PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:46:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,326 قیمت دیروز 2,306 تعداد معاملات 153 EPS -51
20     (%0.87) بیشترین قیمت 2,421 ارزش 4,389,934,748 P/E -45.6
قیمت آخرین معامله 2,350 کمترین قیمت 2,234 حجم 1,867,240 حداکثر قیمت مجاز 2,421
44     (%1.91) اولین قیمت 2,265 حجم مبنا 4,288,165 حداقل قیمت مجاز 2,191
تاریخ آخرین معامله 1397/11/3 - 12:42:32   ارزش بازار (م ر) 30,542,706 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 1,199 2,311 2,369 40,000 1
1 3,000 2,310 2,380 1,000 1
1 1,399 2,309 2,389 30,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/11/3 2,326 2,234 2,421 153
1.867M
4.390B
1397/11/2 2,306 2,220 2,276 60
330,561
744.890M
1397/11/1 2,310 2,220 2,239 61
561,347
1.247B
1397/10/30 2,323 2,225 2,317 35
294,511
660.518M
1397/10/29 2,329 2,240 2,280 26
138,459
311.973M
1397/10/26 2,332 2,270 2,349 77
1.019M
2.359B
1397/10/25 2,337 2,251 2,368 82
607,916
1.410B
1397/10/24 2,340 2,265 2,384 201
3.254M
7.690B
1397/10/23 2,271 2,210 2,264 94
656,228
1.460B
1397/10/22 2,279 2,205 2,250 74
423,875
938.783M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 1,778 (4.96%) 12016
265.493M
468.973B
بانك ملت (وبملت) 2,469 (0%) 4330
74.289M
183.506B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,324 (1.30%) 4070
74.379M
98.025B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,239 (1.31%) 2143
30.296M
37.424B
بانك شهر (وشهر) 880 (7.98%) 1881
39.395M
32.573B
پست بانك ايران (وپست) 2,297 (4.98%) 1784
28.260M
64.456B
بانك سامان (سامان) 1,391 (3.87%) 1715
16.536M
23.155B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,214 (2.97%) 1028
10.858M
12.965B
بانك سينا (وسينا) 1,067 (0.09%) 984
13.040M
13.828B
بانك آينده (وآيند) 1,276 (7.59%) 596
5.566M
7.101B
بانك سرمايه (سمايه) 859 (0.47%) 268
1.552M
1.337B
بانك خاورميانه (وخاور) 2,599 (1.52%) 247
3.041M
7.885B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,350 (1.91%) 153
1.867M
4.390B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,920 (3.47%) 88
876,365
1.701B
اعتباري توسعه (توسعه) 702 (1.82%) 60
584,839
404.151M
بانك ايران زمين (وزمين) 1,331 (3.06%) 48
146,934
197.193M
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 48 (7.69%) 19
1,500
70.900M
آتي ش بانك ها-1397/12/07 (جبانك712) 936 (1.08%) 9
20
1.683B
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 270 (20.54%) 6
225
54.550M
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 84 (5.62%) 6
100
8.400M
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 758 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,397 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,548 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 883,653,194 6.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 870,736,193 6.630
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 720,320,258 5.480
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,656,334 3.760
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 156,000,000 1.180

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار