PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
كارخانه فارسيت درود
كارخانه فارسيت درود ( سفارود ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار پایه فرابورس 00:04:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,380 قیمت دیروز 7,400 تعداد معاملات 28 EPS -257
20     (%0.27) بیشترین قیمت 7,252 ارزش 1,307,564,608 P/E -28.7
قیمت آخرین معامله 7,252 کمترین قیمت 7,252 حجم 180,304 حداکثر قیمت مجاز 7,548
148     (%2.00) اولین قیمت 7,252 حجم مبنا 1,355,014 حداقل قیمت مجاز 7,252
تاریخ آخرین معامله 1399/5/22 - 12:23:28   ارزش بازار (م ر) 892,684 تعداد سهام 120,960,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 7,252 2,365,146 242
0 0 0 7,257 67,007 10
0 0 0 7,300 21,500 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/5/22 7,380 7,252 7,252 28
180,304
1.308B
1399/5/21 7,400 7,257 7,257 19
41,073
298.067M
1399/5/20 7,405 7,192 7,192 85
383,428
2.758B
1399/5/19 7,491 7,369 7,369 74
248,488
1.831B
1399/5/15 7,519 7,414 7,414 81
408,114
3.026B
1399/5/14 7,565 7,512 7,512 317
871,411
6.546B
1399/5/12 7,665 7,622 7,920 431
1.699M
13.024B
1399/5/11 7,777 7,600 7,788 787
3.410M
26.518B
1399/5/8 7,489 7,452 7,490 379
1.503M
11.258B
1399/5/7 7,344 7,320 7,345 447
2.303M
16.916B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
شيشه‌ همدان‌ (كهمدا) 35,420 (4.98%) 4297
19.406M
657.997B
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌ (كرازي) 20,810 (4.98%) 3587
10.019M
210.673B
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌ (كسرا) 32,100 (4.58%) 2937
7.020M
228.438B
شركت فارسيت اهواز (سفاسي) 12,842 (5.00%) 1760
11.490M
147.294B
شيشه‌ و گاز (كگاز) 30,650 (1.52%) 1353
4.521M
140.257B
پارس‌ سرام‌ (كسرام) 130,950 (5.00%) 924
437,348
57.646B
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر (كاذر) 45,530 (4.99%) 769
1.350M
62.530B
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا) 48,820 (4.98%) 699
822,195
40.307B
بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان) 47,800 (0.84%) 584
430,685
20.952B
فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآور) 15,600 (0.13%) 470
2.314M
35.255B
شيشه‌ قزوين‌ (كقزوي) 13,518 (5.00%) 464
2.314M
31.282B
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌ (كخاك) 152,790 (5.00%) 450
455,365
69.537B
توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا (كتوكا) 189,200 (5.00%) 345
166,695
31.540B
سايپاشيشه‌ (كساپا) 23,440 (4.99%) 141
394,447
9.246B
پشم‌شيشه‌ايران‌ (كپشير) 59,070 (4.99%) 73
173,326
10.238B
آذريت‌ (ساذري) 143,845 (5.00%) 32
29,688
4.270B
كارخانه فارسيت درود (سفارود) 7,252 (2.00%) 28
180,304
1.308B
ايرانيت‌ (سايرا) 36,458 (2.00%) 23
308,915
11.262B
توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگن) 4,340 (0.98%) 7
29,132
126.433M
پرميت‌ (سپرمي) 8,309 (1.99%) 4
3,310
27.503M
ح. فرآورده هاي سيمان شرق (كفرآورح) 1 (0%) 0
0
0
ح.توليدي و صنعتي آبگينه‌ (كابگنح) 1,000 (0%) 0
0
0
ورزيران‌ (كورز) 36,188 (0%) 0
0
0
صنعتي و معدني ستبران (ستبرا) 1,000 (0%) 0
0
0
ايتالران‌ (كايتا) 111,702 (0%) 0
0
0
مقره سازي ايران (مقره سازي) 1,000 (0%) 0
0
0
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌ (كفپارس) 173,000 (3.34%) 0
0
0
شركت مواد ويژه ليا (شليا) 1 (0%) 0
0
0
ح.شيشه‌ قزوين‌ (كقزويح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . شيشه سازي مينا (كميناح) 1,000 (0%) 0
0
0
سپيده جام توس (توس) 1,000 (0%) 0
0
0
سيمان آبيك (سابيك) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.ايتالران‌ (كايتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
شيشه سازي مينا (كمينا) 65,258 (0.64%) 0
0
0
توليد خاك نسوزاستقلال آباده (كباده) 54 (0%) 0
0
0
توكا بتن (توكا بتن) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شخص حقیقی 3,867,495 3.190
شخص حقیقی 3,001,700 2.480
شخص حقیقی 2,370,000 1.950
شخص حقیقی 2,300,000 1.900
شخص حقیقی 1,964,648 1.620
شخص حقیقی 1,919,872 1.580
شخص حقیقی 1,633,535 1.350
شخص حقیقی 1,560,000 1.280
شخص حقیقی 1,464,421 1.210

چکیده