PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 18:53:07
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 3,177 قیمت دیروز 3,197 تعداد معاملات 572 EPS 616
20     (%0.63) بیشترین قیمت 3,259 ارزش 39,788,693,811 P/E 5.2
قیمت آخرین معامله 3,181 کمترین قیمت 3,058 حجم 12,525,605 حداکثر قیمت مجاز 3,356
16     (%0.50) اولین قیمت 3,197 حجم مبنا 12,170,294 حداقل قیمت مجاز 3,038
تاریخ آخرین معامله 1400/10/29 - 12:29:44   ارزش بازار (م ر) 96,662,556 تعداد سهام 30,425,734,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 22,290 3,182 3,210 206,102 2
2 119,000 3,178 3,219 1,200 1
2 295,000 3,177 3,220 18,965 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/10/29 3,177 3,058 3,259 572
12.526M
39.789B
1400/10/28 3,197 3,186 3,350 966
34.011M
108.726B
1400/10/27 3,353 3,255 3,440 792
13.101M
43.925B
1400/10/26 3,411 3,345 3,444 583
6.596M
22.313B
1400/10/25 3,444 3,372 3,600 726
14.631M
50.391B
1400/10/22 3,549 3,450 3,600 701
8.355M
29.602B
1400/10/21 3,561 3,467 3,649 942
14.521M
51.716B
1400/10/20 3,557 3,374 3,643 951
23.176M
82.434B
1400/10/19 3,479 3,381 3,620 809
13.139M
45.711B
1400/10/18 3,517 3,334 3,558 1,273
26.732M
94.019B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 51 1 -244 -48 -476
1396/9/11 3 1396 51 311 -126 -48 38
1395/12/24 12 1396 51 311 -48 -48 178
1395/12/24 12 1395 1 178
1395/11/26 6 1395 1 262 -476 178 51

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,869 (0.07%) 3072
104.597M
298.431B
بانك تجارت (وتجارت) 1,747 (0.63%) 2494
65.080M
113.558B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 1,833 (0.33%) 1618
58.383M
106.869B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,740 (0.23%) 1209
37.559M
64.180B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 7,300 (0.14%) 818
15.449M
112.908B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,181 (0.50%) 572
12.526M
39.789B
بانك گردشگري (وگردش) 10,310 (0.19%) 490
17.559M
180.862B
بانك سرمايه (سمايه) 4,135 (2.99%) 438
3.693M
15.262B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,900 (1.05%) 269
3.408M
16.712B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,104 (4.97%) 193
6.333M
13.324B
اعتباري ملل (وملل) 9,210 (2.54%) 145
980,657
9.105B
اختيارخ وبصادر-2000-1400/11/06 (ضصاد1113) 9 (40.00%) 104
4,225
53.788M
اختيارخ وبملت-3000-1400/11/13 (ضملت1133) 65 (0%) 97
3,192
227.921M
اختيارخ وبملت-3500-1400/11/13 (ضملت1134) 2 (66.67%) 89
4,527
13.632M
بانك ايران زمين (وزمين) 8,490 (1.92%) 49
257,165
2.182B
اختيارخ وبصادر-1800-1400/11/06 (ضصاد1112) 67 (5.63%) 19
532
36.253M
اختيارخ وبملت-2000-1401/03/18 (ضملت3009) 1,210 (9.63%) 10
49
60.120M
اختيارخ وبصادر-1600-1400/11/06 (ضصاد1111) 235 (7.84%) 8
374
87.993M
اختيارخ وپارس-1800-1401/02/28 (ضپاس2012) 252 (20.57%) 7
94
23.532M
اختيارخ وبملت-2500-1401/03/18 (ضملت3010) 850 (1.43%) 7
76
63.160M
اختيارخ وبملت-4000-1400/11/13 (ضملت1135) 1 (0%) 5
30
32,000
اختيارخ وپارس-1600-1401/02/28 (ضپاس2011) 325 (9.06%) 5
500
160.700M
اختيارخ وبملت-4500-1400/11/13 (ضملت1136) 1 (0%) 3
148
148,000
اختيارخ وبصادر-1400-1400/11/06 (ضصاد1110) 470 (2.49%) 3
3
1.410M
اختيارخ وتجارت-2000-1401/02/21 (ضجار2013) 170 (4.49%) 3
29
4.919M
اختيارخ وبملت-2500-1400/11/13 (ضملت1132) 550 (43.60%) 2
2
949,000
اختيارخ وبملت-2000-1400/11/13 (ضملت1131) 806 (15.16%) 2
20
16.120M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,726 (2.98%) 2
100
172,600
اختيارف وبملت-3000-1400/11/13 (طملت1133) 150 (206.12%) 1
1
150,000
اختيارخ وپارس-1200-1401/02/28 (ضپاس2009) 660 (1.54%) 1
5
3.300M
اختيارخ وبصادر-2500-1400/11/06 (ضصاد1114) 1 (0%) 1
20
20,000
اختيارخ وپارس-3000-1401/02/28 (ضپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1401/03/18 (ضملت3011) 112 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1401/02/28 (طپاس2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1401/03/18 (طملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1800-1401/03/18 (ضملت3008) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1401/02/21 (طجار2009) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1401/02/21 (طجار2011) 50 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1401/03/18 (طملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1400/11/06 (ضصاد1118) 600 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1400/11/13 (طملت1132) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1401/02/28 (طپاس2012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1600-1401/02/21 (ضجار2011) 470 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1401/03/11 (طصاد3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1401/03/11 (ضصاد3016) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1400/11/13 (طملت1131) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1401/03/18 (طملت3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1401/02/21 (طجار2014) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1400-1401/02/28 (طپاس2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1401/02/28 (طپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1401/03/11 (ضصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1401/03/11 (ضصاد3017) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1401/02/21 (طجار2010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1401/03/11 (طصاد3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1401/03/18 (طملت3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 5,864 (0.17%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1401/03/18 (ضملت3015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1401/03/18 (طملت3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1401/02/21 (طجار2015) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 932 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 2,394 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1401/02/21 (ضجار2015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1401/02/21 (طجار2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1401/02/21 (طجار2013) 220 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/11/06 (طصاد1113) 150 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/11/13 (طملت1134) 600 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1400-1401/02/28 (ضپاس2010) 600 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1200-1401/03/11 (ضصاد3011) 870 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1401/03/18 (طملت3011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/11/13 (طملت1137) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1401/03/11 (طصاد3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1401/03/11 (طصاد3017) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1401/02/21 (ضجار2016) 300 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/11/06 (طصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1401/03/11 (طصاد3018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1401/03/11 (طصاد3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1200-1400/11/06 (طصاد1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/11/06 (طصاد1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/11/13 (طملت1136) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1401/03/18 (ضملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1401/02/21 (طجار2012) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1401/02/28 (طپاس2013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1401/03/18 (ضملت3012) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1401/03/11 (ضصاد3014) 640 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1401/03/18 (طملت3016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1401/02/28 (ضپاس2016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/11/06 (ضصاد1117) 650 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1400-1401/03/11 (ضصاد3012) 690 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1401/03/18 (ضملت3013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3000-1400/11/06 (ضصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1401/03/18 (ضملت3014) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 3,270 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/11/06 (طصاد1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/11/13 (طملت1135) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/11/13 (طملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1401/03/18 (طملت3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1401/02/28 (طپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1401/03/11 (طصاد3014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1401/03/11 (ضصاد3015) 302 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1401/03/11 (طصاد3012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1400-1400/11/06 (طصاد1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1600-1401/03/11 (ضصاد3013) 520 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 4,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1401/02/28 (ضپاس2014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/11/06 (طصاد1112) 150 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1401/02/28 (طپاس2011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1600-1400/11/06 (طصاد1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1401/02/21 (ضجار2012) 301 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1400/11/13 (ضملت1138) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1401/02/21 (ضجار2014) 72 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/11/06 (طصاد1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1401/02/21 (ضجار2009) 653 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/11/13 (ضملت1137) 5 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1401/02/21 (ضجار2010) 501 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 6,980 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1200-1401/02/28 (طپاس2009) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2500-1401/03/18 (طملت3010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3500-1400/11/06 (ضصاد1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1401/02/28 (ضپاس2013) 100 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت به پخش-سهامي عام- 2,656,046,242 8.720
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 2,552,962,156 8.390
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,564,471,262 5.140
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 1,483,788,910 4.870
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,479,922,131 4.860
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 1,418,156,999 4.660
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,250,000,000 4.100
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 1,233,970,871 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 1,067,815,114 3.500
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 754,017,850 2.470
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 733,968,355 2.410
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 701,479,489 2.300
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 640,750,565 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 638,505,931 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 637,725,819 2.090
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 559,043,492 1.830
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان 502,200,000 1.650
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- 482,213,367 1.580
IFMصندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو 442,765,029 1.450
صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين 370,799,042 1.210
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ 366,000,000 1.200
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 331,637,257 1.080

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار
مدیر روابط عمومی: 021-82330000