PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك آينده
بانك آينده ( وآيند ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 23:59:52
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 10,083 قیمت دیروز 10,083 تعداد معاملات 0 EPS -15245
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E -0.7
قیمت آخرین معامله 9,971 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 10,280
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 6,400,000 حداقل قیمت مجاز 9,890
تاریخ آخرین معامله 1400/6/27 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 161,328,000 تعداد سهام 16,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,500 9,760 10,470 1,000 2
0 0 0 10,480 10,000 1
0 0 0 10,800 18,808 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/27 10,083 9,810 10,555 3,312
17.768M
179.161B
1400/6/24 10,166 10,072 10,491 5,652
39.677M
403.348B
1400/6/23 10,491 10,406 11,000 4,505
34.785M
364.919B
1400/6/22 10,839 10,835 11,061 2,615
21.736M
235.592B
1400/6/21 11,286 11,099 11,558 908
4.514M
50.427B
1400/6/20 11,561 11,519 11,757 6,144
69.464M
803.045B
1400/6/17 11,998 11,761 12,700 6,015
35.701M
428.342B
1400/6/16 12,251 12,000 12,254 1,132
13.969M
171.139B
1400/6/1 11,783 11,281 12,221 9,684
95.203M
1,121.759B
1400/5/31 11,751 11,416 11,872 7,557
74.041M
870.088B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 3,890 (0.73%) 4592
140.559M
542.694B
بانك تجارت (وتجارت) 2,137 (0.56%) 4069
116.717M
248.585B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,138 (0.60%) 4004
125.983M
269.932B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,967 (0.96%) 1814
47.973M
94.605B
بانك سامان (سامان) 3,657 (2.99%) 1688
86.964M
317.635B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,795 (1.15%) 1258
25.751M
98.033B
بانك سينا (وسينا) 2,378 (2.86%) 934
25.982M
61.795B
پست بانك ايران (وپست) 4,020 (1.52%) 696
11.609M
46.888B
اعتباري ملل (وملل) 7,610 (3.91%) 544
3.745M
28.872B
بانك سرمايه (سمايه) 3,766 (2.99%) 396
5.457M
20.561B
بانك شهر (وشهر) 4,555 (2.38%) 381
3.918M
17.804B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 8,970 (0.11%) 348
8.163M
73.149B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,730 (4.02%) 304
8.166M
48.795B
بانك گردشگري (وگردش) 10,980 (2.92%) 188
2.791M
30.665B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,300 (1.23%) 91
5.105M
16.999B
بانك ايران زمين (وزمين) 9,510 (1.96%) 74
406,392
3.877B
اختيارخ وبملت-4000-1401/03/18 (ضملت3013) 69 (68.29%) 31
936
49.188M
اختيارخ وبصادر-2500-1401/03/11 (ضصاد3016) 1 (0%) 21
1,039
1.939M
اختيارخ وتجارت-2000-1401/07/20 (ضجار7050) 514 (22.38%) 9
122
50.720M
اختيارخ وتجارت-2200-1401/07/20 (ضجار7051) 300 (0.33%) 7
139
41.807M
اختيارخ وبملت-2500-1401/03/18 (ضملت3010) 1,350 (1.89%) 6
100
132.500M
اختيارخ وبصادر-2000-1401/03/11 (ضصاد3015) 150 (13.79%) 3
21
3.150M
اختيارخ وبملت-3500-1401/03/18 (ضملت3012) 381 (25.33%) 3
102
38.740M
اختيارخ وبصادر-1800-1401/03/11 (ضصاد3014) 336 (14.68%) 3
103
34.568M
اختيارخ وبملت-4500-1401/03/18 (ضملت3014) 10 (37.50%) 2
104
1.032M
اختيارخ وپارس-1800-1401/07/27 (ضپاس7037) 460 (45,900.00%) 2
200
92.000M
اختيارخ وبملت-4500-1401/08/18 (ضملت8053) 250 (24,900.00%) 1
100
25.000M
اختيارخ وتجارت-1700-1401/07/20 (ضجار7047) 660 (4.35%) 1
6
3.960M
اختيارخ وبصادر-1600-1401/08/11 (ضصاد8040) 860 (3.61%) 1
10
8.600M
اختيارخ وتجارت-1900-1401/07/20 (ضجار7049) 480 (4.00%) 1
2
960,000
اختيارخ وبملت-2000-1401/03/18 (ضملت3009) 1,850 (2.06%) 1
3
5.550M
اختيارخ وتجارت-2400-1401/07/20 (ضجار7052) 270 (1.82%) 1
10
2.700M
اختيارخ وبملت-3000-1401/03/18 (ضملت3011) 920 (7.98%) 1
4
3.680M
اختيارف وپارس-3000-1401/02/28 (طپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1401/07/27 (ضپاس7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/08/18 (طملت8053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1401/07/20 (طجار7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/03/18 (طملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1401/03/18 (ضملت3008) 2,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1401/08/18 (ضملت8050) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/03/11 (ضصاد3017) 75 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/08/18 (طملت8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/03/18 (طملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1401/02/28 (ضپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1401/03/11 (طصاد3011) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1401/08/11 (طصاد8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1401/08/11 (طصاد8043) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيار ف.ت. وگردش-13359-020122 (هوگردش0201) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/02/28 (طپاس2011) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2600-1401/07/20 (ضجار7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1200-1401/02/28 (طپاس2009) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/08/11 (طصاد8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3000-1401/07/27 (ضپاس7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1401/03/11 (طصاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/08/18 (طملت8052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3250-1401/07/27 (طپاس7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1401/07/20 (طجار7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1401/08/11 (ضصاد8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1401/08/11 (طصاد8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1401/07/20 (طجار7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2800-1401/07/20 (ضجار7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1401/07/20 (طجار7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3250-1401/08/11 (طصاد8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1401/07/20 (ضجار7045) 899 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 13,580 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1401/02/28 (طپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1401/07/20 (طجار7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/03/11 (طصاد3014) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/03/18 (طملت3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1401/03/18 (ضملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1401/08/18 (ضملت8052) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/08/18 (طملت8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/02/28 (طپاس2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/08/11 (طصاد8042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3750-1401/08/18 (طملت8051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3250-1401/08/11 (ضصاد8050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/08/18 (ضملت8054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1401/07/27 (ضپاس7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/07/27 (طپاس7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1401/08/18 (طملت8055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/08/11 (طصاد8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1401/03/11 (طصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/03/11 (طصاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1401/07/27 (طپاس7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1200-1401/02/28 (ضپاس2009) 834 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1401/08/11 (طصاد8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1401/07/27 (ضپاس7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1401/08/18 (ضملت8055) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1401/07/27 (طپاس7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1401/07/20 (طجار7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1401/08/11 (ضصاد8042) 680 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1401/03/18 (طملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1401/07/20 (طجار7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1401/02/28 (ضپاس2011) 460 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1401/02/28 (ضپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/07/27 (طپاس7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1401/03/11 (ضصاد3012) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/08/18 (طملت8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1401/07/20 (طجار7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3250-1401/08/18 (ضملت8049) 1,020 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1401/08/11 (ضصاد8046) 249 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3250-1401/08/18 (طملت8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1401/08/11 (طصاد8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1401/08/11 (ضصاد8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2800-1401/08/11 (ضصاد8048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1401/03/11 (ضصاد3011) 950 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1401/07/27 (طپاس7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/02/28 (طپاس2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/03/11 (طصاد3015) 30 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1401/08/11 (ضصاد8045) 370 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1401/08/18 (طملت8046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/03/18 (طملت3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3250-1401/07/27 (ضپاس7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1401/08/11 (طصاد8045) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1401/06/09 (جبانك106) 7,503 (0.21%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1401/07/20 (ضجار7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/07/27 (ضپاس7039) 400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1401/08/18 (ضملت8046) 1,620 (0%) 0
0
0
اختيار خ.ت. وگردش-13415-020129 (ظوگردش0201) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/07/27 (طپاس7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1401/07/27 (ضپاس7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2600-1401/08/11 (ضصاد8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1400-1401/02/28 (طپاس2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1401/02/28 (طپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1401/03/11 (ضصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3750-1401/08/18 (ضملت8051) 720 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1401/08/18 (ضملت8047) 1,440 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1401/07/27 (طپاس7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1401/02/28 (ضپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/08/11 (ضصاد8049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1401/07/27 (ضپاس7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/08/11 (طصاد8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1401/08/11 (ضصاد8044) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1401/08/18 (طملت8047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1401/07/27 (طپاس7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1401/07/20 (طجار7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1401/03/18 (طملت3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1401/07/27 (ضپاس7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/02/28 (ضپاس2013) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1401/07/27 (طپاس7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1401/03/11 (ضصاد3013) 470 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1401/07/20 (ضجار7046) 800 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1401/07/20 (ضجار7048) 639 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/03/18 (ضملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1401/03/18 (طملت3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1401/07/27 (ضپاس7035) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1400-1401/02/28 (ضپاس2010) 627 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1401/02/28 (ضپاس2012) 250 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/03/18 (طملت3011) 50 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1401/03/11 (طصاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1401/07/20 (طجار7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/03/11 (طصاد3017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1401/03/18 (طملت3008) 10 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1401/07/27 (طپاس7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1401/07/20 (طجار7050) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1401/08/18 (ضملت8048) 1,270 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت مديريت سرمايه ارزش آفرين دانا-سهامي خاص- 800,000,000 5.000
شركت مديريت سرمايه آساي دانا-سهامي خاص- 800,000,000 5.000
شركت توسعه سرمايه پارميس-بامسئوليت محدود- 800,000,000 5.000
شركت بيمه رازي-سهامي عام- 799,999,999 4.990
شخص حقیقی 685,000,000 4.280
شركت بازآفرين ابهرنيكو-سهامي خاص- 591,050,000 3.690
شركت توسعه كسب وكارباتيس-سهامي خاص- 564,300,000 3.520
شركت راه سازان تلاش معدن-بامسئوليت محدود- 499,500,999 3.120
موسسه بنيادخيريه نيكوكاري تات 417,200,000 2.600
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 400,000,000 2.500
شخص حقیقی 395,000,000 2.460
شخص حقیقی 394,950,000 2.460
شخص حقیقی 382,850,000 2.390
شركت زينت تجارت آريا-سهامي خاص- 366,050,000 2.280
شركت پارس سرمايه تابا-سهامي خاص- 351,258,217 2.190
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شخص حقیقی 333,000,000 2.080
شركت توليدي وصنعتي مهرآوران آتيه البرز-سهامي خ 318,578,571 1.990
شخص حقیقی 318,262,512 1.980
شخص حقیقی 285,000,000 1.780
شخص حقیقی 262,500,000 1.640
BFMصندوق.س.ا.بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان 228,301,740 1.420
شركت گروه مالي آينده هيوا-سهامي خاص- 218,833,384 1.360
شركت تجارت كالاي دناكيش-سهامي خاص- 185,528,216 1.150

چکیده

مدیر عامل: دکترداود خواجوند عابدینی
تلفن امور سهام: 02185930