PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 ( جكانه912 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 20:01:21
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 443,229 قیمت دیروز 443,229 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 443,229 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 465,390
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 421,068
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 44 تعداد سهام 100
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 18,550 (4.98%) 10151
104.803M
1,944.093B
باما (كاما) 180,030 (0.58%) 8675
6.437M
1,193.103B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 13,320 (3.10%) 3661
32.191M
433.586B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 49,720 (4.98%) 2567
5.778M
285.469B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 40,580 (3.84%) 2512
3.470M
146.547B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 25,070 (4.98%) 2445
18.470M
463.041B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 35,130 (4.02%) 2046
2.063M
74.291B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 20,630 (4.99%) 1681
11.692M
241.208B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 49,351 (5.00%) 996
5.433M
268.100B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 86,000 (0.01%) 485
298,100
25.994B
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1 (0%) 110
1.443M
1.443M
معدني‌ دماوند (كدما) 137,810 (5.00%) 96
184,436
25.417B
اختيارخ كچاد-23300-1399/07/07 (ضچاد7024) 700 (8.26%) 66
1,352
974.877M
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 72,914 (3.00%) 45
115,589
8.428B
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,000,000 (2.89%) 28
2,382
2.395B
اختيارخ كچاد-17300-1399/07/07 (ضچاد7020) 4,121 (11.85%) 11
124
530.547M
اختيارخ كچاد-26000-1399/07/07 (ضچاد7025) 160 (10.61%) 6
17
2.800M
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,675,403 (1.13%) 6
43
288.911M
اختيارخ كچاد-15300-1399/07/07 (ضچاد7018) 5,500 (16.73%) 5
24
38.200M
اختيارخ كچاد-10300-1399/07/07 (ضچاد7013) 11,500 (13.74%) 4
11
120.300M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 14,000 (0.72%) 4
24
336.000M
اختيارخ كچاد-21300-1399/07/07 (ضچاد7023) 1,500 (424.48%) 3
6
5.600M
اختيارخ كگل-18100-1399/08/21 (ضگل8062) 9,500 (14.11%) 3
12
113.000M
اختيارخ كگل-17100-1399/08/21 (ضگل8061) 8,900 (9.88%) 2
10
89.000M
اختيارخ كچاد-12300-1399/07/07 (ضچاد7015) 9,000 (38.46%) 2
6
54.000M
اختيارخ كگل-25100-1399/08/21 (ضگل8066) 5,100 (30.84%) 2
26
131.501M
اختيارخ كچاد-13300-1399/07/07 (ضچاد7016) 8,000 (33.33%) 1
10
80.000M
اختيارخ كگل-11100-1399/08/21 (ضگل8055) 15,000 (28.76%) 1
1
15.000M
اختيارخ كگل-13100-1399/08/21 (ضگل8057) 9,600 (4.35%) 1
2
19.200M
اختيارخ كگل-14100-1399/08/21 (ضگل8058) 10,500 (4.53%) 0
0
0
اختيارخ كگل-15100-1399/08/21 (ضگل8059) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16100-1399/08/21 (ضگل8060) 11,155 (0.01%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12100-1399/08/21 (ضگل8056) 10,500 (0.10%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-7600-1399/08/21 (ضگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8100-1399/08/21 (ضگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-8600-1399/08/21 (ضگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-9100-1399/08/21 (ضگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10100-1399/08/21 (ضگل8054) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-19100-1399/08/21 (ضگل8063) 9,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-21100-1399/08/21 (ضگل8064) 3,600 (2.13%) 0
0
0
اختيارخ كگل-23100-1399/08/21 (ضگل8065) 5,700 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,084,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-14300-1399/07/07 (ضچاد7017) 4,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-11300-1399/07/07 (ضچاد7014) 6,999 (1.24%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-16300-1399/07/07 (ضچاد7019) 8,001 (5.88%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18300-1399/07/07 (ضچاد7021) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-19300-1399/07/07 (ضچاد7022) 5,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/07/07 (ضچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-30000-1399/07/07 (ضچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-32000-1399/07/07 (ضچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-34000-1399/07/07 (ضچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 1,014,421 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 443,229 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-9300-1399/07/07 (ضچاد7012) 9,000 (1.10%) 0
0
0
اختيارخ كگل-26000-1399/08/21 (ضگل8067) 3,700 (3.73%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/08/21 (ضگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-30000-1399/08/21 (ضگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/08/21 (ضگل8070) 6,800 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7000-99/07/22 (ضمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-7500-99/07/22 (ضمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8000-99/07/22 (ضمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-8500-99/07/22 (ضمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9000-99/07/22 (ضمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-9500-99/07/22 (ضمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-10000-99/07/22 (ضمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-11000-99/07/22 (ضمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-12000-99/07/22 (ضمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-13000-99/07/22 (ضمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-14000-99/07/22 (ضمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-15000-99/07/22 (ضمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ومعادن-16000-99/07/22 (ضمعا7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-9300-1399/07/07 (طچاد7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10300-1399/07/07 (طچاد7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-11300-1399/07/07 (طچاد7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12300-1399/07/07 (طچاد7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-13300-1399/07/07 (طچاد7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14300-1399/07/07 (طچاد7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-15300-1399/07/07 (طچاد7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16300-1399/07/07 (طچاد7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-17300-1399/07/07 (طچاد7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18300-1399/07/07 (طچاد7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-19300-1399/07/07 (طچاد7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-21300-1399/07/07 (طچاد7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-23300-1399/07/07 (طچاد7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-26000-1399/07/07 (طچاد7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/07/07 (طچاد7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-30000-1399/07/07 (طچاد7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-32000-1399/07/07 (طچاد7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-34000-1399/07/07 (طچاد7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-7600-1399/08/21 (طگل8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8100-1399/08/21 (طگل8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-8600-1399/08/21 (طگل8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-9100-1399/08/21 (طگل8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10100-1399/08/21 (طگل8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-11100-1399/08/21 (طگل8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12100-1399/08/21 (طگل8056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-13100-1399/08/21 (طگل8057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14100-1399/08/21 (طگل8058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-15100-1399/08/21 (طگل8059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16100-1399/08/21 (طگل8060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-17100-1399/08/21 (طگل8061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18100-1399/08/21 (طگل8062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-19100-1399/08/21 (طگل8063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-21100-1399/08/21 (طگل8064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-23100-1399/08/21 (طگل8065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-25100-1399/08/21 (طگل8066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-26000-1399/08/21 (طگل8067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/08/21 (طگل8068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-30000-1399/08/21 (طگل8069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/08/21 (طگل8070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7000-1399/07/22 (طمعا7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-7500-1399/07/22 (طمعا7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8000-1399/07/22 (طمعا7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-8500-1399/07/22 (طمعا7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9000-1399/07/22 (طمعا7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-9500-1399/07/22 (طمعا7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-10000-99/07/22 (طمعا7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-11000-99/07/22 (طمعا7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-12000-99/07/22 (طمعا7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-13000-99/07/22 (طمعا7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-14000-99/07/22 (طمعا7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-15000-99/07/22 (طمعا7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ومعادن-16000-99/07/22 (طمعا7022) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده