PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ ( وصنا ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:46:18
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 7,238 قیمت دیروز 7,046 تعداد معاملات 773 EPS 590
192     (%2.72) بیشترین قیمت 0 ارزش 31,999,605,120 P/E 12.3
قیمت آخرین معامله 7,398 کمترین قیمت 0 حجم 4,325,440 حداکثر قیمت مجاز 7,398
352     (%5.00) اولین قیمت 7,398 حجم مبنا 7,933,989 حداقل قیمت مجاز 6,694
تاریخ آخرین معامله 1399/1/20 - 2:13:83   ارزش بازار (م ر) 13,028,400 تعداد سهام 1,800,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
472 4,947,530 7,398 7,398 14,178 3
1 2,000 7,395 11,160 166,450 5
1 730 7,390 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/20 7,238 7,398 7,398 773
4.325M
32.000B
1399/1/19 7,046 6,756 7,122 1,803
9.696M
68.325B
1399/1/18 6,783 6,409 6,949 3,554
15.607M
105.855B
1399/1/17 6,746 6,515 6,846 3,074
14.599M
98.478B
1399/1/16 6,520 6,321 6,617 3,594
15.848M
103.331B
1399/1/11 6,302 6,231 6,459 3,103
13.430M
84.632B
1399/1/10 6,558 6,311 6,687 3,491
14.578M
95.595B
1399/1/9 6,369 6,288 6,459 1,939
6.431M
41.327B
1399/1/6 6,152 5,931 6,189 2,158
10.411M
64.049B
1399/1/5 5,895 5,771 6,090 2,649
9.261M
54.593B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1389/4/29 3 1389 302 202 93 199 23
1388/12/24 12 1388 202 192
1388/12/23 12 1389 223 202 199 199 192
1388/5/13 3 1388 202 193 23 192 43
1388/1/29 12 1387 192 116 192 114 114

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
سرمايه گذاري صبا تامين (صبا) 12,000 (1,100.00%) 1930838
1.500B
17,999.990B
گروه توسعه مالي مهر آيندگان (ومهان) 10,974 (1.24%) 49283
61.077M
681.989B
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت (وصنعت) 6,570 (2.09%) 10537
71.713M
476.902B
سرمايه گذاري آوا نوين (وآوا) 13,709 (1.22%) 9356
15.867M
220.456B
سرمايه‌گذاري‌ سايپا (وساپا) 3,981 (4.98%) 6411
87.326M
344.795B
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (وگستر) 10,431 (5.00%) 4796
17.202M
183.396B
سرمايه گذاري سبحان (وسبحان) 7,877 (3.42%) 4088
28.361M
225.631B
شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرين) 4,660 (1.96%) 3336
29.925M
140.693B
سرمايه گذاري پارس آريان (آريان) 5,395 (2.33%) 2122
51.335M
278.510B
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌ (وبيمه) 5,360 (5.00%) 1967
13.856M
73.995B
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌ (وسپه) 6,700 (3.96%) 1908
20.659M
139.606B
س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي (وبرق) 29,268 (3.00%) 1808
1.845M
54.803B
سرمايه گذاري اعتبار ايران (واعتبار) 6,281 (5.00%) 1725
12.370M
77.659B
سرمايه گذاري جامي (وجامي) 12,597 (3.00%) 1620
3.075M
39.398B
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ (وتوسم) 6,122 (3.32%) 1515
7.546M
45.862B
گروه صنايع معادن فلات ايرانيان (فلات) 14,560 (2.77%) 1373
5.079M
72.654B
س. تدبيرگران فارس وخوزستان (سدبير) 14,643 (5.00%) 1362
3.318M
48.150B
سرمايه گذاري صنايع ايران (وايرا) 14,006 (2.77%) 1209
3.623M
51.178B
گروه س توسعه صنعتي ايران (وتوصا) 7,720 (0.69%) 1043
10.025M
78.395B
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (گوهران) 4,828 (4.98%) 889
8.859M
42.555B
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌ (وبوعلي) 6,872 (5.00%) 879
7.838M
53.866B
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌ (وصنا) 7,398 (5.00%) 773
4.325M
32.000B
سرمايه گذاري پرديس (پرديس) 4,347 (5.00%) 711
9.528M
41.418B
سرمايه گذاري ملت (وملت) 4,236 (2.99%) 683
4.430M
18.756B
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌ (وبهمن) 6,611 (4.99%) 668
2.724M
17.914B
س.ص.بازنشستگي كاركنان بانكها (وسكاب) 3,258 (5.00%) 567
7.206M
23.477B
سرمايه گذاري مس سرچشمه (سرچشمه) 8,101 (4.99%) 562
4.922M
39.872B
شركت سرمايه گذاري اعتلاء البرز (اعتلا) 8,003 (5.00%) 341
2.264M
18.122B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه رفاه (سكه0012پ01) 6,614,000 (1.64%) 303
17,200
113.509B
تكادو (وكادو) 15,202 (2.99%) 224
1.120M
17.020B
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌ (ونيكي) 12,886 (4.99%) 127
1.332M
17.159B
س. چشم انداز توسعه شمال (وشمال) 23,231 (3.00%) 101
1.016M
23.599B
سكه تمام بهارتحويل1روزه صادرات (سكه9912پ04) 6,600,004 (1.63%) 97
2,260
14.912B
سكه تمام بهارتحويلي1روزه سامان (سكه0112پ03) 6,600,005 (1.67%) 65
2,500
16.501B
سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار ) 31,571 (2.00%) 50
44,083
1.392B
سكه تمام بهارتحويلي 1روزه ملت (سكه0011پ02) 6,610,000 (1.46%) 45
2,000
13.195B
سرمايه گذاري اعتصام (اعتصام) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري آذر (سآذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. تكادو (وكادوح) 6,051 (0%) 0
0
0
خدمات مديريت صندوق بازنشستگي (خدمات بازنشستگي) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري ملت (وملتح) 30 (0%) 0
0
0
گسترش صنعت علوم زيستي (ليدكو) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سليم (سليم) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.س. چشم انداز توسعه شمال (وشمالح) 129 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوينح) 2,523 (0%) 0
0
0
گروه صنعتي ايرانيان (گروه ايرانيان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري سيراف (سيراف) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري دانايان پارس (ودانا) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع معادن فلات ايرانيان (فلاتح) 1,602 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري پارس آريان (آريانح) 1 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري زعيم (زعيم) 1,000 (0%) 0
0
0
پردازش اطلاعات ايرانيان (پردازش اطلاعات) 1,000 (0%) 0
0
0
سكه تمام بهارتحويل1روزه سامان (سكه9812-03) 6,300,600 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم) 6,740 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري حافظ اعتماد (حافظ اعتماد) 1,000 (0%) 0
0
0
صنعت و تجارت آداك (وآداك) 11,388 (0%) 0
0
0
توسعه صنايع معدني اميد (صنايع اميد) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري دانايان پارس (وداناح) 1,000 (0%) 0
0
0
نوآوران مديريت سبا (مديريت سبا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري افتخار سهام (وفتخار) 1,000 (0%) 0
0
0
ارزش آفرينان پاسارگاد (وارزش) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. شركت توسعه اقتصادي آرين (وآرينح) 10 (0%) 0
0
0
توسعه و سرمايه گذاري مجاب (توسعه مجاب) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري ارشك (ارشك) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري مفتاح (مفتاح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سنوين) 3,410 (0%) 0
0
0
ح.سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيارح) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري پويا (وپويا) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري لقمان (سرمايه لقمان) 1,000 (0%) 0
0
0
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند (واتي) 7,789 (0%) 0
0
0
سرمايه گذاري اعتضاد غدير ( اعتضاد غدير) 1,000 (0%) 0
0
0


چکیده

آدرس شرکت: تهران- میدان ونک- خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمال - کوچه خلیلی شهانقی پلاک 35
نمابر شرکت: 88038606
وب سایت شرکت: http://www.big-ic.com
پست الکترونیک شرکت: info@big-ic.com
مدیر عامل: آقای محمد علی احمدزاد
تلفن امور سهام: 2-88608901
مدیر مالی: آقای سید مصطفی شهرستانی
نمابر شرکت: 88629756