PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سينا
بانك سينا ( وسينا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:09:04
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,590 قیمت دیروز 3,660 تعداد معاملات 442 EPS 59
70     (%1.91) بیشترین قیمت 3,550 ارزش 18,216,490,300 P/E 60.8
قیمت آخرین معامله 3,480 کمترین قیمت 3,480 حجم 5,234,260 حداکثر قیمت مجاز 3,840
180     (%4.92) اولین قیمت 3,480 حجم مبنا 13,262,599 حداقل قیمت مجاز 3,480
تاریخ آخرین معامله 1399/10/29 - 12:25:59   ارزش بازار (م ر) 91,128,022 تعداد سهام 25,383,850,188
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 3,480 17,119,330 477
0 0 0 3,490 6,400 2
0 0 0 3,500 159,310 5


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/29 3,590 3,480 3,550 442
5.234M
18.216B
1399/10/27 3,660 3,590 3,790 700
9.073M
32.705B
1399/10/24 3,770 3,710 4,000 3,428
38.320M
144.640B
1399/10/23 3,900 3,890 4,080 1,356
16.185M
63.067B
1399/10/22 4,090 4,060 4,340 5,024
53.067M
216.828B
1399/10/21 4,270 4,170 4,370 4,049
52.704M
225.081B
1399/10/13 10,120 10,070 10,950 3,694
28.158M
285.077B
1399/10/10 10,600 10,350 11,100 3,134
23.747M
251.633B
1399/10/9 10,890 10,710 11,190 2,888
16.825M
183.163B
1399/10/8 10,880 10,600 11,350 3,078
24.733M
269.005B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 151 61 131 68
1396/4/31 3 1396 151 264 26 131 66
1395/11/28 12 1396 151 271 131 131 225
1395/11/28 12 1395 264 225
1395/10/30 9 1395 264 249 124 225 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,240 (4.68%) 11361
419.919M
963.474B
بانك ملت (وبملت) 3,590 (4.77%) 3427
117.676M
422.543B
بانك تجارت (وتجارت) 2,460 (4.65%) 2357
78.246M
192.485B
اعتباري ملل (وملل) 15,770 (5.00%) 1090
11.208M
176.821B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,670 (4.98%) 619
27.404M
73.168B
بانك سينا (وسينا) 3,480 (4.92%) 442
5.234M
18.216B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,900 (4.88%) 395
17.796M
69.406B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,180 (4.79%) 260
6.453M
20.525B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,080 (5.00%) 221
2.957M
29.809B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 10,710 (4.97%) 204
2.064M
22.103B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 511 (51,000.00%) 95
6,707
3.645B
بانك سامان (سامان) 11,049 (2.99%) 91
4.050M
44.748B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 76
5,144
8.391M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 10 (61.54%) 52
1,699
23.593M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 10 (37.50%) 41
1,929
22.723M
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 30 (71.15%) 40
1,216
45.360M
بانك گردشگري (وگردش) 23,105 (3.00%) 30
199,212
4.603B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1 (85.71%) 28
1,148
1.148M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 456 (16.33%) 21
608
282.182M
بانك سرمايه (سمايه) 7,484 (2.99%) 21
86,190
645.046M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 105 (27.08%) 19
514
55.360M
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 5 (25.00%) 18
1,290
4.180M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 500 (6.02%) 18
802
401.796M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 250 (21.14%) 13
526
131.544M
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 2 (33.33%) 7
601
602,000
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 98 (790.91%) 6
121
3.526M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 900 (10.36%) 5
53
47.550M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 600 (29.41%) 5
110
85.000M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 299 (51.77%) 3
40
9.980M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 450 (13.79%) 3
12
5.451M
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 1 (0%) 1
1
1,000
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 740 (16.57%) 1
10
7.400M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 1 (0%) 1
1
1,000
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 100 (48.19%) 1
1
100,000
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 500 (0.40%) 1
1
500,000
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (50.00%) 1
6
6,000
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 100 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 23,040 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 1,231 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 950 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 2 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 1,030 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 14,660 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 150 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (22.84%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 759 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 803 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,511 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 370 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 110 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.

وب سایت شرکت: http://www.sinabank.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ استادمطهری-شماره 187
تلفن شرکت: 88532427-88532428
پست الکترونیک شرکت: info@sinabank.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.
مدیر مالی: آقای ایروانی
مدیر سهام: اقای شفیع پور
مدیر عامل: آقای محمدرضا پیشرو
نمابر امور سهام: 85563183
تلفن امور سهام: 8-88532427