PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 ( ضملت2023 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 23:47:40
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 844 قیمت دیروز 467 تعداد معاملات 10 EPS
377     (%80.73) بیشترین قیمت 950 ارزش 128,231,000 P/E
قیمت آخرین معامله 850 کمترین قیمت 750 حجم 152 حداکثر قیمت مجاز 20,000
383     (%82.01) اولین قیمت 750 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله 1399/1/19 - 12:05:43   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 10 854 948 2 2
1 13 731 950 90 2
1 10 726 999 10 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/19 844 750 950 10
152
128.231M
1399/1/18 467 200 750 7
185
86.315M
1399/1/17 981 900 1,189 8
142
139.370M
1399/1/16 1,107 552 1,200 30
765
846.942M
1399/1/11 943 241 1,000 18
546
514.941M
1399/1/10 905 701 950 9
268
242.620M
1399/1/9 892 790 999 36
878
782.790M
1399/1/6 722 662 739 19
283
204.432M
1399/1/5 670 500 700 12
226
151.522M
1398/12/28 623 599 651 28
1,162
723.655M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 947 (4.99%) 42793
1.218B
1,143.967B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 919 (3.84%) 21290
543.856M
496.333B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 6,029 (5.00%) 14237
182.639M
1,088.683B
بانك ملت (وبملت) 9,650 (1.02%) 13928
95.696M
926.412B
بانك دي (دي) 6,270 (0.35%) 5200
41.225M
260.620B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 4,390 (2.16%) 4925
58.551M
259.738B
بانك سينا (وسينا) 5,656 (1.71%) 2268
30.646M
171.433B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,643 (1.43%) 2079
12.888M
110.600B
اعتباري ملل (وملل) 11,398 (4.99%) 1991
62.232M
708.998B
پست بانك ايران (وپست) 8,680 (3.91%) 1585
9.451M
81.597B
بانك شهر (وشهر) 2,953 (3.98%) 471
17.900M
52.858B
بانك سرمايه (سمايه) 2,348 (2.98%) 397
4.225M
9.921B
بانك آينده (وآيند) 3,905 (1.98%) 313
12.790M
49.944B
اعتباري توسعه (توسعه) 2,769 (0.97%) 253
2.311M
6.400B
بانك سامان (سامان) 8,395 (2.99%) 213
4.096M
34.385B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 6,541 (4.99%) 193
4.887M
31.965B
بانك ايران زمين (وزمين) 3,176 (1.99%) 132
2.542M
8.073B
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 120 (12.15%) 30
1,026
123.935M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 96 (31.51%) 23
1,162
105.474M
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 190 (19.50%) 18
543
99.788M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 328 (5.47%) 17
646
223.306M
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 256 (18.52%) 13
521
140.395M
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 850 (82.01%) 10
152
128.231M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 444 (2.54%) 7
178
79.557M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 650 (4.50%) 2
54
35.100M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 570 (12.43%) 1
1
570,000
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 4,123 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1,350 (0.59%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 2,609 (12.89%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 98 (1.01%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 954 (0.73%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 50 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 3,525 (0.34%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,271 (3.99%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده