PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه ( وفردا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 11:04:41
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 500 قیمت دیروز 500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 525
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 475
تاریخ آخرین معامله 1400/9/17 - 15:33:19   ارزش بازار (م ر) 2,500,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/17 500 0 0 35,850
1.250B
625.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه رازي (ورازي) 1,742 (1.41%) 527
17.602M
30.734B
بيمه دانا (دانا) 916 (1.29%) 429
27.437M
24.670B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 26,550 (1.30%) 429
2.160M
57.049B
بيمه ميهن (ميهن) 2,580 (4.96%) 276
7.116M
18.187B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 1,921 (2.95%) 268
7.517M
14.427B
بيمه آسيا (آسيا) 1,610 (1.45%) 229
4.498M
7.103B
بيمه سرمد (وسرمد) 2,650 (2.61%) 198
5.049M
13.352B
بيمه البرز (البرز) 1,994 (3.00%) 195
3.332M
6.625B
بيمه دي (ودي) 4,260 (0.83%) 178
1.821M
7.667B
بيمه ملت (ملت) 1,148 (1.20%) 161
4.065M
4.662B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 7,700 (1.18%) 143
310,942
2.401B
بيمه كوثر (كوثر) 3,290 (2.17%) 136
2.978M
9.715B
بيمه حافظ (وحافظ) 12,600 (2.94%) 128
1.540M
19.357B
بيمه نوين (نوين) 1,340 (0.89%) 101
1.745M
2.327B
بيمه معلم (ومعلم) 1,262 (0.79%) 90
1.581M
1.973B
بيمه سينا (وسين) 1,789 (0.17%) 81
662,244
1.167B
بيمه سامان (بساما) 10,060 (1.57%) 75
413,850
4.180B
بيمه آرمان (آرمان) 3,968 (0.20%) 67
1.965M
7.552B
بيمه ما (ما) 4,000 (0.99%) 63
300,079
1.204B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,092 (1.75%) 53
444,141
923.808M
بيمه پارسيان (پارسيان) 3,335 (0.45%) 39
230,342
771.178M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,184 (4.96%) 17
562,194
665.638M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,588 (1.30%) 5
24,906
87.611M
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف ت پارسيان5430-03/04/25 (هپارس304) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران (باران) 3,417 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 2,842 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. بساما-19243-030201 (هبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. بساما-19611-030231 (ظبساما0302) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت پارسيان5519-03/05/24 (ظپارس305) 1 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,286 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو (بنو) 3,765 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50%تاديه-پذير (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان 50% تاديه (اتكاسا) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت داده گسترعصرنوين-سهامي خاص- 1,000,000,000 20.000
شركت فناوران به آفرين ترنج-سهامي خاص- 1,000,000,000 20.000
شخص حقیقی 1,000,000,000 20.000
شخص حقیقی 749,300,000 14.980

چکیده