PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 ( ضمخا7073 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:04:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 100 25 0 0 0
1 100 20 0 0 0
5 500 1 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 36,420 (4.99%) 1563
8.825M
321.372B
مخابرات ايران (اخابر) 14,870 (4.94%) 1204
30.018M
446.361B
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 3,000 (22.55%) 24
226
690.060M
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 2,360 (23.77%) 7
151
452.410M
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 5,500 (1.57%) 2
2
12.689M
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 4,000 (14.29%) 1
1
4.000M
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 937,000 (0.46%) 1
3,000
2.811B
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 6,000 (13.04%) 1
1
6.000M
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1400/07/28 (طمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 77,155 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1399/10/30 (ضمخا1032) 5,517 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 1,024 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10000-1399/10/30 (طمخا1033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 987 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1400/07/28 (ضمخا7076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 2,700 (18.27%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 804 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9000-1400/07/28 (ضمخا7075) 7,377 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1400/07/28 (طمخا7075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 5,450 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9000-1399/10/30 (طمخا1032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-10000-1399/10/30 (ضمخا1033) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 2,600 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده