PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سيمان فارس نو
سيمان فارس نو ( سفانو ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:50:09
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,133 قیمت دیروز 3,131 تعداد معاملات 3 EPS 466
2     (%0.06) بیشترین قیمت 3,200 ارزش 16,000,000 P/E 6.7
قیمت آخرین معامله 3,200 کمترین قیمت 3,200 حجم 5,000 حداکثر قیمت مجاز 3,287
69     (%2.20) اولین قیمت 3,200 حجم مبنا 159,693 حداقل قیمت مجاز 2,975
تاریخ آخرین معامله 1396/12/28 - 11:36:48   ارزش بازار (م ر) 1,096,550 تعداد سهام 350,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 4,000 3,115 3,287 3,000 1
1 15,000 2,976 3,350 5,000 1
2 1,000 2,975 3,366 50,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/12/28 3,133 3,200 3,200 3
5,000
16.000M
1396/12/19 3,131 3,010 3,133 5
23,099
71.997M
1396/12/16 3,133 3,133 3,133 1
900
2.820M
1396/12/7 3,133 3,042 3,243 5
76,643
234.636M
1396/12/6 3,202 3,180 3,204 8
69,000
220.759M
1396/12/5 3,204 3,200 3,200 2
20,000
64.000M
1396/12/2 3,205 3,101 3,110 2
2,108
6.544M
1396/11/30 3,206 3,264 3,265 5
9,800
31.992M
1396/11/25 3,202 3,200 3,200 1
1,000
3.200M
1396/11/23 3,202 3,101 3,150 2
3,550
11.156M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/29 9 1395 591 997 421 945 754
1395/8/20 6 1395 601 1217 287 945 656
1395/4/30 3 1395 640 1339 177 945 351
1394/12/26 12 1395 759 1331 945 945 1623
1394/12/26 12 1394 979 1623

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مجتمع سيمان غرب آسيا (سجام) 886 (1.99%) 237
2.520M
2.324B
سيمان‌ شرق‌ (سشرق) 705 (1.00%) 151
965,195
683.103M
سيمان‌ دورود (سدور) 719 (2.13%) 119
993,055
705.370M
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان (سيدكو) 1,078 (3.26%) 67
492,127
525.270M
سيمان باقران (سباقر) 961 (4.57%) 60
226,367
215.330M
سيمان‌ شمال‌ (سشمال) 1,018 (4.95%) 57
247,217
247.238M
سيمان‌غرب‌ (سغرب) 3,055 (4.98%) 53
159,937
484.157M
سيمان فارس و خوزستان (سفارس) 1,055 (3.13%) 51
209,107
218.625M
سيمان‌ تهران‌ (ستران) 1,455 (1.89%) 40
137,128
199.180M
بين المللي ساروج بوشهر (ساروج) 1,494 (2.82%) 40
56,081
84.929M
سيمان مجد خواف (سخواف) 723 (1.26%) 34
262,156
188.317M
سيمان‌ كرمان‌ (سكرما) 1,839 (4.97%) 32
99,947
183.566M
سيمان‌ صوفيان‌ (سصوفي) 2,202 (0.23%) 24
68,166
153.129M
سيمان‌ داراب‌ (ساراب) 945 (0.75%) 22
89,844
86.150M
سيمان‌اروميه‌ (ساروم) 2,524 (4.99%) 21
56,782
142.937M
شركت سيمان لارستان (سلار) 2,110 (0.05%) 21
23,829
50.279M
سيمان‌سپاهان‌ (سپاها) 799 (2.96%) 15
61,018
48.095M
سيمان‌هگمتان‌ (سهگمت) 1,790 (0.56%) 14
42,734
76.447M
سيمان‌ قائن‌ (سقاين) 22,999 (1.69%) 8
3,868
87.872M
سيمان‌ ايلام‌ (سيلام) 2,371 (2.31%) 7
16,900
39.523M
سيمان‌شاهرود (سرود) 1,232 (0.41%) 6
34,673
42.918M
سيمان‌ بجنورد (سبجنو) 4,629 (4.99%) 5
3,237
14.984M
سيمان خوزستان (سخوز) 2,420 (2.46%) 4
5,040
12.192M
سيمان‌هرمزگان‌ (سهرمز) 5,398 (2.25%) 4
68,693
364.092M
اوراق سلف موازي سيمان اصفهان (عصفها2) 1,314,000 (0%) 3
76,103
99.999B
سيمان فارس نو (سفانو) 3,200 (2.20%) 3
5,000
16.000M
صنايع سيمان دشتستان (سدشت) 1,673 (5.00%) 2
8,411
14.072M
سيمان‌ خزر (سخزر) 4,255 (4.98%) 1
500
2.128M
شركت سيمان خرم آباد (سخرم) 1,000 (0%) 0
0
0
توسعه سرمايه و صنعت غدير (سغدير) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان كردستان (سكرد) 833 (0%) 0
0
0
سيمان ممتازان كرمان (سمتاز) 4,100 (0%) 0
0
0
ح. سيمان باقران (سباقرح) 1 (0%) 0
0
0
تهران بتون (تهران بتون ) 1,000 (0%) 0
0
0
ايران ‌گچ (كايگچ) 18,500 (0%) 0
0
0
توليدي سيمان فيروزكوه (سفيروز) 1,000 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي استانداردسيمان (عصفها) 1,350,153 (0%) 0
0
0
سيمان‌ بهبهان‌ (سبهان) 12,490 (0%) 0
0
0
ح. شركت سيمان خرم آباد (سخرمح) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌مازندران‌ (سمازن) 2,435 (0%) 0
0
0
سيمان آرتا اردبيل (ساربيل) 5,655 (0%) 0
0
0
سيمان‌فارس‌ (سفار) 6,080 (0%) 0
0
0
سيمان لار سبزوار (سبزوا) 1,295 (0%) 0
0
0
سيمان سفيد اروميه (سفاروم) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان‌خاش‌ (سخاش) 10,679 (0%) 0
0
0
سيمان‌ سفيد ني‌ريز (سنير) 13,824 (0%) 0
0
0
سيمان‌اصفهان‌ (سصفها) 9,010 (0%) 0
0
0
ح. سيمان مجد خواف (سخوافح) 102 (0%) 0
0
0
سيمان كارون (سكارون) 3,531 (0%) 0
0
0
ح.شركت سيمان لارستان (سلارح) 1 (0%) 0
0
0
ح.مجتمع سيمان غرب آسيا (سجامح) 1 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس کارخانه: کیلومتر 55 جاده شیراز فیروزاباد- صندوق پستی 71855-171
تلفن شرکت: 0711-6334955-58
نمابر شرکت: 0711-6334963
وب سایت شرکت: http://www.farsnov.com
مدیر عامل: آقای عبدالمجید نیکنام جهرمی
پست الکترونیک شرکت: info@farsnov.com
مدیر مالی: آقای عبدالوهاب کشاورزی
مدیر سهام: آقای مصطفی بحرانی
مدیر روابط عمومی: آقای کمالی