PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 15:11:28
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 6,330 قیمت دیروز 6,660 تعداد معاملات 3375 EPS 20
330     (%4.95) بیشترین قیمت 6,330 ارزش 141,782,277,120 P/E 316.5
قیمت پایانی 6,330 کمترین قیمت 6,330 حجم 22,398,464 حداکثر قیمت مجاز 6,990
330     (%4.95) اولین قیمت 6,330 حجم مبنا 12,170,294 حداقل قیمت مجاز 6,330
تاریخ آخرین معامله 1399/4/24 - 12:29:59   ارزش بازار (م ر) 192,594,896 تعداد سهام 30,425,734,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
69 129,965 6,330 6,330 307,656,614 5951
0 0 0 6,340 250,393 41
0 0 0 6,350 157,551 16


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/4/23 6,660 6,660 6,660 9,289
193.054M
1,285.737B
1399/4/22 7,010 6,700 7,080 14,591
111.965M
784.366B
1399/4/21 6,750 6,650 6,980 9,783
77.410M
522.136B
1399/4/18 6,990 6,670 7,370 21,238
175.540M
1,226.223B
1399/4/17 7,020 6,420 7,080 14,705
128.899M
904.833B
1399/4/16 6,750 6,690 6,760 5,983
68.902M
465.041B
1399/4/15 6,440 6,110 6,690 16,784
126.938M
817.226B
1399/4/14 6,430 6,270 6,900 19,179
134.963M
867.792B
1399/4/11 6,590 6,360 6,770 12,790
132.731M
874.753B
1399/4/9 5,970 5,960 6,100 10,452
111.086M
663.145B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 51 1 -244 -48 -476
1396/9/11 3 1396 51 311 -126 -48 38
1395/12/24 12 1396 51 311 -48 -48 178
1395/12/24 12 1395 1 178
1395/11/26 6 1395 1 262 -476 178 51

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,930 (4.80%) 83149
1.600B
6,282.839B
بانك ملت (وبملت) 26,200 (2.46%) 69838
253.302M
6,723.387B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 5,150 (4.25%) 40111
522.583M
2,696.854B
بانك دي (دي) 44,500 (3.03%) 37007
84.728M
3,823.603B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,000 (0.86%) 16946
184.303M
2,574.247B
بانك گردشگري (وگردش) 28,107 (3.00%) 13258
53.692M
1,585.241B
بانك سينا (وسينا) 13,790 (4.95%) 9133
112.495M
1,548.040B
بانك سامان (سامان) 16,797 (0.08%) 6077
44.437M
764.248B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 6,330 (4.95%) 3375
22.398M
141.782B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 15,600 (0.64%) 2674
21.148M
319.395B
اعتباري ملل (وملل) 12,427 (4.99%) 1408
8.062M
100.184B
بانك سرمايه (سمايه) 8,555 (5.00%) 300
13.499M
115.488B
اختيارخ وتجارت-2800-1399/07/22 (ضجار7022) 2,000 (4.22%) 201
4,535
9.056B
بانك آينده (وآيند) 14,860 (2.00%) 170
6.419M
95.391B
بانك شهر (وشهر) 7,857 (2.00%) 124
2.240M
17.598B
اختيارخ وتجارت-4600-1399/07/22 (ضجار7031) 1,250 (5.22%) 95
2,394
2.733B
اختيارخ وتجارت-3200-1399/07/22 (ضجار7024) 1,620 (1.70%) 95
2,573
4.495B
اختيارخ وتجارت-3600-1399/07/22 (ضجار7026) 1,598 (4.17%) 83
2,462
3.966B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,551 (2.00%) 68
476,258
5.978B
اختيارخ وپارس-4400-1399/07/30 (ضپاس7017) 2,050 (3.64%) 38
438
896.070M
اختيارخ وپارس-4600-1399/07/30 (ضپاس7018) 2,000 (5.76%) 37
1,041
2.053B
اختيارخ وتجارت-1800-1399/07/22 (ضجار7016) 2,301 (5.00%) 32
395
1.007B
اختيارخ وبملت-34000-1399/08/28 (ضملت8037) 6,000 (8.98%) 30
363
2.223B
اختيارخ وپارس-3800-1399/07/30 (ضپاس7014) 2,390 (1.40%) 23
156
367.260M
اختيارخ وتجارت-1900-1399/07/22 (ضجار7017) 2,500 (2.04%) 21
89
215.037M
اختيارخ وبملت-26000-1399/08/28 (ضملت8033) 9,000 (15.29%) 20
127
1.317B
اختيارخ وتجارت-2600-1399/07/22 (ضجار7021) 1,955 (3.00%) 20
371
742.544M
اختيارخ وتجارت-2000-1399/07/22 (ضجار7018) 2,255 (13.83%) 17
178
403.441M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,268 (1.98%) 9
12,950
55.271M
اختيارخ وبملت-22000-1399/08/28 (ضملت8031) 12,300 (27.65%) 9
175
2.317B
اختيارخ وبملت-24000-1399/08/28 (ضملت8032) 10,500 (21.11%) 7
112
1.175B
اختيارخ وبملت-32000-1399/08/28 (ضملت8036) 8,270 (10.27%) 6
63
520.972M
اختيارخ وبملت-30000-1399/08/28 (ضملت8035) 9,000 (4.59%) 6
20
183.500M
اختيارخ وتجارت-3000-1399/07/22 (ضجار7023) 1,610 (14.63%) 5
56
63.129M
اختيارخ وتجارت-2200-1399/07/22 (ضجار7019) 2,200 (0.18%) 4
6
13.450M
اختيارخ وتجارت-1700-1399/07/22 (ضجار7015) 2,450 (3.20%) 2
2
5.080M
اختيارخ وپارس-4200-1399/07/30 (ضپاس7016) 1,999 (7.54%) 2
40
79.990M
اختيارخ وتجارت-2400-1399/07/22 (ضجار7020) 2,000 (2.56%) 2
2
4.000M
اختيارخ وبملت-19000-1399/08/28 (ضملت8029) 15,500 (34.20%) 2
15
232.000M
اختيارخ وبملت-17000-1399/08/28 (ضملت8027) 15,000 (3.45%) 2
73
615.432M
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 (ضملت8025) 15,500 (16.22%) 2
12
183.000M
اختيارخ وبملت-28000-1399/08/28 (ضملت8034) 10,007 (2.20%) 1
10
100.070M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/07/22 (ضجار7014) 1,000 (0%) 1
1
1,000,000
اختيارخ وپارس-4000-1399/07/30 (ضپاس7015) 2,100 (3.00%) 1
2
4.200M
اختيارخ وتجارت-3400-1399/07/22 (ضجار7025) 1,799 (61.93%) 1
1
1.799M
اختيارخ وپارس-3000-1399/07/30 (ضپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-14000-1399/08/28 (ضملت8024) 12,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-26000-1399/08/28 (طملت8033) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4400-1399/07/30 (طپاس7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1399/07/22 (طجار7012) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/07/22 (طجار7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1300-1399/08/11 (ضصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-30000-1399/08/28 (طملت8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-18000-1399/08/28 (طملت8028) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1900-1399/07/30 (طپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-12000-1399/08/28 (طملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/07/22 (طجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4400-1399/08/11 (طصاد8020) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2600-1399/08/11 (ضصاد8011) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3400-1399/07/30 (طپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/08/11 (ضصاد8008) 3,050 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/07/30 (طپاس7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/07/30 (طپاس7020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2200-1399/08/11 (طصاد8009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/08/11 (طصاد8013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3400-1399/07/30 (ضپاس7012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/08/11 (طصاد8018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2200-1399/07/30 (ضپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1900-1399/08/11 (ضصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1900-1399/07/22 (طجار7017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3200-1399/08/11 (طصاد8014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/07/30 (طپاس7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-15000-1399/08/28 (طملت8025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7500-1399/07/30 (طپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1399/07/22 (ضجار7028) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-20000-1399/08/28 (طملت8030) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/07/22 (طجار7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3800-1399/07/22 (طجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2600-1399/07/22 (طجار7021) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/06/17 (جبانك906) 9,296 (6.15%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3200-1399/08/11 (ضصاد8014) 2,260 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2800-1399/07/30 (ضپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5500-1399/08/11 (طصاد8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1700-1399/07/22 (طجار7015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2200-1399/07/30 (طپاس7006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4800-1399/08/11 (طصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1500-1399/08/11 (طصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1399/08/11 (طصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3800-1399/08/11 (ضصاد8017) 1,980 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4200-1399/07/22 (ضجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3600-1399/07/22 (طجار7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/07/22 (طجار7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/08/11 (ضصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7500-1399/07/30 (ضپاس7025) 1 (0%) 0
0
0
بانك خاورميانه (وخاور) 15,860 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 (طصاد8017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3200-1399/07/30 (ضپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2400-1399/08/11 (طصاد8010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1399/07/30 (طپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-11000-1399/08/28 (ضملت8021) 19,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1300-1399/07/22 (ضجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3600-1399/08/11 (طصاد8016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3400-1399/07/22 (طجار7025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1900-1399/07/30 (ضپاس7004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1399/08/11 (ضصاد8004) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/08/11 (طصاد8008) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5500-1399/07/30 (ضپاس7021) 1,400 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1700-1399/07/30 (ضپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4400-1399/07/22 (طجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2800-1399/07/22 (طجار7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4800-1399/07/30 (طپاس7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1500-1399/07/22 (ضجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1900-1399/08/11 (طصاد8007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1399/07/30 (طپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4400-1399/08/11 (ضصاد8020) 1,758 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1399/07/30 (ضپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1399/08/11 (طصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-17000-1399/08/28 (طملت8027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3600-1399/07/30 (طپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4200-1399/08/11 (ضصاد8019) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3600-1399/07/30 (ضپاس7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1399/07/30 (ضپاس7003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2400-1399/07/22 (طجار7020) 1 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 18,740 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2600-1399/08/11 (طصاد8011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/07/30 (ضپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1399/08/11 (ضصاد8000) 3,500 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1500-1399/07/22 (طجار7013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3800-1399/07/22 (ضجار7027) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6500-1399/07/30 (طپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4800-1399/07/30 (ضپاس7019) 1,370 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2400-1399/08/11 (ضصاد8010) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-34000-1399/08/28 (طملت8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-14000-1399/08/28 (طملت8024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/08/11 (طصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1300-1399/07/22 (طجار7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5500-1399/07/30 (طپاس7021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4600-1399/08/11 (ضصاد8021) 1,720 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 4,280 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-12000-1399/08/28 (ضملت8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2800-1399/08/11 (ضصاد8012) 2,350 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1399/07/30 (ضپاس7001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-13000-1399/08/28 (طملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3200-1399/07/22 (طجار7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3600-1399/08/11 (ضصاد8016) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4200-1399/07/22 (طجار7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/07/22 (ضجار7010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2600-1399/07/30 (طپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-18000-1399/08/28 (ضملت8028) 10,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1399/08/11 (طصاد8000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2600-1399/07/30 (ضپاس7008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2200-1399/07/22 (طجار7019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/07/30 (طپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-11000-1399/08/28 (طملت8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2200-1399/08/11 (ضصاد8009) 2,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4200-1399/08/11 (طصاد8019) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-22000-1399/08/28 (طملت8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1300-1399/08/11 (طصاد8001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/08/11 (ضصاد8018) 1,890 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1700-1399/07/30 (طپاس7002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-24000-1399/08/28 (طملت8032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-16000-1399/08/28 (طملت8026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1500-1399/07/30 (ضپاس7000) 4,300 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/07/30 (طپاس7024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5500-1399/08/11 (ضصاد8024) 1,900 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3200-1399/07/30 (طپاس7011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2400-1399/07/30 (طپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2800-1399/08/11 (طصاد8012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1399/07/30 (ضپاس7022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4600-1399/08/11 (طصاد8021) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1399/08/11 (ضصاد8013) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1700-1399/08/11 (ضصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1399/07/22 (ضجار7012) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-28000-1399/08/28 (طملت8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3800-1399/07/30 (طپاس7014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4600-1399/07/22 (طجار7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/08/11 (طصاد8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1500-1399/07/30 (طپاس7000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4600-1399/07/30 (طپاس7018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3400-1399/08/11 (طصاد8015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2800-1399/07/30 (طپاس7009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-13000-1399/08/28 (ضملت8023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1700-1399/08/11 (طصاد8005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/07/22 (طجار7014) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3400-1399/08/11 (ضصاد8015) 2,240 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4400-1399/07/22 (ضجار7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-16000-1399/08/28 (ضملت8026) 15,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-19000-1399/08/28 (طملت8029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/08/11 (ضصاد8006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6500-1399/07/30 (ضپاس7023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/07/30 (طپاس7005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4800-1399/08/11 (ضصاد8022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1399/07/30 (ضپاس7020) 1,960 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1500-1399/08/11 (ضصاد8003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1399/08/11 (ضصاد8002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4200-1399/07/30 (طپاس7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-32000-1399/08/28 (طملت8036) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/07/22 (طجار7016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2400-1399/07/30 (ضپاس7007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-20000-1399/08/28 (ضملت8030) 7,700 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 2,660,563,106 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 2,656,046,242 8.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 1,961,177,771 6.440
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 1,688,788,910 5.550
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,546,226,033 5.080
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,479,922,131 4.860
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 1,233,970,871 4.050
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,151,594,679 3.780
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 1,067,815,114 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 881,711,836 2.890
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 794,017,850 2.600
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 640,750,565 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 638,505,931 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 637,725,819 2.090
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 559,043,492 1.830
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 476,654,781 1.560
صندوق بازنشستگي كشوري 474,512,075 1.550
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 384,637,257 1.260

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار
مدیر روابط عمومی: 021-82330000