PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك سينا
بانك سينا ( وسينا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:59:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,565 قیمت دیروز 2,625 تعداد معاملات 783 EPS 224
60     (%2.29) بیشترین قیمت 2,657 ارزش 49,349,259,048 P/E 11.5
قیمت آخرین معامله 2,624 کمترین قیمت 2,494 حجم 19,238,127 حداکثر قیمت مجاز 2,756
1     (%0.04) اولین قیمت 2,531 حجم مبنا 10,153,540 حداقل قیمت مجاز 2,494
تاریخ آخرین معامله 1400/6/31 - 12:29:52   ارزش بازار (م ر) 65,109,575 تعداد سهام 25,383,850,188
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 200,000 2,605 2,624 61,439 1
1 3,000 2,592 2,627 11,159 1
1 4,780 2,590 2,645 13,386 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/31 2,565 2,494 2,657 783
19.238M
49.349B
1400/6/30 2,625 2,615 2,820 681
16.770M
44.030B
1400/6/29 2,752 2,710 2,800 583
9.238M
25.422B
1400/6/28 2,756 2,742 2,944 883
38.797M
106.943B
1400/6/27 2,886 2,874 3,093 787
20.932M
60.408B
1400/6/24 3,025 2,990 3,100 935
13.508M
40.863B
1400/6/23 3,087 2,981 3,139 885
18.357M
56.667B
1400/6/22 3,007 2,910 3,097 881
22.136M
66.562B
1400/6/21 3,050 3,034 3,240 1,062
24.366M
74.322B
1400/6/20 3,193 3,120 3,319 872
20.549M
65.612B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/7/30 6 1396 151 61 131 68
1396/4/31 3 1396 151 264 26 131 66
1395/11/28 12 1396 151 271 131 131 225
1395/11/28 12 1395 264 225
1395/10/30 9 1395 264 249 124 225 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,090 (0.18%) 25226
747.651M
800.293B
بانك تجارت (وتجارت) 2,165 (0.28%) 7649
176.777M
374.272B
بانك ملت (وبملت) 3,750 (2.38%) 7083
138.431M
506.888B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,113 (0%) 5226
125.154M
258.580B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,731 (0%) 2869
78.738M
211.060B
پست بانك ايران (وپست) 24,990 (1.79%) 2146
12.401M
302.408B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,070 (0.20%) 2065
44.964M
181.747B
بانك سامان (سامان) 8,350 (0.76%) 1072
8.836M
72.285B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,720 (0.74%) 943
15.945M
234.693B
بانك سينا (وسينا) 2,624 (0.04%) 783
19.238M
49.349B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,430 (1.38%) 639
12.393M
29.969B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,800 (1.69%) 365
8.601M
49.702B
بانك سرمايه (سمايه) 4,389 (1.46%) 205
2.666M
11.304B
اختيارخ وبصادر-2489-1400/08/12 (ضصاد8033) 160 (36.75%) 112
6,562
834.901M
اختيارخ وبصادر-2989-1400/08/12 (ضصاد8034) 30 (34.78%) 107
7,185
218.001M
بانك ايران زمين (وزمين) 10,822 (2.23%) 98
240,471
2.564B
اختيارخ وبملت-3934-1400/08/19 (ضملت8042) 400 (22.32%) 72
2,611
838.347M
اختيارخ وبملت-4434-1400/08/19 (ضملت8043) 198 (18.56%) 61
3,384
633.729M
اختيارخ وپارس-3000-1400/07/28 (ضپاس7030) 145 (13.17%) 31
1,489
231.535M
اختيارخ وبملت-3434-1400/08/19 (ضملت8041) 650 (13.84%) 21
527
301.790M
اختيارخ وتجارت-2497-1400/07/21 (ضجار7040) 55 (19.57%) 21
603
29.503M
اختيارخ وپارس-2500-1400/07/28 (ضپاس7029) 379 (26.76%) 11
370
112.662M
اختيارخ وبصادر-3489-1400/08/12 (ضصاد8035) 5 (75.00%) 6
227
1.791M
اختيارخ وتجارت-2997-1400/07/21 (ضجار7041) 15 (150.00%) 5
109
1.110M
اختيارخ وبملت-4934-1400/08/19 (ضملت8044) 100 (25.00%) 4
221
18.520M
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 200 (19,900.00%) 4
200
44.000M
اختيارف وتجارت-2497-1400/07/21 (طجار7040) 350 (21.95%) 3
5
1.500M
اختيارخ وپارس-2000-1400/07/28 (ضپاس7028) 849 (5.14%) 3
110
83.490M
اختيارخ وتجارت-1997-1400/07/21 (ضجار7039) 290 (20.83%) 2
45
13.045M
اختيارخ وبملت-2934-1400/08/19 (ضملت8040) 930 (3.33%) 2
8
7.560M
اختيارخ وپارس-1800-1400/07/28 (ضپاس7027) 1,100 (21.54%) 2
30
32.940M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 750 (18.48%) 1
60
45.000M
اختيارخ وتجارت-4497-1400/07/21 (ضجار7044) 1 (95.83%) 1
1
1,000
اختيارخ وبصادر-1789-1400/08/12 (ضصاد8031) 490 (8.89%) 1
20
9.800M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,081 (2.95%) 1
5,046
5.455M
اعتباري ملل (وملل) 11,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1934-1400/08/19 (ضملت8038) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1389-1400/08/12 (ضصاد8039) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/07/28 (طپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2489-1400/08/12 (طصاد8033) 200 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/07/28 (طپاس7033) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2989-1400/08/12 (طصاد8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1389-1400/08/12 (طصاد8039) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/07/28 (ضپاس7033) 90 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/07/28 (طپاس7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3934-1400/08/19 (طملت8042) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/07/28 (طپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3497-1400/07/21 (طجار7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4497-1400/07/21 (طجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 14,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4489-1400/08/12 (ضصاد8037) 25 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1589-1400/08/12 (ضصاد8030) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1997-1400/07/21 (طجار7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4434-1400/08/19 (طملت8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/07/28 (طپاس7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3989-1400/08/12 (ضصاد8036) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2434-1400/08/19 (طملت8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3997-1400/07/21 (ضجار7043) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1189-1400/08/12 (ضصاد8038) 1,281 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1989-1400/08/12 (ضصاد8032) 360 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2434-1400/08/19 (ضملت8039) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3997-1400/07/21 (طجار7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/07/28 (طپاس7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/07/28 (طپاس7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3489-1400/08/12 (طصاد8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1934-1400/08/19 (طملت8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5934-1400/08/19 (طملت8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/07/28 (ضپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1989-1400/08/12 (طصاد8032) 50 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 7,372 (1.22%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/07/28 (ضپاس7031) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1589-1400/08/12 (طصاد8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3989-1400/08/12 (طصاد8036) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4934-1400/08/19 (طملت8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2934-1400/08/19 (طملت8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1797-1400/07/21 (طجار7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1597-1400/07/21 (طجار7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/07/28 (طپاس7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/07/28 (ضپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 800 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3434-1400/08/19 (طملت8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5934-1400/08/19 (ضملت8045) 65 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4489-1400/08/12 (طصاد8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/07/28 (ضپاس7026) 1,005 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1789-1400/08/12 (طصاد8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2997-1400/07/21 (طجار7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/07/28 (طپاس7027) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1189-1400/08/12 (طصاد8038) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3497-1400/07/21 (ضجار7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 510 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1797-1400/07/21 (ضجار7038) 550 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1597-1400/07/21 (ضجار7037) 400 (0%) 0
0
0


چکیده
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.

وب سایت شرکت: http://www.sinabank.ir
آدرس شرکت: ایران - تهران - خ استادمطهری-شماره 187
تلفن شرکت: 88532427-88532428
پست الکترونیک شرکت: info@sinabank.ir
فعاليت اصلي شركت عبارت است از انجام عمليات پولي، مالي، اعتباري و فعاليت در بخشهاي مختلف اقتصادي با اشخاص حقيقي و حقوقي. شركت قادر به انجام ساير فعاليت هاي مرتبط از قبيل سپرده هاي بانكي، خريد و فروش اوراق مشاركت و تضمين و صدور ضمانت نامه و موارد مشابه است.
مدیر مالی: آقای ایروانی
مدیر سهام: اقای شفیع پور
مدیر عامل: آقای محمدرضا پیشرو
نمابر امور سهام: 85563183
تلفن امور سهام: 8-88532427