PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
فولاد مباركه اصفهان
فولاد مباركه اصفهان ( فولاد ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 08:10:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 12,500 قیمت دیروز 12,500 تعداد معاملات 0 EPS 805
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E 15.5
قیمت آخرین معامله 12,440 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 13,120
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 8,374,040 حداقل قیمت مجاز 11,880
تاریخ آخرین معامله 1399/8/6 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 2,612,500,000 تعداد سهام 209,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 500 12,430 12,620 18,000 1
0 0 0 12,800 4,152 2
0 0 0 12,970 100,500 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/8/6 12,500 12,430 13,190 30,884
272.764M
3,409.013B
1399/8/5 13,080 13,060 13,700 45,359
463.077M
6,058.596B
1399/8/3 13,740 13,620 14,280 10,681
65.152M
895.101B
1399/7/30 14,330 13,980 15,250 69,251
359.350M
5,150.401B
1399/7/29 14,710 14,710 14,710 6,464
42.056M
618.644B
1399/7/28 15,480 15,480 15,480 14,565
120.499M
1,865.322B
1399/7/27 16,290 16,180 16,940 21,448
77.130M
1,256.374B
1399/7/23 17,030 16,840 17,620 50,169
183.427M
3,124.168B
1399/7/22 17,580 17,020 18,000 46,400
177.119M
3,112.949B
1399/7/21 17,600 17,320 18,260 64,970
322.365M
5,672.976B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/8/21 6 1396 546 139 314 277 75
1396/4/27 3 1396 302 138 121 277 16
1395/12/25 12 1396 253 141 277 277 104
1395/12/25 12 1395 165 104
1395/10/29 9 1395 165 126 149 104 164

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
اختيارخ فخوز-48000-1399/10/16 (ضخوز1017) 3,500 (0%) 0
0
0
فولاد تربت حيدريه (فولاد تربت) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور) 22,200 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-16775-1399/08/28 (طفلا8085) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-10775-1399/08/28 (ضفلا8079) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-18750-1399/08/06 (طملي8071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2513-1399/08/28 (طفلا8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-14775-1399/08/28 (طفلا8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-25775-1399/08/28 (طفلا8091) 7,924 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -29750-1399/08/06 (ضملي8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-18775-1399/08/28 (طفلا8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-23775-1399/08/28 (طفلا8090) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-40000-1399/11/05 (ضملي1153) 700 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-19775-1399/08/28 (طفلا8088) 1 (0%) 0
0
0
فولاد خراسان (فخاس) 32,700 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-15775-1399/08/28 (ضفلا8084) 202 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-16000-1399/11/05 (طملي1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2886-1399/08/28 (طفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7275-1399/08/28 (طفلا8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2886-1399/08/28 (ضفلا8058) 1 (0%) 0
0
0
ح. نورد و لوله اهواز (فاهوازح) 3 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-72000-1399/10/16 (ضخوز1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-36000-1399/11/05 (ضملي1152) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8250-1399/08/06 (ضملي8059) 10,815 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2636-1399/08/28 (ضفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-47750-1399/08/06 (طملي8084) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-16000-1399/11/05 (ضملي1155) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-31750-1399/08/06 (ضملي8078) 9 (0%) 0
0
0
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌ (فسپا) 36,480 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-18000-1399/11/05 (ضملي1156) 1 (0%) 0
0
0
سهامي ذوب آهن اصفهان (ذوب) 4,400 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3818-1399/08/28 (طفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-13750-1399/08/06 (طملي8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-7250-1399/08/06 (طملي8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6775-1399/08/28 (طفلا8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3197-1399/08/28 (ضفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2387-1399/08/28 (طفلا8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-59750-1399/08/06 (ضملي8087) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-11750-1399/08/06 (طملي8064) 1 (0%) 0
0
0
غلتك سازان سپاهان (فسازان) 29,060 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5275-1399/08/28 (طفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-27775-1399/08/28 (طفلا8092) 9,924 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7775-1399/08/28 (ضفلا8074) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-5775-1399/08/28 (ضفلا8070) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-48000-1399/10/16 (طخوز1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4751-1399/08/28 (طفلا8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -10750-1399/08/06 (ضملي8063) 29,304 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-28000-1399/11/05 (طملي1150) 1 (0%) 0
0
0
صنايع فولاد آلياژي يزد (فولاي) 49,433 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-15775-1399/08/28 (طفلا8084) 1 (0%) 0
0
0
ح.لوله‌وتجهيزات‌ سديد (فسديدح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8250-1399/08/06 (طملي8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-12750-1399/08/06 (طملي8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-14775-1399/08/28 (ضفلا8083) 890 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-17750-1399/08/06 (طملي8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيار ف. تبعي خاورميانه970904 (ميدكوتبعي9709) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3507-1399/08/28 (ضفلا8060) 7,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -11750-1399/08/06 (ضملي8064) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-37750-1399/08/06 (طملي8081) 1 (0%) 0
0
0
آلومراد (فمراد) 136,030 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -18750-1399/08/06 (ضملي8071) 10,700 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-6275-1399/08/28 (طفلا8071) 1 (0%) 0
0
0
آلومتك‌ (فالوم) 33,797 (0%) 0
0
0
ح. فولاد افزا سپاهان (فافزاح) 3,300 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-6750-1399/08/06 (طملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-32000-1399/10/16 (طخوز1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-8775-1399/08/28 (ضفلا8076) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-5275-1399/08/28 (ضفلا8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-29775-1399/08/28 (ضفلا8093) 20 (0%) 0
0
0
لوله‌وتجهيزات‌ سديد - ورشكسته (فسديد) 114,488 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2636-1399/08/28 (طفلا8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-39750-1399/08/06 (ضملي8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4751-1399/08/28 (ضفلا8068) 7,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-37750-1399/08/06 (ضملي8081) 8 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8275-1399/08/28 (طفلا8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -23750-1399/08/06 (ضملي8074) 13,510 (0%) 0
0
0
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه (ميدكو) 22,696 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-55750-1399/08/06 (طملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف موازي ورق گرم فولاد (عفولاد3) 850,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-5775-1399/08/28 (طفلا8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-28000-1399/10/16 (ضخوز1013) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-9775-1399/08/28 (ضفلا8078) 3,350 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3507-1399/08/28 (طفلا8060) 2 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كاوه-25477-99/11/18 (هكاوه911) 4,974 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-24000-1399/11/05 (طملي1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2760-1399/08/28 (ضفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -25750-1399/08/06 (ضملي8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2014-1399/08/28 (طفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
فولاد زرند (زرند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-21775-1399/08/28 (طفلا8089) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-40000-1399/11/05 (طملي1153) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2014-1399/08/28 (ضفلا8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9250-1399/08/06 (ضملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9750-1399/08/06 (طملي8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7750-1399/08/06 (ضملي8058) 11,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-47750-1399/08/06 (ضملي8084) 1 (0%) 0
0
0
معدني كيمياي زنجان گستران (كيميا) 23,431 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-8775-1399/08/28 (طفلا8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -15750-1399/08/06 (ضملي8068) 3,251 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-23750-1399/08/06 (طملي8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-10775-1399/08/28 (طفلا8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-31750-1399/08/06 (طملي8078) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-29750-1399/08/06 (طملي8077) 1 (0%) 0
0
0
فولاد خوزستان (فخوز) 32,510 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-17775-1399/08/28 (ضفلا8086) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-51750-1399/08/06 (طملي8085) 1 (0%) 0
0
0
ذوب روي اصفهان (فروي) 46,429 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-40000-1399/10/16 (طخوز1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2138-1399/08/28 (طفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -16750-1399/08/06 (ضملي8069) 2,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-23775-1399/08/28 (ضفلا8090) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-28000-1399/10/16 (طخوز1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4129-1399/08/28 (طفلا8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-9275-1399/08/28 (ضفلا8077) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-7775-1399/08/28 (طفلا8074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-33750-1399/08/06 (طملي8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -8750-1399/08/06 (ضملي8060) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-1889-1399/08/28 (طفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-28000-1399/11/05 (ضملي1150) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -21750-1399/08/06 (ضملي8073) 3 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-56000-1399/10/16 (ضخوز1018) 1 (0%) 0
0
0
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ (فملي) 20,760 (0%) 0
0
0
ماداكتو استيل كرد (فماك) 29,880 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2264-1399/08/28 (ضفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -17750-1399/08/06 (ضملي8070) 1,270 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-6775-1399/08/28 (ضفلا8072) 7,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-36000-1399/10/16 (ضخوز1015) 11,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-18000-1399/11/05 (طملي1156) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ذوب991224 (ذوب تبعي9912) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-11775-1399/08/28 (ضفلا8080) 1,050 (0%) 0
0
0
فولاد سيرجان ايرانيان (سيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد آلياژي ايران (فولاژ) 24,030 (0%) 0
0
0
فولاد اميركبيركاشان (فجر) 53,190 (0%) 0
0
0
گروه ‌صنعتي‌سديد (وسديد) 26,117 (0%) 0
0
0
مجتمع آلومينيوم جنوب (آلومينيوم جنوب) 1,000 (0%) 0
0
0
فولاد زرند ايرانيان (زيسكو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5750-1399/08/06 (طملي8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-11775-1399/08/28 (طفلا8080) 1 (0%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد مباركه (عفولاد2) 568,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-17775-1399/08/28 (طفلا8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-6275-1399/08/28 (ضفلا8071) 5,000 (0%) 0
0
0
توليدي فولاد سپيد فراب كوير (كوير) 14,010 (0%) 0
0
0
زرين معدن آسيا (فزرين) 18,857 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-29775-1399/08/28 (طفلا8093) 1 (0%) 0
0
0
نورد و لوله اهواز (فاهواز) 19,811 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-7750-1399/08/06 (طملي8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-3197-1399/08/28 (طفلا8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6750-1399/08/06 (ضملي8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-6250-1399/08/06 (طملي8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-56000-1399/10/16 (طخوز1018) 1 (0%) 0
0
0
فولاد مباركه اصفهان (فولاد) 12,440 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-20000-1399/11/05 (ضملي1148) 3,800 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-32000-1399/11/05 (طملي1151) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ (وتوكا) 9,790 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4440-1399/08/28 (ضفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
مجتمع صنعتي اسفراين (اسفراين) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-12775-1399/08/28 (ضفلا8081) 811 (0%) 0
0
0
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله) 21,850 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-36000-1399/10/16 (طخوز1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-18775-1399/08/28 (ضفلا8087) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف تبعي ذوب آهن اصفهان (طذوب310) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-48000-1399/11/05 (ضملي1154) 780 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-16750-1399/08/06 (طملي8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -19750-1399/08/06 (ضملي8072) 305 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -9750-1399/08/06 (ضملي8062) 9,850 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-4129-1399/08/28 (ضفلا8066) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -13750-1399/08/06 (ضملي8066) 5,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-27775-1399/08/28 (ضفلا8092) 501 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -27750-1399/08/06 (ضملي8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-20000-1399/11/05 (طملي1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-19775-1399/08/28 (ضفلا8088) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-15750-1399/08/06 (طملي8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2760-1399/08/28 (طفلا8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -6250-1399/08/06 (ضملي8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-21775-1399/08/28 (ضفلا8089) 39 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-32000-1399/11/05 (ضملي1151) 4,150 (0%) 0
0
0
اوراق سلف شمش فولاد كاوه كيش (عكاوه2) 4,029,069 (0%) 0
0
0
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب) 125,480 (0%) 0
0
0
فروسيليس‌ ايران‌ (فروس) 5,070 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -14750-1399/08/06 (ضملي8067) 4,498 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -4750-1399/08/06 (ضملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-9250-1399/08/06 (طملي8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-1889-1399/08/28 (ضفلا8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-40000-1399/10/16 (ضخوز1016) 8,200 (0%) 0
0
0
نوردوقطعات‌ فولادي‌ (فنورد) 147,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -12750-1399/08/06 (ضملي8065) 6,260 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-10750-1399/08/06 (طملي8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-32000-1399/10/16 (ضخوز1014) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-19750-1399/08/06 (طملي8072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-27750-1399/08/06 (طملي8076) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2387-1399/08/28 (ضفلا8054) 14,500 (0%) 0
0
0
نورد آلومينيوم‌ (فنوال) 33,770 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-2264-1399/08/28 (طفلا8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-4440-1399/08/28 (طفلا8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-13775-1399/08/28 (طفلا8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-5250-1399/08/06 (طملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت كوير-16000-99/10/02 (هكوير910) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-12775-1399/08/28 (طفلا8081) 1 (0%) 0
0
0
فولاد سيرجان (سيرجان) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت آهن و فولاد ارفع (ارفع) 11,800 (0%) 0
0
0
صنايع تجهيزات نفت (فنفت) 14,304 (0%) 0
0
0
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان (عفولاد4) 884,225 (0%) 0
0
0
آتي ش فلزات اساسي-1399/12/13 (جفلز912) 906,313 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-48000-1399/11/05 (طملي1154) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5750-1399/08/06 (ضملي8054) 13,500 (0%) 0
0
0
فولاد كاوه جنوب كيش (كاوه) 18,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2513-1399/08/28 (ضفلا8055) 17,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-16775-1399/08/28 (ضفلا8085) 199 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-21750-1399/08/06 (طملي8073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-24000-1399/11/05 (ضملي1149) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-13775-1399/08/28 (ضفلا8082) 450 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-35750-1399/08/06 (طملي8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-64000-1399/10/16 (طخوز1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-55750-1399/08/06 (ضملي8086) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-25775-1399/08/28 (ضفلا8091) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-36000-1399/11/05 (طملي1152) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-3818-1399/08/28 (ضفلا8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فخوز-64000-1399/10/16 (ضخوز1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-25750-1399/08/06 (طملي8075) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9775-1399/08/28 (طفلا8078) 1 (0%) 0
0
0
آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) 19,000 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-4750-1399/08/06 (طملي8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-39750-1399/08/06 (طملي8082) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-8750-1399/08/06 (طملي8060) 1 (0%) 0
0
0
فولاد افزا سپاهان (فافزا) 46,371 (0%) 0
0
0
اختيارف فولاد-9275-1399/08/28 (طفلا8077) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-43750-1399/08/06 (طملي8083) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-59750-1399/08/06 (طملي8087) 1 (0%) 0
0
0
فولاد كاويان (فوكا) 20,430 (0%) 0
0
0
ح.آلومتك‌ (فالومح) 932 (0%) 0
0
0
كالسيمين‌ (فاسمين) 15,940 (0%) 0
0
0
مس‌ شهيدباهنر (فباهنر) 49,280 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-43750-1399/08/06 (ضملي8083) 900 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-35750-1399/08/06 (ضملي8080) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -5250-1399/08/06 (ضملي8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-2138-1399/08/28 (ضفلا8064) 1 (0%) 0
0
0
صنعت روي زنگان (زنگان) 153,257 (0%) 0
0
0
پارس متال (پارس متال ) 1,000 (0%) 0
0
0
سپنتا (فپنتا) 359,320 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-51750-1399/08/06 (ضملي8085) 1 (0%) 0
0
0
ح . ماداكتو استيل كرد (فماكح) 2,301 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي -7250-1399/08/06 (ضملي8057) 12,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ فملي-33750-1399/08/06 (ضملي8079) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-7275-1399/08/28 (ضفلا8073) 9,500 (0%) 0
0
0
فولاد هرمزگان جنوب (هرمز) 10,726 (0%) 0
0
0
اختيارخ فولاد-8275-1399/08/28 (ضفلا8075) 5,500 (0%) 0
0
0
اختيارف فخوز-72000-1399/10/16 (طخوز1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف فملي-14750-1399/08/06 (طملي8067) 1 (0%) 0
0
0


چکیده
شرکت فولاد مبارکه اصفهان , بزرگترین تولید کننده محصولات فولادی تخت (کلاف و ورق) و انواع ورقهای پوشش دار (قلع اندود , گالوانیزه و رنگی ) در خاور میانه می باشد; که در زمینی به مساحت  35 کيلومتر مربع ( 17 کيلومتر مربع سالن توليد ) در نزدیکی شهر مبارکه  در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. شرکت فولاد مبارکه , بعنوان یکی از شرکتهای صدر اصل 44 در تاریخ 12/7/1385 در بورس پذیرفته  و در تاریخ 20/12/1385 , با بزرگترین عرضه در تاریخ بورس کشور , فرآیند خصوصی سازی این شرکت آغاز گردید.

تلفن شرکت: 36683651 (031)
نمابر شرکت: 36682843(031)
آدرس شرکت: ایران - اصفهان - میدان آزادی ابتدای خيابان سعادت آباد، دفتر شرکت فولاد مبارکه
مدیر عامل: آقای بهرام سبحانی
شرکت فولاد مبارکه اصفهان , بزرگترین تولید کننده محصولات فولادی تخت (کلاف و ورق) و انواع ورقهای پوشش دار (قلع اندود , گالوانیزه و رنگی ) در خاور میانه می باشد; که در زمینی به مساحت 35 کيلومتر مربع ( 17 کيلومتر مربع سالن توليد ) در نزدیکی شهر مبارکه در 65 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است. شرکت فولاد مبارکه , بعنوان یکی از شرکتهای صدر اصل 44 در تاریخ 12/7/1385 در بورس پذیرفته و در تاریخ 20/12/1385 , با بزرگترین عرضه در تاریخ بورس کشور , فرآیند خصوصی سازی این شرکت آغاز گردید.
پست الکترونیک امور سهام: saham@msc.ir
مدیر مالی: آقای امیر حسین نادری
مدیر سهام: آقای مرتضی شبانی
مدیر روابط عمومی: آقای محمد ناظمی
نمابر امور سهام: 52733922-031
تلفن شرکت: 031-52733651
تلفن امور سهام: (031)52733933-5
وب سایت امور سهام: http://www.msc.ir
وب سایت شرکت: http://www.msc.ir
تلفن امور سهام: 52733838-031