PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
ح . كاشي‌ الوند
ح . كاشي‌ الوند ( كلوندح ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:47:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,253 قیمت دیروز 1,253 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1,250 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 1,380
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1,130
تاریخ آخرین معامله 1393/4/17 -   ارزش بازار (م ر) 187,950 تعداد سهام 150,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1393/4/17 1,253 1,250 1,280 107
2.807M
3.518B
1392/11/5 2,021 1,800 2,059 132
507,504
1.026B
1392/11/2 1,907 1,892 2,000 39
203,921
388.855M
1392/11/1 2,056 2,028 2,200 44
249,444
512.862M
1392/10/30 2,203 2,202 2,205 11
12,384
27.284M
1392/10/28 2,393 2,388 2,448 44
72,436
173.304M
1392/10/25 2,595 2,569 2,850 19
34,166
88.644M
1392/10/24 2,792 2,730 2,900 12
37,833
105.619M
1392/10/23 2,955 2,800 3,050 34
123,503
364.986M
1392/10/22 2,845 2,802 3,101 43
138,912
395.207M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل


سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده