PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك آينده
بانك آينده ( وآيند ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار پایه فرابورس 11:17:49
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 2,114 قیمت دیروز 2,073 تعداد معاملات 483 EPS 106
41     (%1.98) بیشترین قیمت 2,114 ارزش 23,861,698,896 P/E 19.9
قیمت پایانی 2,114 کمترین قیمت 2,114 حجم 11,287,464 حداکثر قیمت مجاز 2,114
41     (%1.98) اولین قیمت 2,114 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 2,032
تاریخ آخرین معامله 1398/10/29 - 10:56:30   ارزش بازار (م ر) 33,824,000 تعداد سهام 16,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1991 91,918,567 2,114 0 0 0
2 4,502 2,113 0 0 0
2 52,500 2,100 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/10/28 2,073 2,073 2,073 982
22.755M
47.172B
1398/10/25 2,033 2,033 2,033 1,425
33.238M
67.574B
1398/10/24 1,994 1,994 1,994 1,857
43.325M
86.389B
1398/10/23 1,918 1,890 1,931 699
8.729M
16.741B
1398/10/22 1,894 1,861 1,897 1,957
31.169M
59.030B
1398/10/21 1,860 1,820 1,878 1,235
25.625M
47.650B
1398/10/18 1,842 1,842 1,842 76
413,660
761.962M
1398/10/17 1,879 1,828 1,902 1,776
25.220M
47.397B
1398/10/15 1,865 1,851 1,865 4,168
90.166M
168.159B
1398/10/14 1,829 1,800 1,836 2,353
46.932M
85.859B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 520 (1.76%) 21098
681.922M
354.711B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,717 (5.00%) 11195
198.301M
722.886B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 629 (0.80%) 5407
159.135M
100.327B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,316 (4.97%) 5187
97.525M
318.845B
بانك ملت (وبملت) 6,856 (0.06%) 4605
51.220M
351.272B
بانك دي (دي) 3,791 (1.34%) 4177
39.761M
147.931B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,762 (0.88%) 4160
61.146M
169.728B
اعتباري ملل (وملل) 3,972 (5.00%) 2705
38.840M
152.200B
بانك گردشگري (وگردش) 2,373 (1.98%) 1510
27.275M
64.297B
پست بانك ايران (وپست) 5,736 (2.27%) 1339
8.234M
47.143B
بانك سينا (وسينا) 3,402 (3.74%) 1104
17.930M
61.397B
بانك سامان (سامان) 3,736 (2.96%) 1077
9.052M
33.919B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,359 (1.99%) 513
10.205M
24.073B
بانك شهر (وشهر) 1,961 (3.98%) 501
11.490M
22.533B
بانك آينده (وآيند) 2,114 (1.98%) 483
11.287M
23.862B
بانك سرمايه (سمايه) 1,636 (2.96%) 409
5.056M
8.231B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,575 (2.14%) 287
2.011M
7.110B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,953 (0%) 234
1.697M
8.332B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 48 (37.14%) 81
7,103
295.447M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,197 (0.97%) 46
481,206
1.057B
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 98 (32.43%) 21
1,094
98.356M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 141 (15.57%) 20
996
143.176M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 235 (6.82%) 19
451
100.699M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,254 (4.93%) 7
13
205.030M
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 290 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,505 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 2,409 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,477 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 699 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت بيمه رازي-سهامي عام- 800,000,000 5.000
شركت توسعه سرمايه پارميس-بامسئوليت محدود- 800,000,000 5.000
شخص حقیقی 800,000,000 5.000
شركت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا-سهامي خاص- 790,670,105 4.940
شركت مديريت سرمايه آساي دانا-سهامي خاص- 784,346,461 4.900
شركت بازآفرين ابهرنيكو-سهامي خاص- 691,000,000 4.310
شركت توليدي وصنعتي مهرآوران آتيه البرز-سهامي خ 593,278,000 3.700
شركت توسعه كسب وكارباتيس-سهامي خاص- 564,300,000 3.520
شركت راه سازان تلاش معدن-بامسئوليت محدود- 499,501,000 3.120
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شركت زينت تجارت آريا-سهامي خاص- 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
موسسه بنيادخيريه نيكوكاري تات 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 395,000,000 2.460
شخص حقیقی 395,000,000 2.460
شركت تامين آتيه كاركنان بانك آينده-سهامي خاص- 370,970,056 2.310
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 318,262,512 1.980
شخص حقیقی 315,000,000 1.960
شخص حقیقی 285,000,000 1.780
شخص حقیقی 280,002,000 1.750
شخص حقیقی 262,500,000 1.640
شركت تامين وتوسعه آتيه كاركنان بانك تات-سهامي خ 261,570,377 1.630
شخص حقیقی 250,000,000 1.560
شركت آلوم گستر-سهامي خاص- 248,304,372 1.550
شخص حقیقی 223,000,000 1.390
شخص حقیقی 200,000,000 1.250
شركت صنايع توليدي نماكاران هزاره سوم-سهامي خاص 160,000,000 1.000
شركت نوآوران پنجره توران-سهامي خاص- 160,000,000 1.000

چکیده