PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  معاملات پیوسته  -  بازار بورس 11:40:57
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 3,717 قیمت دیروز 3,540 تعداد معاملات 11301 EPS -801
177     (%5.00) بیشترین قیمت 3,717 ارزش 726,774,101,535 P/E -4.6
قیمت پایانی 3,646 کمترین قیمت 3,499 حجم 199,346,506 حداکثر قیمت مجاز 3,717
106     (%2.99) اولین قیمت 3,650 حجم مبنا 2,965,599 حداقل قیمت مجاز 3,363
تاریخ آخرین معامله 1398/10/29 - 11:40:56   ارزش بازار (م ر) 47,875,626 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1634 114,684,241 3,717 3,942 30,000 1
7 20,658 3,716 3,949 2,500 1
1 1,300 3,715 4,000 14,194 3


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1398/10/28 3,540 3,540 3,540 3,269
89.078M
315.336B
1398/10/25 3,372 3,199 3,446 10,561
148.499M
500.748B
1398/10/24 3,282 3,186 3,353 10,477
126.386M
414.801B
1398/10/23 3,312 3,220 3,363 11,160
132.219M
437.876B
1398/10/22 3,207 3,130 3,286 15,209
189.606M
608.031B
1398/10/18 2,842 2,842 2,842 1,659
34.425M
97.837B
1398/10/17 2,899 2,824 3,051 4,452
48.589M
140.876B
1398/10/15 2,972 2,969 3,083 14,784
263.741M
783.925B
1398/10/14 3,125 3,125 3,125 1,332
30.365M
94.890B
1398/10/11 3,289 3,235 3,370 9,648
85.840M
282.357B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 519 (1.57%) 22510
718.682M
373.763B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 3,717 (5.00%) 11297
199.328M
726.707B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 622 (0.32%) 5908
169.122M
106.581B
بانك ملت (وبملت) 6,866 (0.09%) 5307
57.668M
395.490B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 3,316 (4.97%) 5224
98.114M
320.800B
بانك دي (دي) 3,755 (0.37%) 4938
47.001M
175.506B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 2,773 (1.28%) 4623
67.896M
188.399B
اعتباري ملل (وملل) 3,972 (5.00%) 2768
40.553M
159.001B
پست بانك ايران (وپست) 5,660 (3.56%) 1821
11.247M
64.209B
بانك گردشگري (وگردش) 2,373 (1.98%) 1514
27.307M
64.373B
بانك سامان (سامان) 3,735 (2.99%) 1371
12.567M
47.059B
بانك سينا (وسينا) 3,417 (3.31%) 1301
22.893M
78.302B
بانك ايران زمين (وزمين) 2,359 (1.99%) 513
10.205M
24.073B
بانك شهر (وشهر) 1,961 (3.98%) 505
11.519M
22.588B
بانك آينده (وآيند) 2,114 (1.98%) 488
11.307M
23.904B
بانك سرمايه (سمايه) 1,636 (2.96%) 414
5.087M
8.281B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 3,535 (1.00%) 301
2.049M
7.243B
بانك خاورميانه (وخاور) 4,944 (0.18%) 274
2.069M
10.166B
اختيارخ وتجارت-700-1399/03/21 (ضجار3004) 49 (40.00%) 93
7,504
314.988M
اختيارخ وتجارت-600-1399/03/21 (ضجار3003) 90 (21.62%) 55
1,294
116.356M
اعتباري توسعه (توسعه) 2,197 (0.97%) 50
502,107
1.103B
اختيارخ وتجارت-400-1399/03/21 (ضجار3001) 220 (0%) 23
516
115.779M
اختيارخ وتجارت-500-1399/03/21 (ضجار3002) 141 (15.57%) 20
996
143.176M
آتي ش بانك ها-1398/12/07 (جبانك812) 2,254 (4.93%) 7
13
205.030M
اختيارخ وبملت-8500-1398/11/30 (ضملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-400-1399/03/21 (طجار3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-600-1399/03/21 (طجار3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3800-1398/11/30 (طملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-300-1399/03/21 (ضجار3000) 290 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 3,505 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6500-1398/11/30 (طملت1116) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/11/30 (ضملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3600-1398/11/30 (ضملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3200-1398/11/30 (ضملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3600-1398/11/30 (طملت1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4200-1398/11/30 (ضملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1398/11/30 (طملت1113) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5500-1398/11/30 (طملت1114) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/11/30 (طملت1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7500-1398/11/30 (ضملت1118) 380 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1398/11/30 (طملت1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-800-1399/03/21 (ضجار3005) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1000-1399/03/21 (طجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2600-1398/11/30 (ضملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1398/11/30 (ضملت1113) 2,409 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/11/30 (ضملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4400-1398/11/30 (طملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1200-1399/03/21 (طجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7500-1398/11/30 (طملت1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8500-1398/11/30 (طملت1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/11/30 (طملت1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1100-1399/03/21 (طجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3400-1398/11/30 (طملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5500-1398/11/30 (ضملت1114) 1,477 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-300-1399/03/21 (طجار3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4800-1398/11/30 (طملت1112) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4400-1398/11/30 (ضملت1110) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/11/30 (ضملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-900-1399/03/21 (طجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4200-1398/11/30 (طملت1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/11/30 (طملت1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/11/30 (طملت1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6000-1398/11/30 (ضملت1115) 1,150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-500-1399/03/21 (طجار3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3400-1398/11/30 (ضملت1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1200-1399/03/21 (ضجار3009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-900-1399/03/21 (ضجار3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-700-1399/03/21 (طجار3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4800-1398/11/30 (ضملت1112) 2,090 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1000-1399/03/21 (ضجار3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1398/11/30 (ضملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-800-1399/03/21 (طجار3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-6500-1398/11/30 (ضملت1116) 850 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1398/11/30 (ضملت1117) 699 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1398/11/30 (طملت1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4600-1398/11/30 (ضملت1111) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/11/30 (طملت1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1398/11/30 (طملت1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4600-1398/11/30 (طملت1111) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 (ضجار3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1398/11/30 (طملت1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3800-1398/11/30 (ضملت1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1398/11/30 (ضملت1119) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 869,166,193 6.610
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 667,313,207 5.080
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 649,990,474 4.950
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 638,698,071 4.860
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 377,204,654 2.870
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 352,154,544 2.680
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 275,563,489 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 235,712,505 1.790
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت بانك سينا-سهامي عام- 148,628,572 1.130

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار