PSB is being developed by Pooya Paridel.
 
برای مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر نماد می توانید به صفحه مرتبط با نماد در سایت جدید مراجعه کنید
در صفحه نماد در سایت جدید می توانید اطلاعات زیر را مشاهده کنید:
سابقه پیام های ناظر،آگهی مجمع، سابقه تغییر وضعیت نماد،اطلاعات شناسنامه ای، هیات مدیره، سابقه خرید های حقیقی و حقوقی، SMS، نمودار های تاریخچه ای و در طول روز و ...
برای ورود به صفحه این نماد در سایت جدید از لینک زیر استفاده کنید:
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11
اختيارف وبصادر-3800-1399/08/11 ( طصاد8017 ) -  وضعیت : ممنوع-متوقف -  پایان مشاوره  -  بازار آتی 18:29:06
برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
قیمت دیروز تعداد معاملات EPS
     بیشترین قیمت ارزش P/E
کمترین قیمت حجم حداکثر قیمت مجاز 100,000
     اولین قیمت حجم مبنا 1 حداقل قیمت مجاز 1
تاریخ آخرین معامله -   ارزش بازار (م ر) تعداد سهام 1,000
خریدفروش
تعدادحجمقیمتقیمتحجمتعداد


سابقه معاملات ادامه...
تاریخقیمت پایانیکمترین قیمتبیشترین قیمتتعداد معاملاتحجمارزش

برای مشاهده اطلاعات دقیق و به روز EPS و P/E به سایت کدال مراجعه کنید
تاریخ انتشار سال مالی منتهی به EPS
پیش بینی پیش بینی
سال قبل
واقعی واقعی
سال قبل
واقعی
دوره قبل

شرکت های هم گروه قیمت آخرین معامله تعداد معاملات حجم ارزش
بانك تجارت (وتجارت) 3,970 (1.79%) 55328
1.244B
4,908.981B
بانك صادرات ايران (وبصادر) 3,600 (0%) 25749
563.461M
2,024.194B
بانك ملت (وبملت) 5,580 (0%) 23821
348.905M
1,920.147B
بانك دي (دي) 54,510 (5.00%) 22655
42.344M
2,300.097B
بانك‌پارسيان‌ (وپارس) 4,660 (4.95%) 21871
641.302M
2,932.104B
بانك آينده (وآيند) 22,727 (2.00%) 13794
97.587M
2,220.977B
بانك‌اقتصادنوين‌ (ونوين) 5,820 (4.86%) 7449
170.796M
980.514B
بانك سرمايه (سمايه) 8,732 (3.00%) 5754
35.236M
310.054B
بانك پاسارگاد (وپاسار) 11,740 (0.26%) 4864
52.307M
612.957B
بانك شهر (وشهر) 8,584 (4.00%) 3689
69.076M
592.576B
بانك گردشگري (وگردش) 21,630 (2.17%) 3254
16.297M
352.224B
پست بانك ايران (وپست) 18,740 (4.99%) 2862
30.551M
571.749B
بانك سينا (وسينا) 13,270 (1.92%) 2325
17.906M
235.686B
بانك‌ كارآفرين‌ (وكار) 4,340 (4.83%) 1920
57.212M
244.311B
بانك خاورميانه (وخاور) 10,910 (0.74%) 863
3.734M
40.325B
بانك ايران زمين (وزمين) 12,799 (1.99%) 632
5.601M
71.681B
اختيارخ وتجارت-4000-1399/10/21 (ضجار1016) 448 (3.70%) 448
20,223
8.746B
اختيارخ وپارس-3500-1399/10/30 (ضپاس1003) 1,259 (22.71%) 256
6,996
8.091B
اختيارخ وبصادر-4500-1399/11/12 (ضصاد1104) 240 (6.67%) 234
9,847
2.339B
اختيارخ وپارس-4500-1399/10/30 (ضپاس1005) 575 (20.55%) 216
9,798
5.134B
اختيارخ وپارس-3000-1399/10/30 (ضپاس1002) 1,720 (16.45%) 201
6,358
10.475B
اختيارخ وبصادر-3500-1399/11/12 (ضصاد1102) 628 (4.84%) 180
5,434
3.354B
اختيارخ وتجارت-3000-1399/10/21 (ضجار1014) 1,100 (3.00%) 94
2,461
2.651B
اختيارخ وتجارت-3500-1399/10/21 (ضجار1015) 750 (5.19%) 77
2,564
1.918B
اختيارخ وبملت-6000-1399/11/28 (ضملت1128) 960 (9.71%) 56
1,220
1.135B
اختيارخ وپارس-2500-1399/10/30 (ضپاس1001) 2,200 (14.52%) 48
1,345
2.831B
ح . بانك گردشگري (وگردشح) 18,000 (34.69%) 45
186,739
3.361B
اختيارخ وتجارت-5000-1399/10/21 (ضجار1018) 180 (18.55%) 38
1,914
332.950M
اختيارخ وتجارت-4500-1399/10/21 (ضجار1017) 263 (10.04%) 37
1,152
311.020M
اختيارخ وبصادر-2500-1399/11/12 (ضصاد1100) 1,235 (0.88%) 35
802
1.038B
اختيارخ وبصادر-4000-1399/11/12 (ضصاد1103) 440 (13.11%) 33
1,438
575.708M
اختيارخ وبصادر-3000-1399/11/12 (ضصاد1101) 901 (8.29%) 18
541
511.316M
اختيارخ وپارس-2000-1399/10/30 (ضپاس1000) 2,700 (13.64%) 16
510
1.334B
اختيارخ وپارس-5000-1399/10/30 (ضپاس1006) 400 (23.08%) 14
575
221.280M
اختيارخ وبملت-5000-1399/11/28 (ضملت1127) 1,450 (2.03%) 12
75
97.962M
اختيارخ وپارس-4000-1399/10/30 (ضپاس1004) 849 (15.35%) 9
286
231.175M
اختيارخ وپارس-6000-1399/10/30 (ضپاس1007) 200 (3,900.00%) 5
142
21.700M
اختيارخ وبملت-7000-1399/11/28 (ضملت1129) 1,000 (85.87%) 5
20
16.649M
اختيارخ وتجارت-1600-1399/10/21 (ضجار1010) 3,049 (110.28%) 4
39
96.276M
اختيارخ وبملت-8000-1399/11/28 (ضملت1130) 309 (5.10%) 4
42
12.978M
بانك قرض الحسنه رسالت (وسالت) 4,427 (2.98%) 3
17,450
77.251M
اختيارخ وبصادر-5000-1399/11/12 (ضصاد1105) 200 (94.17%) 1
5
1,000,000
اختيارخ وتجارت-1800-1399/10/21 (ضجار1011) 2,500 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4000-1399/11/28 (ضملت1125) 2,475 (0%) 0
0
0
اختيارف ت صادرات-3750-99/12/23 (هصادر912) 810 (0%) 0
0
0
بانك رفاه كارگران (ورفاه) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3000-1399/11/12 (طصاد1101) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4000-1399/11/28 (طملت1125) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري ملل (وملل) 15,415 (0.05%) 0
0
0
اختيارف ت ملت-6770-99/11/25 (هملت911) 1,768 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-5000-1399/11/12 (طصاد1105) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1600-1399/10/21 (طجار1010) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-7000-1399/11/12 (طصاد1107) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-6000-1399/11/12 (ضصاد1106) 100 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4000-1399/10/30 (طپاس1004) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-7000-1399/11/12 (ضصاد1107) 70 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-4500-1399/11/28 (ضملت1126) 2,000 (0%) 0
0
0
اعتباري توسعه (توسعه) 2,716 (0.04%) 0
0
0
بانك حكمت ايرانيان (حكمت) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-7000-1399/11/28 (طملت1129) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-1800-1399/11/12 (طصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-3500-1399/11/12 (طصاد1102) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك قوامين (وقوامح) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4000-1399/10/21 (طجار1016) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3000-1399/10/30 (طپاس1002) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-1800-1399/10/21 (طجار1011) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف.تبعي ملل 991220 (وملل تبعي9912) 1,100 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3500-1399/11/28 (ضملت1124) 2,800 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-5000-1399/10/30 (طپاس1006) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-7000-1399/10/30 (طپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-6000-1399/10/30 (طپاس1007) 1 (0%) 0
0
0
اعتباري نور (ونور) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-4500-1399/10/30 (طپاس1005) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2000-1399/10/21 (ضجار1012) 2,300 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-2000-1399/11/12 (ضصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-6000-1399/11/28 (طملت1128) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري كوثر مركزي (وكوثر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارخ وتجارت-2500-1399/10/21 (ضجار1013) 1,690 (0%) 0
0
0
ح. بانك آينده (وآيندح) 1 (91.67%) 0
0
0
اختيارف وبملت-5000-1399/11/28 (طملت1127) 1 (0%) 0
0
0
بانك آينده (وآيند) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3000-1399/10/21 (طجار1014) 50 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبصادر-1800-1399/11/12 (ضصاد1108) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-4500-1399/10/21 (طجار1017) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2000-1399/10/21 (طجار1012) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-5000-1399/10/21 (طجار1018) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-8000-1399/11/28 (طملت1130) 1 (0%) 0
0
0
بانك سامان (سامان) 11,796 (2.26%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2500-1399/10/30 (طپاس1001) 1 (0%) 0
0
0
ح.بانك سرمايه (سمايهح) 1,513 (0%) 0
0
0
آتي بانك تجارت-1399/03/18 (جتجار903) 669 (0%) 0
0
0
بانك الكترونيكي آرين (حذف -آرين) 1,213 (39.35%) 0
0
0
اختيارف وپارس-2000-1399/10/30 (طپاس1000) 1 (0%) 0
0
0
بانك انصار (وانصار) 2,088 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4500-1399/11/12 (طصاد1104) 1 (0%) 0
0
0
بانك قوامين (وقوام) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-4500-1399/11/28 (طملت1126) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2000-1399/11/12 (طصاد1109) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-6000-1399/11/12 (طصاد1106) 1 (0%) 0
0
0
ح بانك شهر (وشهرح) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-2500-1399/10/21 (طجار1013) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-4000-1399/11/12 (طصاد1103) 1 (0%) 0
0
0
اختيارخ وبملت-3000-1399/11/28 (ضملت1123) 3,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3500-1399/11/28 (طملت1124) 1 (0%) 0
0
0
آتي ش بانك ها-1399/12/11 (جبانك912) 9,616 (0%) 0
0
0
اختيارخ وپارس-7000-1399/10/30 (ضپاس1008) 1 (0%) 0
0
0
شركت اعتباري ثامن (وثامن) 1,000 (0%) 0
0
0
ح. بانك سامان (سامانح) 300 (0%) 0
0
0
بانك مهر اقتصاد (ومهر) 1,000 (0%) 0
0
0
اختيارف وپارس-3500-1399/10/30 (طپاس1003) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبملت-3000-1399/11/28 (طملت1123) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وتجارت-3500-1399/10/21 (طجار1015) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف وبصادر-2500-1399/11/12 (طصاد1100) 1 (0%) 0
0
0
اختيارف ت وپارس-5920-99/12/10 (هپارس912) 2,588 (0%) 0
0
0

سهامدار تعداد سهام درصد سهام تغییر

چکیده