122.386M
330.050B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,480 (1.54%) 2051
35.532M
160.209B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,440 (0.15%) 2029
26.269M
352.730B
بانك شهر (وشهر) 5,623 (3.59%) 1068
7.836M
43.229B
اعتباري ملل (وملل) 13,346 (0.01%) 1006
23.626M
315.279B
بانك سامان (سامان) 9,595 (1.99%) 469
3.802M
36.662B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,540 (0.39%) 456
7.902M
19.892B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,650 (1.93%) 388
10.007M
86.568B
پست بانك ايران (وپست) 22,360 (1.97%) 311
5.352M
119.676B
بانك آينده (وآيند) 15,852 (4.00%) 129
564,022
8.941B
بانك سرمايه (سمايه) 5,162 (4.00%) 121
3.098M
15.990B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 240 (17.24%) 56
1,750
455.025M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 103 (22.56%) 44
2,082
228.023M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 217 (16.86%) 26
684
156.080M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 57 (32.14%) 14
244
15.771M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 380 (17.75%) 13
543
229.064M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 670 (12.30%) 11
149
104.730M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 6
234,255
272.439M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 770 (9.52%) 6
91
68.855M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 680 (6.08%) 5
74
50.848M
بانك گردشگري (وگردش) 17,083 (2.00%) 4
2,933
50.104M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 667 (5.12%) 4
121
81.446M
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 150 (9.64%) 4
132
20.260M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 70 (20.45%) 3
23
1.555M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 451 (9.80%) 2
2
902,000
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 80 (49.04%) 2
15
1.300M
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 1,200 (2.83%) 1
2
2.400M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,451 (2.00%) 1
400
5.380M
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 50 (0%) 1
1
50,000
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 20 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,624 (0.31%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 51 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 3,100 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 40 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 35 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 230 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.

وب سایت شرکت: http://www.sinabank.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ استادمطهری-شماره 187
تلفن شرکت: 88532427-88532428
پست الکترونیک شرکت: info@sinabank.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.
مدیر مالی: آقای ایروانی
مدیر سهام: اقای شفیع پور
مدیر عامل: آقای محمدرضا پیشرو
نمابر امور سهام: 85563183
تلفن امور سهام: 8-88532427