PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  مداخله ناظر  -  بازار بورس 16:29:02
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت آخرین معامله 4,244 قیمت دیروز 4,042 تعداد معاملات 1614 EPS 748
202     (%5.00) بیشترین قیمت 4,244 ارزش 123,425,754,027 P/E 5.6
قیمت پایانی 4,200 کمترین قیمت 4,072 حجم 29,385,259 حداکثر قیمت مجاز 4,244
158     (%3.91) اولین قیمت 4,127 حجم مبنا 12,170,294 حداقل قیمت مجاز 3,840
تاریخ آخرین معامله 1400/7/3 - 12:29:40   ارزش بازار (م ر) 127,788,082 تعداد سهام 30,425,734,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
17 1,607,009 4,244 4,265 100,000 1
1 4,523 4,243 4,390 105,000 2
1 10,000 4,242 4,400 200,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1400/6/31 4,042 3,902 4,140 2,065
44.964M
181.747B
1400/6/30 4,062 4,028 4,259 2,313
60.822M
247.076B
1400/6/29 4,239 4,170 4,310 1,323
16.632M
70.495B
1400/6/28 4,193 4,100 4,359 2,120
37.869M
158.780B
1400/6/27 4,283 4,266 4,500 1,880
34.571M
148.055B
1400/6/24 4,490 4,420 4,521 2,096
23.793M
106.823B
1400/6/23 4,507 4,330 4,557 2,222
47.063M
212.090B
1400/6/22 4,388 4,260 4,609 2,335
27.776M
121.892B
1400/6/21 4,476 4,466 4,728 2,590
53.669M
240.217B
1400/6/20 4,701 4,600 4,899 2,587
39.204M
184.290B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 51 1 -244 -48 -476
1396/9/11 3 1396 51 311 -126 -48 38
1395/12/24 12 1396 51 311 -48 -48 178
1395/12/24 12 1395 1 178
1395/11/26 6 1395 1 262 -476 178 51

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك دي (دي) 1,110 (3.74%) 19718
606.675M
666.111B
بانك تجارت (وتجارت) 2,189 (3.40%) 6527
116.205M
250.961B
بانك ملت (وبملت) 3,800 (3.77%) 6020
133.369M
505.905B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,150 (4.07%) 4194
100.011M
211.938B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,760 (2.95%) 2594
64.746M
176.701B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,244 (5.00%) 1614
29.385M
123.426B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 14,740 (0.14%) 1538
37.409M
551.007B
پست بانك ايران (وپست) 24,290 (0.41%) 1233
3.656M
88.529B
بانك سامان (سامان) 8,426 (2.99%) 988
8.706M
73.136B
بانك سينا (وسينا) 2,592 (1.05%) 931
21.581M
55.745B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,428 (0%) 721
14.061M
34.538B
بانك سرمايه (سمايه) 4,272 (0.75%) 429
2.343M
10.019B
بانك خاورميانه (وخاور) 5,930 (2.24%) 356
5.158M
30.465B
اعتباري ملل (وملل) 11,221 (1.78%) 234
778,535
8.784B
بانك ايران زمين (وزمين) 10,720 (2.62%) 151
661,694
7.185B
اختيارخ وتجارت-1797-1400/07/21 (ضجار7038) 501 (8.91%) 89
4,716
2.747B
اختيارخ وبملت-4434-1400/08/19 (ضملت8043) 199 (6.42%) 54
2,281
422.999M
اختيارخ وبملت-3934-1400/08/19 (ضملت8042) 428 (33.33%) 33
697
277.964M
اختيارخ وپارس-3000-1400/07/28 (ضپاس7030) 198 (27.74%) 30
415
55.119M
اختيارخ وبصادر-2489-1400/08/12 (ضصاد8033) 160 (25.98%) 30
1,097
163.045M
اختيارخ وتجارت-2497-1400/07/21 (ضجار7040) 35 (28.57%) 29
1,117
48.123M
اختيارخ وبملت-3434-1400/08/19 (ضملت8041) 600 (4.71%) 17
694
413.585M
اختيارخ وبصادر-2989-1400/08/12 (ضصاد8034) 30 (0%) 13
837
25.115M
اختيارخ وپارس-2500-1400/07/28 (ضپاس7029) 410 (34.87%) 10
56
19.584M
اختيارخ وبملت-4934-1400/08/19 (ضملت8044) 91 (8.33%) 7
560
49.125M
اختيارخ وتجارت-2997-1400/07/21 (ضجار7041) 15 (50.00%) 6
317
3.063M
اختيارخ وتجارت-3497-1400/07/21 (ضجار7042) 1 (0%) 5
41
41,000
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,081 (2.95%) 4
20,138
21.769M
اختيارخ وتجارت-1997-1400/07/21 (ضجار7039) 340 (17.24%) 4
29
9.255M
اختيارف وتجارت-2497-1400/07/21 (طجار7040) 200 (33.33%) 3
44
8.770M
اختيارخ وپارس-3000-1400/10/22 (ضپاس1013) 501 (50,000.00%) 2
11
6.501M
اختيارخ وتجارت-1800-1400/10/15 (ضجار1021) 680 (9.33%) 2
21
14.290M
اختيارخ وتجارت-1600-1400/10/15 (ضجار1020) 860 (7.50%) 2
10
8.600M
اختيارخ وبملت-5934-1400/08/19 (ضملت8045) 55 (15.38%) 1
100
5.500M
اختيارخ وتجارت-1597-1400/07/21 (ضجار7037) 577 (44.25%) 1
6
3.462M
اختيارخ وبصادر-1789-1400/08/12 (ضصاد8031) 480 (2.04%) 1
20
9.600M
اختيارخ وتجارت-2000-1400/10/15 (ضجار1022) 530 (52,900.00%) 1
11
5.830M
اختيارخ وپارس-2000-1400/07/28 (ضپاس7028) 750 (1.19%) 1
3
2.250M
اختيارخ وبصادر-1589-1400/08/12 (ضصاد8030) 700 (16.67%) 1
50
35.000M
اختيارف وتجارت-1997-1400/07/21 (طجار7039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4434-1400/08/19 (طملت8043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/07/28 (طپاس7029) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3989-1400/08/12 (ضصاد8036) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2434-1400/08/19 (طملت8039) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3497-1400/07/21 (طجار7042) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4497-1400/07/21 (طجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4497-1400/07/21 (ضجار7044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4489-1400/08/12 (ضصاد8037) 25 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/07/28 (طپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 14,290 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبصادر-3217-01/08/25 (ظصادر108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/07/28 (طپاس7030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/07/28 (طپاس7028) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1400/10/15 (طجار1020) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3489-1400/08/12 (طصاد8035) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-1934-1400/08/19 (طملت8038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/10/15 (طجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3997-1400/07/21 (ضجار7043) 200 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/10/22 (طپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-3489-1400/08/12 (ضصاد8035) 5 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2489-1400/08/12 (طصاد8033) 200 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2934-1400/08/19 (ضملت8040) 930 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1189-1400/08/12 (ضصاد8038) 1,281 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/10/22 (طپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1989-1400/08/12 (ضصاد8032) 360 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-2434-1400/08/19 (ضملت8039) 2,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3997-1400/07/21 (طجار7043) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/10/15 (ضجار1025) 1 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/10/22 (ضپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/07/28 (طپاس7033) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت تجارت-3597-01/08/17 (هتجار108) 376 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1934-1400/08/19 (ضملت8038) 2,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1389-1400/08/12 (ضصاد8039) 1,200 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/07/28 (طپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/07/28 (ضپاس7027) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت وبملت-6153-01/08/21 (ظملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبصادر-3189-01/08/10 (هصادر108) 292 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5934-1400/08/19 (طملت8045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/10/15 (طجار1022) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/07/28 (ضپاس7034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1989-1400/08/12 (طصاد8032) 50 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 5,700 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/10/22 (طپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/10/22 (طپاس1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/10/15 (طجار1026) 1 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/07/28 (ضپاس7033) 90 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/10/22 (ضپاس1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/07/28 (طپاس7031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ونوين-6624-02/03/31 (هنوين203) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3934-1400/08/19 (طملت8042) 320 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/10/15 (طجار1025) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/10/22 (طپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/07/28 (ضپاس7031) 40 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/10/15 (طجار1021) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 9,971 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2989-1400/08/12 (طصاد8034) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/10/15 (ضجار1023) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1389-1400/08/12 (طصاد8039) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1400/12/08 (جبانك012) 7,490 (1.60%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1589-1400/08/12 (طصاد8030) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/10/22 (طپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3989-1400/08/12 (طصاد8036) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4934-1400/08/19 (طملت8044) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-2934-1400/08/19 (طملت8040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1797-1400/07/21 (طجار7038) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1400-1400/10/15 (طجار1019) 1 (0%) 0
0
0
ح . بانك رفاه كارگران (ورفاهح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/10/22 (ضپاس1009) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/10/22 (طپاس1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1597-1400/07/21 (طجار7037) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1600-1400/07/28 (طپاس7026) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/07/28 (ضپاس7032) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2500-1400/10/22 (ضپاس1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وبملت-6100-01/08/04 (هملت108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/10/15 (طجار1024) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4489-1400/08/12 (طصاد8037) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1600-1400/07/28 (ضپاس7026) 1,005 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1789-1400/08/12 (طصاد8031) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2997-1400/07/21 (طجار7041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-1800-1400/07/28 (طپاس7027) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1189-1400/08/12 (طصاد8038) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/10/15 (ضجار1026) 200 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3434-1400/08/19 (طملت8041) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت ونوين-6737-02/04/31 (ظنوين204) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/10/15 (ضجار1024) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1400-1400/10/15 (ضجار1019) 510 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-3500-1400/10/22 (ضپاس1014) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت تجارت-3628-01/09/02 (ظتجار109) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-2000-1400/10/22 (ضپاس1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-1800-1400/10/22 (ضپاس1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/10/22 (طپاس1016) 1 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت به پخش-سهامي عام- 2,656,046,242 8.720
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 2,552,962,156 8.390
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,564,471,262 5.140
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 1,483,788,910 4.870
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,479,922,131 4.860
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 1,416,778,721 4.650
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,242,200,000 4.080
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 1,233,970,871 4.050
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 1,067,815,114 3.500
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 754,017,850 2.470
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 730,711,836 2.400
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 640,750,565 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 638,505,931 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 637,725,819 2.090
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 559,043,492 1.830
صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان 502,200,000 1.650
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 488,554,781 1.600
شركت سرمايه گذاري آتيه صبا-سهامي خاص- 482,213,367 1.580
IFMصندوق سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو 384,667,167 1.260
موسسه صندوق بازنشستگي،وظيفه،ازكارافتادگي وپ 366,000,000 1.200
صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين 350,000,000 1.150
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 331,637,257 1.080

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار
مدیر روابط عمومی: 021-82330000