PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
بانك خاورميانه
بانك خاورميانه ( وخاور ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 19:34:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 1,948 قیمت دیروز 1,949 تعداد معاملات 19 EPS 327
1     (%0.05) بیشترین قیمت 1,950 ارزش 208,456,905 P/E 6.0
قیمت آخرین معامله 1,930 کمترین قیمت 1,880 حجم 108,680 حداکثر قیمت مجاز 2,046
19     (%0.97) اولین قیمت 1,950 حجم مبنا 2,400,000 حداقل قیمت مجاز 1,852
تاریخ آخرین معامله 1396/9/21 - 12:12:44   ارزش بازار (م ر) 11,688,000 تعداد سهام 6,000,000,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
1 50,000 1,900 1,940 25,000 1
2 8,000 1,886 1,948 1,000 1
2 11,000 1,882 1,959 1,000 1


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1396/9/21 1,948 1,880 1,950 19
108,680
208.457M
1396/9/20 1,949 1,881 1,979 267
4.649M
9.061B
1396/9/19 1,974 1,950 2,000 32
442,268
863.160M
1396/9/18 1,979 1,902 2,038 23
110,154
215.628M
1396/9/14 1,980 1,975 2,001 30
351,698
702.941M
1396/9/13 1,977 1,971 2,040 33
170,613
341.213M
1396/9/12 1,975 2,000 2,053 78
555,891
1.131B
1396/9/11 1,957 1,961 2,007 84
1.151M
2.308B
1396/9/8 1,912 1,866 1,961 145
2.812M
5.375B
1396/9/7 1,868 1,861 1,910 116
2.513M
4.695B

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1395/10/27 9 1395 356 302 288 339 183
1395/9/13 6 1395 356 302 199 339 139
1395/5/30 3 1395 345 302 104 339 74
1394/12/19 12 1395 402 302 339 339 212
1394/12/19 12 1394 302 212

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك ملت (وبملت) 1,016 (1.80%) 305
5.176M
5.221B
بانك انصار (وانصار) 2,070 (0.29%) 98
952,604
1.967B
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 998 (0%) 48
647,629
644.660M
بانك خاورميانه (وخاور) 1,930 (0.97%) 19
108,680
208.457M
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 2,640 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 630 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 593 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1380-960310 (حكمتخ3) 20 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك تجارت (وتجارت) 593 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1180-960310 (حكمتخ1) 160 (0%) 0
0
0
بانك گردشگري (وگردش) 1,233 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 709 (0%) 0
0
0
بانك پاسارگاد (وپاسار) 999 (0%) 0
0
0
بانك سرمايه (سمايه) 1,229 (0%) 0
0
0
بانك ايران زمين (وزمين) 2,110 (0%) 0
0
0
اختيار فروش تبعي بانك پاسارگاد (هپاسا202) 1,000 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
پست بانك ايران (وپست) 1,838 (0%) 0
0
0
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 1,000 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 1,200 (0%) 0
0
0
بانك صادرات ايران (وبصادر) 979 (0%) 0
0
0
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 1,120 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-1200-1397/10/08 (ضملت1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 825 (0%) 0
0
0
بانك تات (تات) 2,768 (0%) 0
0
0
ح.بانك تات (تاتح) 1,260 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 980 (0%) 0
0
0
بانك شهر (وشهر) 960 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي بانك ملت707 (هبملت707) 1 (0%) 0
0
0
اختيار خ حكمت-1280-960310 (حكمتخ2) 35 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (0%) 0
0
0
بانك دي (دي) 1,390 (0%) 0
0
0
بانك سينا (وسينا) 982 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,180 (0%) 0
0
0
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 1,474 (0%) 0
0
0


چکیده