PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه ( وفردا ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  معاملات پیوسته  -  بازار فرابورس 09:53:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 500 قیمت دیروز 500 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 500 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 525
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 475
تاریخ آخرین معامله 1400/9/17 - 15:33:19   ارزش بازار (م ر) 2,500,000 تعداد سهام 5,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/9/17 500 500 500 35,850
1.250B
625.000B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بيمه البرز (البرز) 1,467 (4.99%) 536
26.580M
39.062B
بيمه آسيا (آسيا) 1,361 (4.83%) 320
12.634M
17.194B
بيمه ملت (ملت) 1,100 (3.51%) 242
9.437M
10.320B
بيمه اتكايي ايرانيان (اتكاي) 10,750 (1.42%) 193
3.410M
36.245B
بيمه پاسارگاد (بپاس) 34,950 (0%) 150
777,307
27.167B
بيمه دي (ودي) 3,750 (2.32%) 136
1.252M
4.691B
بيمه حكمت صبا (وحكمت) 2,683 (2.90%) 99
1.081M
2.907B
بيمه تجارت نو (بنو) 5,320 (0%) 95
943,093
4.961B
بيمه سينا (وسين) 2,926 (2.98%) 76
2.930M
8.573B
بيمه معلم (ومعلم) 1,670 (2.22%) 68
1.223M
1.986B
بيمه نوين (نوين) 3,219 (0.03%) 67
789,905
2.514B
بيمه ميهن (ميهن) 2,170 (4.99%) 62
765,637
1.662B
بيمه ما (ما) 4,304 (4.99%) 62
629,053
2.731B
بيمه رازي (ورازي) 1,193 (2.93%) 25
3.038M
3.624B
بيمه پارسيان (پارسيان) 7,660 (2.92%) 16
98,032
776.715M
بيمه سرمد (وسرمد) 5,030 (2.90%) 10
1.007M
5.064B
بيمه زندگي خاورميانه (بخاور) 2,139 (4.98%) 7
217,805
465.885M
بيمه كوثر (كوثر) 3,440 (5.00%) 7
21,216
72.983M
بيمه كارآفرين (وآفري) 3,947 (2.50%) 3
4,211
16.706M
بيمه تعاون (وتعاون) 1,542 (4.99%) 2
3,500
5.397M
بيمه حافظ (وحافظ) 6,320 (0%) 0
0
0
بيمه سرمد (وسرمد) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-62667-14001224 (طبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي تهران رواك50%تاديه (اتكا تهران) 500 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي آواي پارس70%تاديه (آواپارس) 700 (0%) 0
0
0
بيمه تجارت نو(50% پرداخت شده) (تجارت) 500 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه (باران) 3,902 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي امين (اتكام) 5,060 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-38667-14001224 (طبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-46667-14001224 (طبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-46667-14001224 (ضبپاس1204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-58667-14001224 (طبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-30667-14001224 (طبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-62667-14001224 (ضبپاس1208) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-50667-14001224 (طبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه آرمان (آرمان) 4,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-42667-14001224 (ضبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
ح.بيمه آرمان (آرمانح) 4,680 (0%) 0
0
0
بيمه سامان (بساما) 23,370 (0%) 0
0
0
ح . بيمه حافظ (وحافظح) 3,000 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي باران50%تاديه-پذيره (باران-پذيره) 500 (0%) 0
0
0
بيمه هوشمند فردا 50% تاديه (وفردا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-30667-14001224 (ضبپاس1200) 1 (0%) 0
0
0
بيمه دانا (دانا) 4,739 (0%) 0
0
0
ح. بيمه كارآفرين (وآفريح) 250 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-42667-14001224 (طبپاس1203) 1 (0%) 0
0
0
بيمه اتكايي سامان50% تاديه (اتكاسا) 500 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-50667-14001224 (ضبپاس1205) 1 (0%) 0
0
0
بيمه تعاون-پذيره (تعاون-پذيره) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-34667-14001224 (ضبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-34667-14001224 (طبپاس1201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف بپاس-54667-14001224 (طبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
بيمه پرديس50% تاديه (بيمه پرديس) 500 (0%) 0
0
0
ح. بيمه سرمد (وسرمدح) 4,770 (0%) 0
0
0
ح. بيمه رازي (ورازيح) 4,281 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-54667-14001224 (ضبپاس1206) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-38667-14001224 (ضبپاس1202) 1 (0%) 0
0
0
ح .بيمه سينا (وسينح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ بپاس-58667-14001224 (ضبپاس1207) 1 (0%) 0
0
0
بيمه زندگي كاريزما50%تاديه (كاريز) 500 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت داده گسترعصرنوين-سهامي خاص- 1,000,000,000 20.000
شركت فناوران به آفرين ترنج-سهامي خاص- 1,000,000,000 20.000
شخص حقیقی 1,000,000,000 20.000
شخص حقیقی 749,300,000 14.980

چکیده