PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
سازه‌ پويش‌
سازه‌ پويش‌ ( خپويش ) -  وضعیت : مجاز -  پایان مشاوره  -  بازار بورس 17:10:03
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت پایانی 38,510 قیمت دیروز 38,610 تعداد معاملات 37 EPS 844
100     (%0.26) بیشترین قیمت 36,680 ارزش 2,495,780,560 P/E 45.6
قیمت آخرین معامله 36,680 کمترین قیمت 36,680 حجم 68,042 حداکثر قیمت مجاز 40,540
1,930     (%5.00) اولین قیمت 36,680 حجم مبنا 1,295,001 حداقل قیمت مجاز 36,680
تاریخ آخرین معامله 1399/9/8 - 12:23:26   ارزش بازار (م ر) 12,481,861 تعداد سهام 324,120,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد
7 1,050 36,680 36,680 932,494 334
0 0 0 36,770 5,257 7
0 0 0 37,500 27,111 2


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش
1399/9/8 38,510 36,680 36,680 37
68,042
2.496B
1399/9/5 38,610 36,770 36,770 29
57,227
2.104B
1399/9/4 38,700 37,210 37,210 57
300,042
11.165B
1399/9/2 39,160 37,280 37,280 16
54,071
2.016B
1399/9/1 39,240 37,360 37,360 15
54,933
2.052B
1399/8/28 39,320 37,510 37,510 41
101,060
3.791B
1399/8/27 39,480 37,680 37,680 27
111,494
4.201B
1399/8/26 39,660 37,790 37,790 15
66,574
2.516B
1399/8/25 39,770 37,860 37,860 6
52,534
1.989B
1399/8/24 39,850 37,900 37,900 22
22,076
836.680M

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل
1396/9/11 6 1396 3506 2280 1322 2078 923
1396/5/2 3 1396 2968 2861 704 2078 198
1396/2/23 12 1396 2968 2861 2078 2078 2728
1396/2/23 12 1395 2463 2728
1395/12/24 6 1395 2280 3062 923 2728 1541

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
ايران‌ خودرو (خودرو) 3,840 (4.71%) 110912
2.665B
10,248.476B
سايپا (خساپا) 2,820 (4.73%) 63396
2.150B
6,091.946B
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو (خگستر) 3,650 (4.20%) 35676
647.505M
2,368.504B
زامياد (خزاميا) 12,530 (4.71%) 19172
109.338M
1,375.152B
گروه‌بهمن‌ (خبهمن) 25,550 (2.29%) 13849
59.731M
1,528.207B
پارس‌ خودرو (خپارس) 7,600 (4.88%) 9918
96.721M
737.038B
رينگ‌سازي‌مشهد (خرينگ) 55,010 (4.93%) 8975
15.269M
869.219B
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌ (ورنا) 8,980 (2.07%) 7903
59.245M
541.687B
رادياتور ايران‌ (ختور) 38,230 (4.92%) 6819
14.070M
538.615B
ايران خودرو ديزل (خاور) 5,103 (2.89%) 6797
82.252M
419.960B
چرخشگر (خچرخش) 20,240 (4.98%) 4719
17.555M
349.148B
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (خاهن) 36,100 (4.77%) 3683
9.635M
351.146B
سايپاآذين‌ (خاذين) 5,860 (4.83%) 3365
33.918M
194.643B
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌ (خريخت) 4,040 (4.94%) 2043
46.247M
185.266B
مهركام‌پارس‌ (خمهر) 6,850 (4.90%) 1679
20.382M
139.207B
محورسازان‌ايران‌خودرو (خوساز) 7,490 (4.90%) 1649
13.020M
97.091B
الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق) 18,720 (4.99%) 1642
9.800M
182.769B
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌ (ختوقا) 3,390 (4.95%) 1571
33.481M
113.353B
نيرو محركه‌ (خمحركه) 6,420 (4.90%) 1561
16.644M
106.853B
فنرسازي‌خاور (خفنر) 17,440 (3.59%) 1441
4.345M
77.424B
سايپا ديزل (خكاوه) 4,451 (2.99%) 1384
18.830M
83.879B
اختيارخ خودرو-4000-1399/10/07 (ضخود1044) 400 (11.89%) 1231
40,870
17.220B
توليدمحورخودرو (خمحور) 67,410 (5.00%) 906
1.134M
75.450B
بهمن ديزل (خديزل) 50,299 (0.44%) 866
1.152M
57.473B
لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت) 78,990 (0.43%) 666
443,131
34.469B
فنرسازي‌زر (خزر) 20,450 (4.98%) 642
3.322M
67.925B
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌ (خموتور) 10,720 (5.00%) 618
4.007M
42.793B
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌ (ختراك) 10,440 (4.92%) 567
2.906M
30.323B
صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتاد) 15,130 (1.45%) 531
2.294M
34.407B
گروه اقتصادي كرمان خودرو (خكرمان) 4,817 (2.99%) 378
6.078M
29.279B
اختيارخ خودرو-3000-1399/10/07 (ضخود1042) 1,020 (8.03%) 238
7,601
7.632B
اختيارخ خودرو-7000-1399/10/07 (ضخود1048) 31 (16.22%) 137
5,064
160.604M
اختيارخ خودرو-4500-1399/10/07 (ضخود1045) 250 (17.49%) 125
5,806
1.547B
اختيارخ خودرو-3500-1399/10/07 (ضخود1043) 688 (8.99%) 103
3,657
2.504B
اختيارخ خساپا-3000-1399/11/26 (ضسپا1104) 478 (2.14%) 72
2,215
1.034B
مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير) 45,220 (4.98%) 70
309,488
13.995B
سازه‌ پويش‌ (خپويش) 36,680 (5.00%) 37
68,042
2.496B
اختيارخ خساپا-2500-1399/11/26 (ضسپا1103) 717 (10.49%) 36
1,068
759.661M
اختيارخ خودرو-2000-1399/10/07 (ضخود1040) 1,900 (7.50%) 32
451
819.377M
كمك‌فنرايندامين‌ (خكمك) 49,780 (4.98%) 28
9,161
456.035M
توسعه و عمران شهرستان نائين (خعمرا) 17,162 (2.99%) 24
21,030
360.917M
مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناور) 23,897 (3.00%) 20
26,032
622.087M
اختيارخ خودرو-5000-1399/10/07 (ضخود1046) 147 (11.45%) 18
834
135.399M
اختيارخ خپارس-7000-1399/11/19 (ضپار1117) 601 (68.73%) 16
153
227.100M
اختيارخ خودرو-2500-1399/10/07 (ضخود1041) 1,444 (7.97%) 16
160
219.387M
اختيارخ خساپا-3500-1399/11/26 (ضسپا1105) 200 (19,900.00%) 12
605
112.630M
اختيارخ خودرو-6000-1399/10/07 (ضخود1047) 73 (22.34%) 6
317
24.120M
اختيارخ خساپا-1600-1399/11/26 (ضسپا1100) 1,300 (10.47%) 5
116
150.850M
اختيارخ خساپا-2000-1399/11/26 (ضسپا1102) 1,199 (0.17%) 4
31
32.219M
ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) 982,000 (0.51%) 4
10,422
10.234B
صكوك مرابحه سايپا012-3ماهه 16% (صايپا012) 1,004,653 (0.00%) 1
5
5.023M
صكوك مرابحه سايپا038-3ماهه 18% (صايپا038) 940,000 (1.08%) 1
2,000
1.880B
اختيارخ خساپا-4000-1399/11/26 (ضسپا1106) 51 (5,000.00%) 1
100
5.100M
اختيارخ خپارس-5000-1399/11/19 (ضپار1115) 3,960 (20.48%) 1
2
7.920M
ريخته گري ماشين سازي تبريز (ريخته گري تبريز) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-5000-1399/11/19 (طپار1115) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3500-1399/11/26 (طسپا1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1600-1399/11/26 (طسپا1100) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف408-3ماهه 18% (صدف408) 950,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4500-1399/11/26 (طسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-16000-1399/11/19 (طپار1123) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا403-3ماهه18% (صايپا403) 1,557,693 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2000-1399/11/26 (طسپا1102) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-5000-1399/11/26 (ضسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
ح . ايران خودرو ديزل (خاورح) 500 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) 970,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-10000-1399/11/19 (ضپار1120) 400 (0%) 0
0
0
ايران دوچرخ (ايران دوچرخ) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2500-1399/10/07 (طخود1041) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش خودرو و قطعات-1399/12/19 (جاتو912) 353,131 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-3500-1399/11/19 (طپار1124) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-6000-1399/11/19 (ضپار1116) 2,750 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-14000-1399/11/19 (ضپار1122) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4500-1399/11/19 (ضپار1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ ت خساپا-1656-98/11/30 (ظخساپا811) 1,000 (0%) 0
0
0
ايمن خودرو شرق (خيمن) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا - 3ماهه18% (صايپا104) 1,210,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-8000-1399/11/19 (طپار1118) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-9000-1399/11/19 (ضپار1119) 920 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-2500-1399/11/26 (طسپا1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-10000-1399/11/19 (طپار1120) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4000-1399/10/07 (طخود1044) 800 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-5000-1399/11/26 (طسپا1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-3000-1399/11/26 (طسپا1104) 1 (0%) 0
0
0
ح.صنايع توليدي اشتاد ايران‌ (تشتادح) 10,600 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا112-3ماهه 16% (صايپا112) 980,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4500-1399/11/19 (طپار1126) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا908-3ماهه 18% (صايپا908) 1,000,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا203-3ماهه 16% (صايپا203) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-6000-1399/10/07 (طخود1047) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-12000-1399/11/19 (ضپار1121) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا308-3ماهه 18% (صايپا308) 967,200 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-16000-1399/11/19 (ضپار1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-7000-1399/10/07 (طخود1048) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-1800-1399/11/26 (ضسپا1101) 1,260 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا998-3ماهه 18% (صايپا998) 1,020,000 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه صدف048-3ماهه 18% (صدف048) 1,000,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-5000-1399/10/07 (طخود1046) 1 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) 1,010,000 (0%) 0
0
0
گروه اقتصادي كرمان خودرو-پذيره (كرمان خودرو) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-4000-1399/11/19 (طپار1125) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-3500-1399/11/19 (ضپار1124) 5,200 (0%) 0
0
0
ح.مهندسي صنعتي روان فن آور (خفناورح) 1,509 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خساپا-1620-98/10/30 (هخسپا810) 1,000 (0%) 0
0
0
صكوك رهني خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404) 912,500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-9000-1399/11/19 (طپار1119) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3000-1399/10/07 (طخود1042) 500 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-14000-1399/11/19 (طپار1122) 1 (0%) 0
0
0
ماليبل سايپا (خليبل) 249 (0%) 0
0
0
اختيارخ خساپا-4500-1399/11/26 (ضسپا1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-1800-1399/11/26 (طسپا1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-3500-1399/10/07 (طخود1043) 1 (0%) 0
0
0
صكوك مرابحه سايپا412-3ماهه 16% (صايپا412) 868,025 (0%) 0
0
0
ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) 1,000,000 (0%) 0
0
0
توليدي آذر باتري اروميه (خاذر) 1,000 (0%) 0
0
0
ايركا پارت صنعت (خكار) 27,780 (4.83%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-8000-1399/11/19 (ضپار1118) 1,700 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-7000-1399/11/19 (طپار1117) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-12000-1399/11/19 (طپار1121) 1 (0%) 0
0
0
ح . سايپا ديزل (خكاوهح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-2000-1399/10/07 (طخود1040) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خپارس-6000-1399/11/19 (طپار1116) 1 (0%) 0
0
0
صكوك اجاره سايپا143-3ماهه18% (صايپا143) 5,244,678 (0%) 0
0
0
اختيارف خودرو-4500-1399/10/07 (طخود1045) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف خساپا-4000-1399/11/26 (طسپا1106) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت خودرو-3680-99/11/20 (هخود911) 153 (0%) 0
0
0
اختيارخ خپارس-4000-1399/11/19 (ضپار1125) 4,700 (0%) 0
0
0


چکیده
تولید انواع بردهای برقی و الکترونیکی مورد مصرف در انواع خودرو و سایر وسایل برقی و الکترونیکی

تلفن شرکت: 66559742-66559750
نمابر شرکت: 66504547
آدرس شرکت: ایران - تهران - ستارخان- خيابان نيايش- پلاك 51
وب سایت شرکت: http://www.sazehpouyesh.com
پست الکترونیک شرکت: info@sazehpouyesh.com
تولید انواع بردهای برقی و الکترونیکی مورد مصرف در انواع خودرو و سایر وسایل برقی و الکترونیکی
مدیر مالی: آقای طاهر خانی
تلفن شرکت: 37773420-026
نمابر شرکت: 37773421-026
مدیر عامل: آقای محمد صادقیانی