PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11
اختيارف ت ولكار-2585-01/03/11 ( هكار103 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 12:28:16
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 1
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 225,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ليزينگ رايان‌ سايپا (ولساپا) 1,380 (3.06%) 1257
51.902M
70.437B
ليزينگ پارسيان (ولپارس) 3,081 (0.55%) 736
1.039M
3.207B
ليزينگ كارآفرين (ولكار) 6,910 (1.32%) 705
278,860
1.926B
ليزينگ‌خودروغدير (ولغدر) 8,330 (2.21%) 624
2.954M
23.872B
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌ (ولصنم) 2,958 (2.96%) 375
3.925M
11.425B
ليزينگ ايران و شرق (ولشرق) 2,240 (0.86%) 318
4.826M
10.612B
شركت بهمن ليزينگ (ولبهمن) 3,148 (1.58%) 307
4.417M
13.819B
ليزينگ رازي (ولراز) 21,250 (2.91%) 302
1.343M
28.470B
ليزينگ ايرانيان (وايران) 2,785 (0.76%) 225
2.251M
6.174B
واسپاري ملت (ولملت) 3,740 (1.63%) 146
1.149M
4.235B
واسپاري تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجار) 2,681 (2.97%) 97
1.536M
4.120B
شركت ليزينگ آريا دانا (ولانا) 12,310 (2.93%) 70
265,899
3.272B
ح . ليزينگ رازي (ولرازح) 16,080 (0%) 0
0
0
ليزينگ اقتصاد نوين (ولنوين) 1,000 (0%) 0
0
0
ليزينگ‌ايران‌ (وليز) 1,375 (0%) 0
0
0
واسپاري صنعت نفت آيندگان (واسپاري آيندگان) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.واسپا تجارت وسرمايه ايرانيان (ولتجارح) 1,585 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده