PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 21:00:11
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 2,441 قیمت دیروز 2,466 تعداد معاملات 81 EPS -51
25     (%1.01) بیشترین قیمت 2,431 ارزش 3,122,888,917 P/E -47.9
قیمت آخرین معامله 2,371 کمترین قیمت 2,370 حجم 1,307,297 حداکثر قیمت مجاز 2,589
95     (%3.85) اولین قیمت 2,430 حجم مبنا 4,055,150 حداقل قیمت مجاز 2,343
تاریخ آخرین معامله 1397/12/28 - 12:30:00   ارزش بازار (م ر) 32,052,771 تعداد سهام 13,131,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
2 56,776 2,370 2,388 4,338 1
1 600 2,365 2,399 370 1
1 4,000 2,361 2,427 100,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1397/12/28 2,441 2,370 2,431 81
1.307M
3.123B
1397/12/27 2,466 2,378 2,490 57
866,640
2.137B
1397/12/21 2,490 2,472 2,472 1
40,000
98.880M
1397/12/20 2,490 2,430 2,559 54
888,174
2.229B
1397/12/19 2,485 2,400 2,500 47
584,473
1.437B
1397/12/18 2,490 2,400 2,449 21
110,515
265.480M
1397/12/15 2,492 2,402 2,472 15
180,825
439.991M
1397/12/14 2,495 2,383 2,500 23
172,415
418.461M
1397/12/13 2,498 2,495 2,500 43
617,870
1.545B
1397/12/12 2,498 2,419 2,549 50
667,272
1.664B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/2 6 1395 1 262 -519 212 61
1395/5/26 3 1395 311 44 212 36
1395/2/4 12 1394 262
1395/2/4 12 1395 311 212 212 325
1394/12/8 9 1394 262 98 174

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 2,912 (0.92%) 4833
92.382M
269.486B
بانك سينا (وسينا) 1,054 (4.98%) 1748
34.958M
36.751B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 1,130 (2.08%) 1236
15.276M
17.160B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,091 (2.63%) 779
7.346M
8.004B
بانك سامان (سامان) 1,320 (2.58%) 679
7.289M
9.804B
پست بانك ايران (وپست) 1,781 (4.95%) 591
9.664M
17.136B
بانك خاورميانه (وخاور) 3,060 (0.07%) 263
3.224M
9.979B
بانك ايران زمين (وزمين) 1,190 (9.38%) 149
1.273M
1.513B
بانك سرمايه (سمايه) 760 (4.83%) 99
1.173M
914.586M
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 2,371 (3.85%) 81
1.307M
3.123B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 1,880 (0.05%) 81
642,201
1.227B
آتي ش بانك ها-1398/02/21 (جبانك802) 924 (5.00%) 3
3
249.480M
اختيارخ وبملت-3200-1398/02/22 (ضملت2008) 100 (34.64%) 2
2
200,000
آتي ش بانك ها-1398/06/20 (جبانك806) 1,011 (2.22%) 1
1
90.990M
اختيارخ وبملت-2600-1398/02/22 (ضملت2005) 500 (0%) 1
50
25.000M
اختيارخ وبملت-1800-1398/02/22 (ضملت2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2800-1398/02/22 (ضملت2006) 295 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1900-1398/02/22 (طملت2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3200-1398/02/22 (طملت2008) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 790 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 788 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 754 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2200-1398/02/22 (ضملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1800-1398/02/22 (طملت2000) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,397 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2000-1398/02/22 (طملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,199 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1398/02/22 (طملت2007) 1 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 393 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2800-1398/02/22 (طملت2006) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2200-1398/02/22 (طملت2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1398/02/22 (ضملت2007) 150 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2400-1398/02/22 (ضملت2004) 750 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2600-1398/02/22 (طملت2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2000-1398/02/22 (ضملت2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1900-1398/02/22 (ضملت2001) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 600 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2400-1398/02/22 (طملت2004) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 573 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 791 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 354 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,143 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,350 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,246,715,297 9.490
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 1,148,233,740 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 1,146,284,371 8.720
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,119,075,363 8.520
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 882,490,564 6.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 870,736,193 6.630
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 728,839,846 5.550
شركت سرمايه گذاري سامانه استراتوس-سهامي عام- 720,320,258 5.480
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 532,551,544 4.050
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 494,656,334 3.760
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 460,842,796 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 380,525,189 2.890
شركت پشتيبان ايجادساختمان-سهامي خاص- 305,441,018 2.320
شركت گروه مالي بانك پارسيان-سهامي خاص- 276,532,218 2.100
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 275,226,812 2.090
شركت مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن-سهامي خاص- 242,357,587 1.840
صندوق بازنشستگي كشوري 204,787,766 1.550
شركت خدمات مديريت سرمايهءمدار-سهامي خاص- 156,000,000 1.180

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار