PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 23:35:17
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 5,742 قیمت دیروز 5,497 تعداد معاملات 18773 EPS -437
245     (%4.46) بیشترین قیمت 5,771 ارزش 1,806,735,466,812 P/E -13.1
قیمت آخرین معامله 5,771 کمترین قیمت 5,503 حجم 314,651,744 حداکثر قیمت مجاز 5,771
274     (%4.98) اولین قیمت 5,771 حجم مبنا 10,020,040 حداقل قیمت مجاز 5,223
تاریخ آخرین معامله 1399/1/18 - 12:29:40   ارزش بازار (م ر) 75,398,202 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
490 6,828,964 5,771 7,000 50,000 1
9 23,452 5,770 8,300 50,000 1
1 634 5,769 0 0 0


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/1/18 5,742 5,503 5,771 18,773
314.652M
1,806.735B
1399/1/17 5,497 5,450 5,497 7,746
178.779M
982.740B
1399/1/16 5,236 5,239 5,239 917
9.908M
51.908B
1399/1/11 4,990 4,807 5,043 9,302
139.461M
695.919B
1399/1/10 4,803 4,650 4,806 14,011
272.026M
1,306.505B
1399/1/9 4,578 4,578 4,578 837
11.602M
53.116B
1399/1/6 4,360 4,331 4,361 2,110
37.231M
162.343B
1399/1/5 4,154 4,003 4,203 5,520
70.679M
293.573B
1398/12/28 4,003 3,830 4,027 9,177
99.151M
396.869B
1398/12/27 3,836 3,815 4,007 7,810
86.172M
330.527B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 921 (1.18%) 48311
1.352B
1,219.101B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 897 (0.99%) 19748
493.781M
436.882B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,771 (4.98%) 18773
314.652M
1,806.735B
بانك ملت (وبملت) 9,512 (4.99%) 16577
124.869M
1,192.909B
بانك دي (دي) 6,170 (4.84%) 5739
52.543M
328.274B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 4,370 (1.49%) 4996
55.423M
238.159B
اعتباري ملل (وملل) 10,878 (5.00%) 2405
48.193M
523.193B
بانك سينا (وسينا) 5,570 (2.96%) 2369
34.999M
194.616B
پست بانك ايران (وپست) 8,503 (1.88%) 1967
11.720M
97.899B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,560 (2.88%) 1517
7.912M
67.419B
بانك سامان (سامان) 8,151 (5.00%) 1203
62.283M
507.666B
بانك شهر (وشهر) 2,840 (3.99%) 541
15.452M
43.885B
بانك سرمايه (سمايه) 2,321 (2.97%) 539
5.693M
13.064B
بانك آينده (وآيند) 3,829 (3.99%) 305
6.968M
26.681B
بانك ايران زمين (وزمين) 3,126 (1.99%) 175
2.772M
8.666B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 230 (2.22%) 139
7,659
1.652B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 6,450 (5.00%) 123
2.434M
15.699B
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 108 (8.00%) 47
2,276
243.939M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 290 (3.97%) 30
1,152
358.169M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,757 (1.99%) 30
524,581
1.446B
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 159 (5.30%) 19
1,404
223.023M
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 508 (15.72%) 11
535
271.255M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 430 (0.23%) 11
735
318.546M
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 690 (19.38%) 11
300
186.685M
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 75 (4.17%) 10
561
40.880M
اختيارخ وبملت-10000-1399/02/31 (ضملت2023) 750 (23.55%) 7
185
86.315M
اختيارخ وبملت-9000-1399/02/31 (ضملت2021) 1,500 (0%) 1
1
1.500M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,271 (3.99%) 1
1,300
5.552M
اختيارف وبملت-11000-1399/02/31 (طملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1399/02/31 (ضملت2016) 4,000 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1399/02/31 (ضملت2017) 3,525 (0.34%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 954 (0.73%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1399/02/31 (ضملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1399/02/31 (ضملت2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-9500-1399/02/31 (ضملت2022) 1,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/02/31 (ضملت2024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1399/02/31 (ضملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/02/31 (ضملت2019) 1,600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1399/02/31 (طملت2014) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/03/10 (جبانك903) 2,609 (15.29%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 98 (1.01%) 0
0
0
اختيارف وبملت-10000-1399/02/31 (طملت2023) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 4,123 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8500-1399/02/31 (ضملت2020) 1,350 (0.59%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/02/31 (ضملت2025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9500-1399/02/31 (طملت2022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/02/31 (طملت2025) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وبملت-9000-1399/02/31 (طملت2021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1399/02/31 (طملت2020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/02/31 (طملت2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0.10%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/02/31 (طملت2019) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1399/02/31 (ضملت2018) 2,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1399/02/31 (طملت2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/02/31 (طملت2013) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1399/02/31 (طملت2018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/02/31 (طملت2017) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 846,396,193 6.440
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 667,313,207 5.080
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 638,698,071 4.860
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 377,204,654 2.870
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 278,195,604 2.110
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 275,563,489 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 205,712,505 1.560
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 178,000,000 1.350
بانك كارآفرين-شركت سهامي عام- 146,854,784 1.110

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار