PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 20:01:15
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,370 قیمت دیروز 4,420 تعداد معاملات 333 EPS 839
50     (%1.13) بیشترین قیمت 4,370 ارزش 30,483,774,270 P/E 5.2
قیمت آخرین معامله 4,340 کمترین قیمت 4,340 حجم 7,023,305 حداکثر قیمت مجاز 4,680
80     (%1.81) اولین قیمت 4,340 حجم مبنا 12,170,294 حداقل قیمت مجاز 4,340
تاریخ آخرین معامله 1400/1/21 - 12:08:11   ارزش بازار (م ر) 132,960,457 تعداد سهام 30,425,734,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 4,340 21,546,559 420
0 0 0 4,350 216,980 6
0 0 0 4,360 375,812 4


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/1/21 4,370 4,340 4,370 333
7.023M
30.484B
1400/1/18 4,420 4,410 4,520 1,454
31.032M
137.068B
1400/1/17 4,500 4,430 4,660 2,594
35.988M
161.973B
1400/1/16 4,470 4,320 4,590 3,615
75.383M
336.610B
1400/1/15 4,400 4,400 4,490 1,614
44.110M
194.200B
1400/1/14 4,480 4,420 4,560 2,490
42.696M
191.142B
1400/1/11 4,480 4,470 4,560 1,590
32.018M
143.317B
1400/1/10 4,560 4,550 4,670 2,071
43.188M
196.747B
1400/1/8 4,640 4,630 4,740 1,087
24.680M
114.525B
1400/1/7 4,720 4,710 4,810 3,061
64.404M
304.223B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 51 1 -244 -48 -476
1396/9/11 3 1396 51 311 -126 -48 38
1395/12/24 12 1396 51 311 -48 -48 178
1395/12/24 12 1395 1 178
1395/11/26 6 1395 1 262 -476 178 51

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك پاسارگاد (وپاسار) 13,310 (0.15%) 2723
39.324M
522.952B
اعتباري ملل (وملل) 13,359 (0.20%) 1494
29.942M
399.252B
بانك سامان (سامان) 9,797 (1.99%) 757
9.056M
89.162B
بانك ملت (وبملت) 3,870 (1.78%) 748
21.643M
83.759B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,730 (1.80%) 481
14.424M
39.379B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,340 (1.81%) 333
7.023M
30.484B
بانك شهر (وشهر) 5,862 (4.00%) 291
5.182M
30.378B
بانك سينا (وسينا) 3,170 (1.86%) 290
11.926M
37.843B
بانك تجارت (وتجارت) 2,690 (1.82%) 185
3.034M
8.162B
بانك خاورميانه (وخاور) 8,990 (1.96%) 182
2.693M
24.211B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,440 (1.61%) 131
1.337M
3.263B
بانك سرمايه (سمايه) 5,465 (3.99%) 81
3.099M
16.937B
بانك آينده (وآيند) 15,910 (3.99%) 75
464,765
7.394B
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 270 (24.16%) 23
496
135.397M
اختيارخ وبملت-3500-1400/03/19 (ضملت3001) 524 (23.28%) 22
1,343
730.730M
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 106 (38.01%) 21
708
83.205M
اختيارخ وبملت-4000-1400/03/19 (ضملت3002) 290 (33.18%) 14
1,055
345.457M
پست بانك ايران (وپست) 22,880 (1.97%) 14
28,054
641.876M
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 62 (26.19%) 13
422
25.763M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,520 (1.95%) 11
89,199
224.781M
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 220 (26.91%) 9
139
30.592M
بانك گردشگري (وگردش) 17,095 (2.00%) 6
2,535
43.336M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 640 (20.00%) 4
25
16.000M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 750 (14.77%) 3
23
17.250M
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 10 (90.00%) 3
11
120,000
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 80 (28.57%) 2
13
1.026M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,163 (4.96%) 2
41,149
47.856M
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 44 (12.00%) 2
12
528,000
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 22 (37.14%) 1
10
220,000
اختيارخ وبملت-3000-1400/03/19 (ضملت3000) 870 (20.84%) 1
5
4.350M
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 22 (33.33%) 1
10
220,000
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 440 (19.85%) 1
20
8.800M
اختيارخ وبملت-6000-1400/03/19 (ضملت3005) 22 (50.00%) 1
10
220,000
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 750 (17.94%) 1
3
2.250M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 560 (33.33%) 1
55
30.800M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 60 (15.49%) 1
1
60,000
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 15 (37.50%) 1
10
150,000
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 40 (14.89%) 1
8
320,000
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1400/03/19 (طملت3007) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 45 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1400/03/19 (طملت3000) 1 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 13,452 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1400/03/19 (طملت3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 50 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/06/09 (جبانك006) 7,664 (0.58%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1400/03/19 (طملت3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1400/03/19 (طملت3002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1400/03/19 (طملت3001) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 945 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 10 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1400/03/19 (ضملت3007) 11 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1400/03/19 (طملت3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1400/03/19 (ضملت3003) 166 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 310 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-5000-1400/03/19 (ضملت3004) 150 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 22 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1400/03/19 (طملت3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 40 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-7000-1400/03/19 (ضملت3006) 33 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 30 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 10 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت به پخش-سهامي عام- 2,656,046,242 8.720
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 2,552,962,156 8.390
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 2,068,978,721 6.800
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,564,471,262 5.140
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 1,483,788,910 4.870
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,479,922,131 4.860
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,242,200,000 4.080
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 1,233,970,871 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 1,067,815,114 3.500
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 754,017,850 2.470
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 730,711,836 2.400
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 640,750,565 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 638,505,931 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 637,725,819 2.090
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 559,043,492 1.830
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- 482,213,367 1.580
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 476,654,781 1.560
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 384,637,257 1.260
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ 356,000,000 1.170
صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين 339,830,731 1.110
IFMصندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو 336,217,612 1.100
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم اكسيرفارابي 314,912,233 1.030

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار
مدیر روابط عمومی: 021-82330000