PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 ( جكانه912 ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار آتی 10:37:51
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 394,419 قیمت دیروز 394,419 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 394,419 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 414,139
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 374,699
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 39 تعداد سهام 100
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن) 14,880 (1.98%) 4401
20.441M
306.948B
معدني و صنعتي گل گهر (كگل) 20,090 (1.81%) 2344
5.826M
117.720B
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي) 34,500 (0.83%) 2249
6.696M
233.670B
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد) 21,200 (1.00%) 2247
8.500M
179.003B
معادن‌ بافق‌ (كبافق) 42,740 (4.99%) 1742
2.573M
109.620B
سرمايه گذاري صدرتامين (تاصيكو) 11,400 (0.62%) 938
5.274M
59.526B
توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور) 47,120 (0.02%) 474
479,040
22.270B
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) 102,000 (4.24%) 446
226,036
22.753B
مجتمع معادن مس تكنار (تكنار) 101,670 (3.00%) 348
286,334
28.958B
معدني‌ دماوند (كدما) 266,200 (5.00%) 205
208,843
55.594B
سنگ آهن گهرزمين (كگهر) 44,866 (5.00%) 52
66,882
3.001B
اختيارخ كچاد-16000-1399/10/02 (ضچاد1015) 5,603 (0.32%) 12
94
492.525M
صكوك اجاره معادن412-6ماهه21% (صمعاد412) 980,100 (0%) 6
51,015
50.000B
اختيارخ كچاد-20000-1399/10/02 (ضچاد1017) 2,850 (8.08%) 5
22
62.695M
اختيارخ كچاد-24000-1399/10/02 (ضچاد1018) 600 (40.00%) 1
2
1.200M
اختيارخ كچاد-12000-1399/10/02 (ضچاد1013) 9,300 (1.61%) 1
20
186.000M
اختيارخ كچاد-14000-1399/10/02 (ضچاد1014) 7,400 (0.56%) 1
20
148.000M
ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17% (صگل1411) 956,000 (0%) 1
9
8.604M
اختيارخ كچاد-10000-1399/10/02 (ضچاد1012) 4,099 (64.44%) 1
2
8.198M
اختيارخ كگل-24000-1399/11/21 (ضگل1145) 2,500 (6.38%) 0
0
0
اختيارف كگل-28000-1399/11/21 (طگل1146) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-12000-1399/11/21 (طگل1150) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر309-3ماهه20% (صگل309) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-16000-1399/11/21 (طگل1142) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-14000-1399/11/21 (ضگل1141) 7,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-16000-1399/11/21 (ضگل1142) 6,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-12000-1399/11/21 (ضگل1150) 8,000 (0.50%) 0
0
0
اختيارف كچاد-14000-1399/10/02 (طچاد1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-10000-1399/10/02 (طچاد1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-20000-1399/11/21 (ضگل1144) 2,550 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد2 (عسناسنگ2) 7,529,215 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-32000-1399/11/21 (ضگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-28000-1399/11/21 (ضگل1146) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره معادن212-6ماهه21% (صمعاد212) 1,001,006 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-36000-1399/11/21 (ضگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تاصيكو13500-00/02/20 (هصيكو402) 2,778 (0%) 0
0
0
فرآوري معدني اپال كاني پارس (اپال) 1,000 (0%) 0
0
0
آلوميناي ايران (آلومينا) 10,000 (0%) 0
0
0
باما (كاما) 18,720 (1.13%) 0
0
0
اختيارف كگل-36000-1399/11/21 (طگل1148) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-18000-1399/10/02 (طچاد1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-18000-1399/10/02 (ضچاد1016) 3,820 (0.44%) 0
0
0
اختيارف كگل-32000-1399/11/21 (طگل1147) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ كگل-18000-1399/11/21 (ضگل1143) 5,500 (0%) 0
0
0
سنگ آهن شرق ايران (سنگ آهن شرق) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ كچاد-28000-1399/10/02 (ضچاد1019) 101 (225.81%) 0
0
0
اختيارخ كگل-10000-1399/11/21 (ضگل1149) 10,500 (0%) 0
0
0
ح. مجتمع معادن مس تكنار (تكنارح) 5,170 (0%) 0
0
0
سنگ آهن مرکزي (سنگ آهن) 10,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-20000-1399/11/21 (طگل1144) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-14000-1399/11/21 (طگل1141) 2,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره گل گهر039-3ماهه20% (صگل039) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-24000-1399/10/02 (طچاد1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-16000-1399/10/02 (طچاد1015) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش كانه هاي فلزي-1399/12/05 (جكانه912) 394,419 (0%) 0
0
0
سلف كنستانتره سنگ آهن سناباد (عسناسنگ) 6,860,520 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-28000-1399/10/02 (طچاد1019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت معادن-19080-99/11/19 (همعاد911) 1,007 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-18000-1399/11/21 (طگل1143) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-12000-1399/10/02 (طچاد1013) 1 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي و معدني امير (وامير) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-24000-1399/11/21 (طگل1145) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كگل-10000-1399/11/21 (طگل1149) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف كچاد-20000-1399/10/02 (طچاد1017) 1 (0%) 0
0
0
ص اجاره گل گهر 411- 3 ماهه 17% (صگل411) 1,009,999 (0%) 0
0
0
صكوك ساخت توسعه ملي3 ماهه 23% (صملي9709) 1,000,000 (0.01%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده