PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك آينده
بانك آينده ( وآيند ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 19:16:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 19,962 قیمت دیروز 19,962 تعداد معاملات 0 EPS -5051
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -4.0
قیمت آخرین معامله 20,628 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 20,361
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 5,009,519 حداقل قیمت مجاز 19,563
تاریخ آخرین معامله 1399/10/14 - 13:29:33   ارزش بازار (م ر) 319,392,000 تعداد سهام 16,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
9 76,511 20,628 20,636 4,503 2
1 5,000 20,563 21,048 1,343 1
1 5,000 20,562 21,478 6,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/10/14 19,962 19,820 20,628 14,869
129.055M
2,576.160B
1399/10/13 20,224 20,224 20,224 797
14.703M
297.363B
1399/10/10 20,636 20,636 20,636 526
7.854M
162.067B
1399/10/9 21,057 20,726 20,726 776
2.776M
57.525B
1399/10/8 21,589 21,257 21,257 405
1.053M
22.389B
1399/10/7 21,690 21,347 21,347 451
948,495
20.248B
1399/10/6 21,782 21,782 21,782 1,008
5.198M
113.214B
1399/10/3 22,226 21,876 22,760 10,049
42.608M
947.000B
1399/10/2 22,322 22,230 22,879 22,040
145.898M
3,256.696B
1399/10/1 23,156 23,156 23,156 503
4.929M
114.131B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 2,520 (1.95%) 10176
393.658M
993.946B
بانك ملت (وبملت) 3,570 (1.92%) 4961
108.560M
389.588B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,300 (1.71%) 2966
100.640M
231.965B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,840 (1.29%) 2687
88.703M
339.080B
پست بانك ايران (وپست) 17,180 (5.98%) 2307
26.413M
447.006B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,910 (0.08%) 2003
39.687M
472.254B
بانك سامان (سامان) 10,199 (0.84%) 1817
21.327M
215.820B
بانك دي (دي) 21,077 (2.00%) 501
879,349
18.534B
اعتباري ملل (وملل) 13,437 (2.00%) 484
4.740M
63.835B
بانك سينا (وسينا) 3,220 (1.83%) 448
5.545M
17.871B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,210 (1.83%) 402
34.057M
109.322B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,740 (0.46%) 286
1.959M
16.946B
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 304 (5.30%) 152
7,827
2.344B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 501 (10.54%) 57
3,891
1.952B
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 520 (17.46%) 54
2,770
1.547B
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 850 (10.34%) 40
1,366
1.386B
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 840 (16.00%) 25
679
601.804M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 424 (13.65%) 24
490
220.389M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,460 (1.99%) 22
263,444
648.072M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 199 (1.49%) 14
513
103.034M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 270 (8.16%) 13
440
119.151M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 660 (17.50%) 11
70
46.969M
بانك گردشگري (وگردش) 17,405 (2.00%) 10
35,038
609.836M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 235 (21.40%) 9
227
52.640M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 660 (5.58%) 9
155
101.151M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 150 (25.37%) 5
91
13.660M
بانك ايران زمين (وزمين) 13,773 (2.00%) 5
39,397
542.615M
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 200 (0.50%) 4
124
25.626M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 44 (80.53%) 4
35
2.035M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 770 (22.77%) 4
136
105.127M
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 144 (51.84%) 2
14
2.029M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,220 (0.74%) 1
2
2.440M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 155 (6.06%) 1
1
155,000
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 188 (6.00%) 1
1
188,000
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 6,013 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,049 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 33 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 70 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 44 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,141 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,390 (1.18%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 130 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 91 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 331 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا-سهامي خاص- 800,000,000 5.000
شركت مديريت سرمايه آساي دانا-سهامي خاص- 800,000,000 5.000
شركت توسعه سرمايه پارميس-بامسئوليت محدود- 800,000,000 5.000
شركت بيمه رازي-سهامي عام- 799,999,999 4.990
شركت بازآفرين ابهرنيكو-سهامي خاص- 691,000,000 4.310
شخص حقیقی 685,000,000 4.280
شركت توسعه كسب وكارباتيس-سهامي خاص- 564,300,000 3.520
شركت راه سازان تلاش معدن-بامسئوليت محدود- 499,500,999 3.120
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
موسسه بنيادخيريه نيكوكاري تات 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 395,000,000 2.460
شخص حقیقی 395,000,000 2.460
شركت زينت تجارت آريا-سهامي خاص- 366,050,000 2.280
شركت پارس سرمايه تابا-سهامي خاص- 356,738,217 2.220
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شركت توليدي وصنعتي مهرآوران آتيه البرز-سهامي خ 318,578,571 1.990
شخص حقیقی 318,262,512 1.980
شخص حقیقی 285,000,000 1.780
شخص حقیقی 262,500,000 1.640
شركت تامين وتوسعه آتيه كاركنان بانك تات-سهامي خ 261,570,377 1.630
شخص حقیقی 200,000,000 1.250
شركت تجارت كالاي دناكيش-سهامي خاص- 185,528,216 1.150

چکیده

مدیر عامل: دکترداود خواجوند عابدینی
تلفن امور سهام: 02185930