PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك‌اقتصادنوين‌
بانك‌اقتصادنوين‌ ( ونوين ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:58:25
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 4,280 قیمت دیروز 4,460 تعداد معاملات 2185 EPS 839
180     (%4.04) بیشترین قیمت 4,500 ارزش 208,863,264,040 P/E 5.1
قیمت آخرین معامله 4,240 کمترین قیمت 4,240 حجم 48,854,976 حداکثر قیمت مجاز 4,680
220     (%4.93) اولین قیمت 4,460 حجم مبنا 12,345,679 حداقل قیمت مجاز 4,240
تاریخ آخرین معامله 1399/11/7 - 12:29:49   ارزش بازار (م ر) 130,222,141 تعداد سهام 30,425,734,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
0 0 0 4,240 55,065,994 347
0 0 0 4,250 79,412 6
0 0 0 4,270 5,525 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/11/7 4,280 4,240 4,500 2,185
48.855M
208.863B
1399/11/6 4,460 4,200 4,600 3,665
59.657M
266.138B
1399/11/5 4,410 4,130 4,460 6,067
186.285M
821.638B
1399/11/4 4,250 4,160 4,250 825
29.714M
126.244B
1399/11/1 4,050 3,960 4,060 992
35.034M
141.968B
1399/10/30 3,870 3,710 4,040 3,792
87.873M
339.927B
1399/10/29 3,900 3,900 3,900 395
17.796M
69.406B
1399/10/27 4,100 4,090 4,350 1,860
62.316M
255.491B
1399/10/24 4,300 4,290 4,390 4,443
147.688M
635.013B
1399/10/23 4,510 4,500 4,690 1,572
33.588M
151.382B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 51 1 -244 -48 -476
1396/9/11 3 1396 51 311 -126 -48 38
1395/12/24 12 1396 51 311 -48 -48 178
1395/12/24 12 1395 1 178
1395/11/26 6 1395 1 262 -476 178 51

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك صادرات ايران (وبصادر) 2,600 (4.76%) 11098
312.670M
833.278B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 2,990 (4.78%) 10277
353.728M
1,085.879B
بانك ملت (وبملت) 3,950 (4.82%) 7700
163.742M
662.474B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,810 (4.99%) 2584
29.274M
359.192B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 4,240 (4.93%) 2185
48.855M
208.863B
بانك شهر (وشهر) 6,340 (3.38%) 1762
20.711M
134.350B
بانك سامان (سامان) 10,386 (3.00%) 1439
18.509M
193.180B
اعتباري ملل (وملل) 14,953 (4.99%) 1438
16.836M
252.253B
بانك خاورميانه (وخاور) 9,980 (3.29%) 1157
10.719M
108.723B
بانك ايران زمين (وزمين) 14,780 (0.58%) 1092
18.036M
264.467B
بانك سينا (وسينا) 3,370 (4.80%) 1013
15.516M
52.596B
پست بانك ايران (وپست) 19,920 (4.96%) 934
7.286M
146.537B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,900 (4.92%) 733
11.236M
33.066B
بانك گردشگري (وگردش) 21,403 (3.00%) 550
2.502M
53.728B
اختيارخ وپارس-3000-1400/02/29 (ضپاس2002) 525 (21.52%) 236
10,028
5.863B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 1 (0%) 159
7,586
7.736M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 100 (64.03%) 75
3,436
692.965M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 4 (84.00%) 42
1,668
16.593M
اختيارخ وپارس-2500-1400/02/29 (ضپاس2001) 777 (19.90%) 40
667
566.927M
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 10 (37.50%) 28
652
10.083M
اختيارخ وپارس-3500-1400/02/29 (ضپاس2003) 291 (42.72%) 17
377
144.032M
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 53 (78.10%) 16
559
114.394M
اختيارخ وپارس-2000-1400/02/29 (ضپاس2000) 1,162 (23.55%) 11
310
370.680M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 99 (10.00%) 6
163
12.839M
اختيارخ وبصادر-2000-1400/03/12 (ضصاد3001) 750 (24.77%) 6
212
166.245M
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 600 (11.63%) 5
41
23.500M
اختيارخ وبصادر-1800-1400/03/12 (ضصاد3000) 888 (0.68%) 4
4
3.688M
اختيارخ وبصادر-3000-1400/03/12 (ضصاد3003) 313 (37.65%) 3
101
50.203M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 10 (900.00%) 3
127
136,000
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 1,240 (0.80%) 2
6
7.490M
اختيارخ وبصادر-3500-1400/03/12 (ضصاد3004) 133 (13,200.00%) 1
1
133,000
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 800 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3500-1400/02/22 (ضجار2004) 351 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1400/03/12 (ضصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1400/03/12 (ضصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1400/02/29 (ضپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1400/02/29 (طپاس2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-1800-1400/02/22 (ضجار2000) 1,300 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 2,710 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-3000-1400/02/22 (ضجار2003) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1400/02/29 (طپاس2002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2500-1400/03/12 (ضصاد3002) 777 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1400/02/22 (طجار2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-6000-1400/02/29 (ضپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1400/03/12 (طصاد3001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1400/02/29 (طپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1400/02/22 (طجار2004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-5000-1400/02/22 (ضجار2007) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 8,552 (14.13%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1400/02/29 (طپاس2003) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1400/02/22 (طجار2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 20,628 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1400/03/12 (طصاد3000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1400/03/12 (ضصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1400/02/22 (طجار2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1400/03/12 (طصاد3003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1400/02/29 (طپاس2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1400/03/12 (ضصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1400/02/22 (ضجار2001) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1400/03/12 (طصاد3002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1400/03/12 (طصاد3007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4000-1400/02/29 (ضپاس2004) 550 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1400/03/12 (طصاد3005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-5000-1400/02/29 (ضپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1400/02/29 (طپاس2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 3 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1400/03/12 (طصاد3004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1400/02/22 (طجار2000) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1400/02/22 (ضجار2002) 700 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4000-1400/02/22 (ضجار2005) 240 (0%) 0
0
0
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 15,218 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-4500-1400/02/22 (ضجار2006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1400/02/22 (طجار2002) 1 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,429 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1400/02/22 (طجار2003) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1400/03/12 (طصاد3006) 1 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-6000-1400/02/22 (طجار2008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1400/03/12 (طصاد3008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-4500-1400/02/29 (ضپاس2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1,450 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 850 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1400/02/22 (طجار2005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1400/02/29 (طپاس2007) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1400/02/29 (طپاس2001) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-6000-1400/02/22 (ضجار2008) 145 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 7,233 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1400/02/29 (طپاس2006) 1 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 30,818 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر
شركت سرمايه گذاري.س.گروه صنايع بهشهرتهران-س خ 2,660,563,106 8.740
شركت به پخش-سهامي عام- 2,656,046,242 8.720
شركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهرايران-سهامي 1,961,377,771 6.440
شركت مديريت صنعت قندتوسعه صنايع بهشهر-سهامي عا 1,688,788,910 5.550
شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران-سهامي عام- 1,564,471,262 5.140
شركت تامين مسكن جوانان-سهامي عام- 1,479,922,131 4.860
شركت سرآمدصنايع بهشهر-سهامي خاص- 1,233,970,871 4.050
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام- 1,226,200,000 4.030
شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا-سهامي خاص- 1,067,815,114 3.500
شركت صنعتي بهپاك-سهامي عام- 881,711,836 2.890
شركت نوسازي وساختمان تهران-نوسا--سهامي عام- 754,017,850 2.470
شركت گروه مالي پارسيان-سهامي خاص- 640,750,565 2.100
شركت تامين مسكن نوين-سهامي عام- 638,505,931 2.090
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام- 637,725,819 2.090
شركت بانك اقتصادنوين-سهامي عام- 559,043,492 1.830
شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 476,654,781 1.560
صندوق بازنشستگي كشوري 474,512,075 1.550
شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار-سهامي عام 384,637,257 1.260

چکیده
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.

تلفن شرکت: 88788958-63
نمابر شرکت: 88880166
وب سایت شرکت: http://www.en-bank.com
آدرس امور سهام: ایران - تهران، خیابان آفریقا بالاتر از چهارراه جهان کودک نبش برادران شریفی پلاک 2
تلفن امور سهام: 84612083-5
نمابر امور سهام: 84612084
پست الکترونیک شرکت: info@enbank.ir
مدیر عامل: آقای حسن معتمدی
فعاليت هاي شركت در زمينه بانكداري، بيمه، صرافي و ليزينگ است.
مدیر مالی: آقای ثابتی
مدیر سهام: آقای شهبازی
مدیر روابط عمومی: آقای نیکوکار
مدیر روابط عمومی: 021-82330000