PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارخ اخابر-3750-1399/07/30
اختيارخ اخابر-3750-1399/07/30 ( ضمخا7027 ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 19:11:01
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1 قیمت دیروز 1 تعداد معاملات 0 EPS
0     (%0) بیشترین قیمت 0 ارزش 0 P/E
قیمت آخرین معامله 1 کمترین قیمت 0 حجم 0 حداکثر قیمت مجاز 100,000
0     (%0) اولین قیمت 0 حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) 0 تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 5 10,409 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
مخابرات ايران (اخابر) 15,750 (4.95%) 8284
64.486M
1,036.209B
شركت ارتباطات سيار ايران (همراه) 32,400 (2.03%) 1671
3.455M
113.277B
اختيارخ اخابر-4750-1399/07/30 (ضمخا7032) 10,200 (8.23%) 27
369
3.836B
اختيارخ اخابر-13750-1399/07/30 (ضمخا7049) 1,100 (15.79%) 17
93
131.713M
اختيارخ اخابر-12750-1399/07/30 (ضمخا7048) 2,495 (50.10%) 15
32
47.906M
اختيارخ اخابر-20000-1400/07/28 (ضمخا7070) 9,000 (28.57%) 15
33
300.996M
اختيارخ اخابر-16000-1399/10/30 (ضمخا1025) 3,500 (16.67%) 14
84
247.800M
اختيارخ اخابر-11750-1399/07/30 (ضمخا7047) 3,000 (9.09%) 14
151
437.500M
اختيارخ اخابر-14750-1399/07/30 (ضمخا7050) 51 (93.76%) 4
7
6.671M
اختيارخ اخابر-4350-1399/07/30 (ضمخا7030) 10,400 (3.58%) 4
25
261.144M
اختيارخ اخابر-2750-1399/07/30 (ضمخا7036) 12,500 (1.96%) 2
2
25.000M
اختيارخ اخابر-2950-1399/07/30 (ضمخا7037) 12,000 (22.58%) 2
2
24.500M
اختيارخ اخابر-14000-1399/10/30 (ضمخا1024) 4,200 (56.25%) 1
5
21.000M
اختيارخ اخابر-10750-1399/07/30 (ضمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9750-1399/07/30 (طمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-19750-1399/07/30 (طمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3150-1399/07/30 (ضمخا7038) 18,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16750-1399/07/30 (ضمخا7052) 3,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1399/10/30 (ضمخا1026) 5,900 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4550-1399/07/30 (طمخا7031) 116 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/07/30 (طمخا7061) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-26000-1399/07/30 (طمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-23750-1399/07/30 (ضمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2950-1399/07/30 (طمخا7037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1399/10/30 (ضمخا1023) 7,250 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1400/07/28 (طمخا7066) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-21750-1399/07/30 (طمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1400/07/28 (ضمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3750-1399/07/30 (ضمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6250-1399/07/30 (ضمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1400/07/28 (طمخا7073) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-17750-1399/07/30 (ضمخا7053) 400 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6250-1399/07/30 (طمخا7035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1400/07/28 (طمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5750-1399/07/30 (طمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7750-1399/07/30 (ضمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-17750-1399/07/30 (طمخا7053) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7250-1399/07/30 (طمخا7040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8750-1399/07/30 (ضمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-19750-1399/07/30 (ضمخا7055) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12750-1399/07/30 (طمخا7048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-7250-1399/07/30 (ضمخا7040) 9,800 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1399/10/30 (طمخا1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9250-1399/07/30 (ضمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1400/07/28 (طمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16750-1399/07/30 (طمخا7052) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/10/30 (ضمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-20000-1399/10/30 (ضمخا1027) 2,600 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3550-1399/07/30 (ضمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-13750-1399/07/30 (طمخا7049) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18750-1399/07/30 (ضمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/10/30 (طمخا1031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-34000-1399/07/30 (طمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-12000-1399/10/30 (طمخا1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1399/10/30 (طمخا1027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-20000-1400/07/28 (طمخا7070) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-26000-1399/07/30 (ضمخا7058) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4150-1399/07/30 (ضمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-30000-1399/07/30 (ضمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره مخابرات-3 ماهه 16% (صخابر102) 950,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-2750-1399/07/30 (طمخا7036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1400/07/28 (طمخا7069) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5250-1399/07/30 (ضمخا7033) 14,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4750-1399/07/30 (طمخا7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1400/07/28 (ضمخا7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1399/07/30 (ضمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-6750-1399/07/30 (طمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/10/30 (ضمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-30000-1399/07/30 (طمخا7060) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-16000-1400/07/28 (طمخا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18750-1399/07/30 (طمخا7054) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-21750-1399/07/30 (ضمخا7056) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-40000-1399/07/30 (ضمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8250-1399/07/30 (طمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-15750-1399/07/30 (طمخا7051) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-5750-1399/07/30 (ضمخا7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-24000-1399/10/30 (ضمخا1028) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1400/07/28 (طمخا7072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3750-1399/07/30 (طمخا7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4350-1399/07/30 (طمخا7030) 96 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3350-1399/07/30 (ضمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-11750-1399/07/30 (طمخا7047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/10/30 (طمخا1029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-16000-1400/07/28 (ضمخا7068) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-38000-1399/07/30 (ضمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-7750-1399/07/30 (طمخا7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-8750-1399/07/30 (طمخا7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3950-1399/07/30 (طمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-9750-1399/07/30 (ضمخا7045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14750-1399/07/30 (طمخا7050) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-5250-1399/07/30 (طمخا7033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/07/30 (ضمخا7061) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1399/10/30 (طمخا1028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-18000-1400/07/28 (ضمخا7069) 3,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-32000-1399/10/30 (طمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-36000-1400/07/28 (ضمخا7074) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3150-1399/07/30 (طمخا7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-24000-1400/07/28 (طمخا7071) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-38000-1399/07/30 (طمخا7064) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-10750-1399/07/30 (طمخا7046) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-4150-1399/07/30 (طمخا7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1399/07/30 (ضمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-3950-1399/07/30 (ضمخا7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-32000-1399/10/30 (ضمخا1030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3550-1399/07/30 (طمخا7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-15750-1399/07/30 (ضمخا7051) 2,200 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-36000-1399/07/30 (طمخا7063) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-8250-1399/07/30 (ضمخا7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-28000-1400/07/28 (ضمخا7072) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-28000-1399/07/30 (طمخا7059) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-6750-1399/07/30 (ضمخا7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-3350-1399/07/30 (طمخا7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-40000-1399/07/30 (طمخا7065) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-14000-1400/07/28 (ضمخا7067) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-18000-1399/10/30 (طمخا1026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-23750-1399/07/30 (طمخا7057) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-9250-1399/07/30 (طمخا7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف اخابر-14000-1399/10/30 (طمخا1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-34000-1399/07/30 (ضمخا7062) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-4550-1399/07/30 (ضمخا7031) 142 (0%) 0
0
0
آتي ش 30 شركت بزرگ-1399/12/23 (جسي912) 76,559 (0%) 0
0
0
اختيارخ اخابر-12000-1400/07/28 (ضمخا7066) 1 (0%) 0
0
0
موج تامين ارتباطات پارس (موج تامين) 10,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده